Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Юридичні факти: поняття і класифікація

Читайте также:
 1. V. Поняття про зміни об’єму в хрящах в період гормональної перебудови та в осіб похилого віку , проблеми остеопорозу .
 2. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 3. Архівне описування: поняття, види
 4. Бюджетний процес, його поняття і складові частини
 5. Важливим поняттям при роботі з інформацією є класифікація об'єктів.
 6. Валютне регулювання в Україні: поняття, напрями та суб'єкти
 7. Введення в поняття та обробку критичних ситуації
 8. Види норм та їх класифікація.
 9. Визначення поняття облігації та її реквізити
 10. Визначення поняття «апарат державного управління».
 11. Визначення поняття «культура», її структура та основні функції.
 12. Девiацiя. Суть поняття.Об'єкти правовідносин: поняття і види.

Різні суб'єкти вступають у правові відносини, насам­перед, з метою задоволення певних своїх інтересів та по­треб. Для досягнення поставленої мети суб'єкти, в межах правових відносин, шляхом реалізації своїх суб'єктивних прав та юридичних обов'язків здійснюють певні дії, чим досягається результат — об'єкт правовідносин.

Об'єкт правовідносин — це матеріальні або духовні цінності, особисті або соціальні блага, що служать задо­воленню інтересів громадян та їх організацій, з приводу яких суб'єкти вступають у правовідносини та здійсню­ють свої суб'єктивні права та юридичні обов'язки.

Коло можливих об'єктів правовідносин визначають­ся законом.

Розрізняють такі види об'єктів правовідносин:

• предмети матеріального світу — речі, засоби вироб­ництва, предмети споживання; цінності (гроші, акції, векселі, облігації, цінні документи);

• продукти духовної та інтелектуальної творчості — твори літератури, образотворчого мистецтва, кіно, нау­кові твори;

• послуги виробничого та невиробничого характеру — виконання певної роботи: перевезення людей та ван­тажів, підряд на капітальне будівництво, ремонт побу­тової техніки, виконання пісні на концерті та ін.

• особисті немайнові блага — життя, здоров'я, честь, гідність;

• стан природних об'єктів — заповідники, екологіч­на чистота водосховищ, повітря та ін.

Людина не може бути об'єктом правовідносин.

 

Як вже згадувалося вище , передумовою виникнення (зміни чи припинення) правовідносин поряд із нормами права і правосуб’єктністю виступає юридичний факт.

Юридичний факт(англ. juridical facts)— передбачена нормами пра­ва конкретна соціальна обставина (подія, дія, стан), що є підставою для настання певних юридичних наслідків. Здебільшого — це виник­нення, зміна чи припинення правовідносин. При наявності норм пра­ва без юридичного факту правовідносини неможливі. Проте юридичні факти можуть спричиняти юридичні наслідки, що не втілюються в правовідносинах. Тому не слід «прив'язувати» юридичні факти лише до правовідносин.

Ознаки юридичних фактів:

1) є фрагментом дійсності, фактичною обставиною (подією, дією, станом) — вказівка на нього міститься в гіпотезі норми права;

2) є юридичною обставиною — викликає настання юридичних нас­лідків, породжуваних правовою нормою. Наприклад, юридичні нас­лідки — виникнення, зміна чи припинення правовідносин (суб'єк­тивних прав і юридичних обов'язків).

Отже, для настання юридичною факту важливі дві обставини: фактич­на і юридична. Наприклад, для вступу особи в спадкоємні правовідно­сини недостатньо норми права, що регулює порядок спадкування. Для цього необхідно мати фактичну обставину — відкриття спадщини для конкретної особи (смерть чоловіка), і юридичну обставину — подання заяви даної особи (дружини) нотаріусу про прийняття спадщини за місцем її відкриття та ін.Функції юридичних фактів:

— залучення суб'єкта права до правовідносин;

— породження правосуб'єктності, її набуття або виникнення (на­приклад, з народженням дитини виникає громадянство; для створення підприємства необхідна реєстрація).

Отже, юридичні факти слугують підставою не лише для виникнен­ня, зміни і припинення конкретних правовідносин, але і цілеспрямо­ваний рух останніх є підставою юридичних фактів.

