Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порядок оформлення ваучера та його використання за­тверджується центральним органом виконавчої влади в га­лузі туризму
Читайте также:
 1. I] «Изменить порядок интегрирования».
 2. Административные споры о детях (органом опеки и попечительством)
 3. Анализ выполнения норм и порядок их пересмотра
 4. Аналіз використання устаткування і виробничої потужності підприємства
 5. Аналіз ефективності використання і фінансування оборотних активів
 6. Аналіз ефективності використання потужностей підприємства. Визначення планового коефіцієнту використання потужностей.
 7. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.
 8. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 9. Аналіз показників ефективності використання матеріалів і сировини
 10. Архівне будівництво в Україні за часів радянської влади (1920-1980pp.). Централізація управління архівною справою
 11. Аудит, облік використання системи захисту
 12. Аутентификация з використанням паролів

Ваучер є документом суворого обліку.

Дата видачі ваучера.

Ваучер — форма письмового договору на туристичне або на екскурсійне обслуговування, яка може використовувати­ся відповідно до цього Закону.

У договорі на туристичне обслуговування, укладеному шляхом видачі ваучера, мають міститися такі дані:

найменування та місцезнаходження суб'єкта туристич­ної діяльності, номер ліцензії (дозволу) на відповідний вид діяльності, юридична адреса;

прізвище, ім'я (по батькові) туриста (при груповій поїздці прізвища, імена (по батькові) членів групи);

строки надання і види туристичних послуг, їх загальна вартість;

назва, адреса та номер телефону об'єкта розміщення, його тип та категорія, режим харчування;

розмір фінансового забезпечення відповідальності тур-оператора (турагента) або межі відповідальності суб'єкта туристичної діяльності за договором агентування;

інші дані, обумовлені характером угоди, складом групи тощо;

1. Договір на туристичне та на екскурсійне обслуговування може укладатися шляхом видачі туристу (екскурсанту) спеціального документа — ваучера.

Відповідно до Наказу Державної туристичної адміністрації України від 06.06.2005 р. № 50 «Про затвердження порядку оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання» з 01.10.2005 р. при наданні туристичних послуг усі суб'єкти туристичної діяльності незалежно від форм влас­ності та відомчої належності мають використовувати бланки ваучера згідно з Описом бланка ваучера.

Застосування ваучерів як форми договору при наданні тури­стичних послуг є обов'язковим для всіх суб'єктів туристичної діяльності незалежно від форми власності суб'єкта туристичної діяльності і місця надання послуг, якщо інше не обумовлено угодами (контрактами) між суб'єктами туристичної діяльності.

При наданні туристу окремої послуги, яка підтверджується іншим, ніж ваучер, документом обліку та звітності (страховий поліс, проїзний документ тощо), або комплексу послуг, що складається зі згаданих вище послуг, застосування ваучера не є обов'язковим.

2. Бланк ваучера повинен мати розмір, що дорівнює 1/3 ар­куша формату А4.

Ваучер має містити такі дані:

— серія і номер бланка;

: — найменування документа «Ваучер»;

—найменування та місцезнаходження суб'єкта туристичної діяльності, який реалізує послуги, номер ліцензії на відповідний вид діяльності;

—найменування, місцезнаходження, номер телефону суб'єкта туристичної діяльності, який надає послуги;

—розмір фінансового забезпечення цивільної відповідальності туроператора (турагента) або межі відповідальності суб'єкта туристичної діяльності за договором;—прізвище та ім'я туриста (при груповій поїздці — прізвище та ім'я керівника групи, чисельність групи з доданням списку туристів, завіреного печаткою суб'єкта туристичної діяльності, що видає ваучер);

—строки надання і види туристичних послуг, їх загальна вартість;

—назва, адреса та номер телефону об'єкта розміщення, його тип та категорія, режим харчування (у разі надання послуги з розміщення);

—до ваучера можуть включатися додаткові дані, обумовлені характером угоди, складом групи тощо та які необхідні для обслуговування туристів;

—дата видачі ваучера;

—місце для печатки.

На лицьовому боці бланка ваучера може бути розміщено ло­готип суб'єкта туристичної діяльності.

Бланки ваучерів на надання туристичних послуг повинні ви­готовлятися на спеціальних видах паперу з використанням еле­ментів поліграфічного захисту:

—маса 1 м2 — не менше 80 г;

—власна флюоресценція — не більше 3 %;

—двоступеневий водяний знак;

—хімічний захист;

—наявність захисних волокон;

—лицьовий та зворотний боки бланка задруковуються двома гільйоїпними антисканерними сітками перемінної геометрії з товщиною ліній 50 мкм;

—у дизайні бланка лицьового та зворотного боків використовуються видимі та невидимі при денному світлі фарби, які мають свічення при дії ультрафіолетового випромінювання;

—мікрошрифт;

—кількість фарб друку: лицьовий та зворотний боки бланка — 5 + 3 фарби офсетного друку; наявність райдужного друку; нумерація лицьового боку бланка — одна фарба друкарського друку;

—допуски: за всіма розмірами (крім мікрошрифту) ± 0,5 мм; за кольором ± 10 %; за масою паперу ±10 г/м2.

3. Ваучер є документом суворого обліку, який підлягає обліку та зберіганню відповідно до правил і процедур, перед­бачених чинним законодавством. Бланки ваучера виготовля­ються за єдиними зразками згідно з вимогами Закону Ук­раїни «Про туризм», постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 283 «Про встановлення порядку виготов­лення бланків цінних паперів і документів суворого обліку» та Державного стандарту України 4010-2001 «Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності», затвер­дженого наказом Держстандарту України від 02.03.2001 р. №93.