Види юридичних фактів за юридичними наслідками:

- правоутворюючі — юридичні факти, з якими норми права пов'язу­ють виникнення правовідносин (наказ ректора про зарахування абіту­рієнта К. до вищого навчального закладу);

- правозмінюючі — юридичні факти, з якими норми права пов'язу­ють зміну правовідносин (наказ ректора про переведення студента К. з денної на заочну форму навчання);

- правоприпиняючі — юридичні факти, з якими норми права пов'я­зують припинення правовідносин (наказ ректора про видачу студен­ту К. диплома про закінчення вищого закладу освіти).

Крім того, один і той же юридичний факт може бути правоутворюючим, правозмінюючим, правоприпиняючим для суб'єктів, які пред­ставляють сторони в правовідносинах. Так, факт смерті одного з по­дружжя — обставина, що припиняє правовідносини між померлим і дружиною (чоловіком), дітьми. Одночасно це є і правоутворюючим фактом, тому що після закінчення певного строку з дня смерті особи виникають правовідносини, пов'язані з реалізацією права одного з по­дружжя, дітей на спадщину.

Види юридичних фактів за вольовою ознакою:

Дія (англ. action/act) — вольова поведінка суб'єктів права, з якою пов'язані виникнення, зміна та припинення правовідносин (угода, по­станова слідчого, рішення суду).

Подія(лат. eventus; англ. event) — юридичні факти, що виникають, змінюються і припиняються поза волею людей — внаслідок не­здоланної сили (повінь, землетрус, народження людини, смерть люди­ни, закінчення строків).

Стан— складні юридичні факти, що характеризуються відносною стабільністю; тривалістю впливу на правовідносини; входженням (ра­зом з іншими фактами) у фактичний склад різних правовідносин; кіль­каразовим настанням правових наслідків; реєстрацією в державних органах (перебування на військовій службі, у шлюбі, у спорідненні, у розшуку, на посаді, у безвісній відсутності, у недієздатності, член­ство в громадській організації, стан громадянства та ін.). Використання стану об'єктивно необхідно в трудовому, сімейному, кримінально­му праві та ін.

Дії за відповідністю чи невідповідністю праву:

1) правомірні (англ. legitimate/legal)— відповідають вимогам норм права (наприклад, договір)

• правомірні акти (англ. legitimate acts) — дії, що пов'язані з вступом особи в конкретні правовідносини з наміром досягти певного юриди­чного наслідку (звернення громадянина з заявою в державний орган про прописку)

• юридичні вчинки(англ. juridical actions) — дії, що не пов 'язані з вступом особи в конкретні правовідносини і незалежно від її наміру спричиня­ють юридичні наслідки (фіктивнийшлюб породжує, у разі народження дітей, усі юридичні обов'язки, пов'язані з їх утриманням і вихованням)

2) неправомірні (англ. illegitimate) —- не відповідають вимогам норм права (наприклад, правопорушення)

• злочини(англ. crimes) — суспільно небезпечні винні діяння (дії чи безді­яльності), що спричиняють за чинним законодавст­вом кримінальну відповідальність; мають вищий ступінь небезпечності

• проступки(англ. delicts) — суспільно шкідливі протиправні вчинки (дії чи бездіяльності), що спричиняють за чинним законо­давством усі види відповідальності,окрім кримі­нальної

Події за ступенем невизначеності волі суб'єктів:

Абсолютні — не залежать від будь-якої волі (землетрус, повінь, ураган, сніжна ла­винатощо)

Відносні— об'єктивно пов'язані з чиєюсь волею, виявлення якої слугує причи­ною настання подій (наприклад, пожежа будинку в результаті підпалу є подією, що не залежить від волі і дій учасників правовідносин — влас­ника будинку і страхової установи, проте об'єктивно пожежа наступила в результаті дії — правопорушення і спричинила зміну правовідносин)

Події за характером їх дії:

-одноразової дії— життєві обставини, з якими норми права пов'я­зують юридичні наслідки лише в конкретному випадку (пожежа, смерть, народження);

-безупинної дії,тобто факту-стану— життєві обставини, що існують тривалий час, постійно чи періодично породжуючи юридичні наслідки (нагромадження виробничого стажу).

Види юридичних фактів за складом:

-прості— обставина, що має просту будову і виражається в простих характеристиках, (наприклад, припинення повноважень суддіКонсти­туційного Суду в зв'язку з закінченням строку призначення);

-складні— обставина, що має складну будову і розмаїтість характе­ристик, але залишається одним фактом (наприклад, правопорушення як факт передбачає чотири елементи: суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна сто­рона, об'єктивна сторона).

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1368; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.10.56
Генерация страницы за: 0.009 сек.