Суб'єкти туристичної діяльності можуть самостійно і за власний рахунок замовляти для своїх потреб бланки ваучерів у спеціалізованих поліграфічних підприємствах, що мають ліцензію Міністерства фінансів України на виробництво цінних паперів та бланків документів суворого обліку.

Бланки ваучерів виготовляються з обов'язковим нанесен­ням на них друкарським способом серії з двох літер та номерами з шести цифр, які закриті захисною плівкою гарячого тис­нення. Номер бланка розміщується у верхньому правому куті бланка та не може бути повтореним.

Використання бланків ваучерів, що виготовлені без нуме­рації, забороняється.

Ваучер складається з трьох примірників бланків за однією серією та номером.

4. Порядок оформлення ваучера та його використання визна­чаються Інструкцією про порядок оформлення ваучера на надан­ня туристичних послуг і його використання та Порядком виго­товлення (технічний опис), обліку, зберігання та контролю за використанням бланків ваучерів на надання туристичних послуг, затвердженими Наказом Державної туристичної адміністрації України від 06.06.2005 р. № 50.

Порядок заповнення та використання бланка ваучера

Бланки ваучера заповнюються:

— на надання послуг на території України (внутрішній туризм) — державною мовою або мовою національних меншин України;

— на надання послуг за межами України (виїзний туризм) — мовою, передбаченою зовнішньоекономічним контрактом.

Бланки ваучерів заповнюються розбірливим почерком уруч­ну, за допомогою друкарської машини або комп'ютерної техніки. Відповідальність за якість і розбірливість заповнення бланка ва­учера несе суб'єкт туристичної діяльності — власник ваучера.

При заповненні бланка ваучера зазначення всіх даних, пе­редбачених ст. 23 Закону України «Про туризм» та Наказом Державної туристичної адміністрації України від 06.06.2005 р. № 50, є обов'язковим. При відсутності будь-яких даних, що є обов'язковими для ваучера, ваучер може бути визнаний недійсним в установленому чинним законодавством порядку.

Ваучер заповнюється суб'єктом туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс послуг у трьох примірниках за єдиним порядковим номером. Інформація, що вноситься до ваучера, має бути ідентичною на всіх примірни­ках. Перший і другий примірники ваучера видаються перед по­чатком подорожі вповноваженою особою суб'єкта туристичної діяльності туристу, що здійснює подорож індивідуально, або керівнику групи туристів при груповій поїздці. Третій при­мірник ваучера обліковується і передається на зберігання згідно з правилами і процедурами, передбаченими чинним за­конодавством для документів суворого обліку.

Іноземним туристам, що в'їжджають в Україну, ваучери оформляються туристичною фірмою — нерезидентом, якщо це передбачено законодавством країни проживання туриста.

У разі оформлення суб'єктом туристичної діяльності, що реалізує послуги, електронного варіанта ваучера він разом з оформленим у встановленому порядку оригіналом бланка вау­чера за тим самим порядковим номером зберігається у названо­го суб'єкта туристичної діяльності: На вимогу туриста в разі по­треби електронний варіант ваучера може бути замінений на оригінал.

На вимогу туриста, що здійснює подорож у складі групи ту­ристів, ваучер йому може бути оформлений індивідуально.

Один з двох примірників ваучера пред'являється туристом, що здійснює подорож індивідуально, або керівником туристич­ної групи (у разі групової поїздки) представнику суб'єкта тури­стичної діяльності, що надає послуги.

Усі примірники ваучера завіряються підписом керівника суб'єкта туристичної діяльності або вповноваженого ним на­лежним чином представника і скріплюється печаткою туропе-ратора/турагента.

Ваучер з виправленнями, незаповненими або неповністю за­повненими пунктами, без підпису керівника або вповноважено­го ним належним чином представника, без печатки або з нечіткою печаткою може бути визнаний недійсним в установ­леному чинним законодавством порядку.

Облік, зберігання та контроль за використанням бланків ва­учерів

Відповідальність за виготовлення, облік, зберігання та вико­ристання бланків ваучерів покладається на керівника суб'єкта туристичної діяльності.

Облік та зберігання бланків ваучера як бланків документів суворого обліку здійснюється відповідно до правил і процедур, передбачених чинним законодавством.

Списання ушкоджених та анульованих бланків ваучерів як бланків документів суворого обліку проводиться відповідно до правил і процедур, передбачених чинним законодавством.

Передача бланків ваучерів суб'єктом туристичної діяльності іншим суб'єктам туристичної діяльності дозволяється лише за умови, якщо останнє обумовлено в контракті (угоді) між ними. У таких випадках угодою (контрактом) мають бути обумовлені правила і процедури обміну, зберігання, обліку, звітності,

списання бланків ваучерів та відповідальність сторін. У реєстрі ваучерів суб'єкта туристичної діяльності, який є власником ва­учерів, робиться відмітка про передачу певної кількості бланків ваучерів іншому суб'єкту туристичної діяльності.

Бланки ваучерів, що передані одним суб'єктом туристичної діяльності іншому суб'єкту туристичної діяльності і викорис­тані останнім, можуть бути підставою для проведення розра­хунків між такими суб'єктами туристичної діяльності за надан­ня послуг.

У разі припинення суб'єктом підприємництва туристичної діяльності наявні на момент складання ліквідаційного балансу невикористані бланки ваучерів знищуються згідно з правилами і процедурами, передбаченими чинним законодавством.

Суб'єкт туристичної діяльності у разі потреби зобов'язаний пред'являти всю необхідну документацію про використання бланків ваучерів контрольним органам відповідно до чинного законодавства.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 6792; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.