Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

КАРТОГРАФІЯ В СИСТЕМІ НАУК ТА ЇЇ РОЛЬ

Читайте также:
 1. Вивіз капіталу та інвестиції в системі міжнародних економічних відносин. Напрямки та структура вивозу капі­талу. Форми вивозу та розміщення (інвестування) капіталу.
 2. Вихідні дані і статус-файл у системі MRP I
 3. Вопрос 3. Финансовый контроль.
 4. Держава в системі соціально-трудових відносин
 5. Звітність у системі контролю
 6. Земельне право в правовій системі України.
 7. Злочини в системі охорони здоров'я.
 8. Инвестиции и их функциональная роль.
 9. І, навпаки, рівняння (5) при довільних коефіцієнтах А, В, С (А і В не дорівнюють нулю одночасно) визначає деяку пряму в прямокутній системі координат Оху.
 10. Індексація у системі соціального захисту
 11. Інноваційна і кадрова політика у системі охорони здоров'я.
 12. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України

ІІ ЧАСТИНА

Картографія – галузь науки, що включає вивчення, створення й використання картографічних творів. Складовою частиною поняття „картографія” є слово „карта” (в перекладі з грецької означає аркуш папірусу для письма*. Картографія – наука про відображення і дослідження об’єктів природи і суспільства (їх розміщення, властивостей, взаємозв’язків, змін у просторі і часі* за допомогою карт та інших картографічних моделей. Предметом картографії є об’єкти природи і суспільства – їх властивості, взаємозв’язки, зміни у просторі і часі. Саме відображення змін об’єктів в просторі (або просторових відношень об’єктів* відрізняє картографію від інших наук, що вивчають ті ж самі об’єкти (географії, біології, фізики, історії...*.

Сучасна картографія має міцні двосторонні контакти з багатьма філософськими, природними і технічними науками та науковими дисциплінами (схема. 1.1*. Картографія користується їхніми досягненнями, вбирає нові ідеї та технології і водночас надає їм велике поле для додатку сил, сприяє розвитку їх теорії і методології.

У найближчому контакті з картографією знаходяться науки про Землю і планети - великий і сильно розгалужений комплекс географічних, геолого-геофізичних, екологічних, планетарних галузей знання, для яких картографія служить одним з головних методів пізнання і засобів систематизації даних. Основна область взаємодії - тематичне картографування природи і методи використання карт. Сьогодні неможливо навіть уявити розвиток наук про Землю у відриві від картографії. Більш того, формування багатьох галузей науки відбулося завдяки картографічному методу. Картографування стало, наприклад, базою для дослідження дна океану і поверхні інших планет, розвитку морфометрії рельєфу, медицинско їгеографії та ін. Одночасно спостерігається й інша тенденція: багато нових галузей тематичної картографії виникають на стиках з науками про Землю, і в результаті з'являються карти нового типу, нові методи картографування і способи використання карт. Мабуть, найяскравіший приклад у цьому відношенні - стрімко розвивається еколого-географічне картографування.

Соціально-економічні науки - економіка, соціологія, демографія, історія, археологія, регіональна політика, етнографія і багато споріднених їм дисципліни так само, як і науки про Землю (і в комплексі з ними*, утворюють основу для тематичного картографування та використання карт. Надаючи цим наукам інструмент просторового дослідження, картографія сама збагачується новими методами (наприклад, економіко-математичного моделювання, мережевого планування*, розробляється нові типи картографічних творів.Логіко-філософські науки - теорія відображення, теорія моделювання, формальна логіка, системний аналіз активно контактують з картографією при розробці її теоретичних концепцій, знакових систем (тут необхідно нагадати про зв'язки з лінгвістикою і семіотикою*, проблем і методів моделювання і системного картографування. При дослідженні проблем сприйняття картографічного зображення привертають методи психології.

Астрономо-геодезичні науки - астрономія, геодезія, гравіметрія, супутникова геодезія, топографія надають картографіі дані про фігуру і розміри Землі і планет, утворюють базу для складання загальногеографічних і тематичних карт. При створенні математичної основи карт необхідні результати астрономо-геодезичних спостережень, дані супутникової геодезії, супутникового позиціонування. Основою для будь-яких великомасштабних карт завжди служать топографичні зйомки місцевості.

Математичні науки - математичний аналіз, аналітичнічна геометрія, сферична тригонометрія, статистика і теорія ймовірностей, неевклідова геометрія, теорія множин, математична логіка, теорія графів, теорія інформації та ряд інших математичних дисциплін безпосередньо контактують з картографією. Математика та картографія об'єднані міцними історичними зв'язками, в недалекому минулому картографію в Росії навіть відносили до «математичної географії». Сьогодні математичні дисципліни активно використовують при розробці картографічних проекцій, математико-картографічному моделюванні, створенні алгоритмів і програм картографування і використання карт, створення картографічного виробництва, формуванні інформаційно-пошукових систем. Не існує, мабуть, ніоднієї області математики, яка так чи інакше не контактувала б із сучасною картографією.

Техніка та автоматика - приладобудування, електроніка, напівпровідникова і лазерна техніка, хімічна технологія, матеріалознавство, поліграфія та багато інших галузей складають технічну базу створення, видання та використання карт та інших картографічних творів. Зв'язки з технікою проявляються у вдосконаленні і створенні нового картографічного обладнання, приладів, автоматичних систем і матеріалів, в оптимізації виробничих процесів і техніко-економічних параметрів картографічного виробництва. В останні роки особливу значимість набули контакти з теорією систем управління, кібернетикою та інформатикою. Завдяки цьому картографія збагатилася багатьма кращими досягненнями сучасної науково-технічної революції.

Дистанційне зондування - комплекс дисциплін, включаючих аеро-, космічну та підводну зйомки, обробку і дешифрування зображень, фотограмметрію, фотометрію, структурометрію, а також космічний землезнавство і моніторинг. Основна сфера взаємодії - топографічне і тематичне картографування. Дані зйомок використовуються для складання, уточнення та поновлення карт, формування баз цифрової інформації, а карти, в свою чергу, необхідні для прив'язки і дешифрування матеріалів дистанційного зондування.

Зрозуміло, в короткому огляді названі лише основні сфери науки, з якими контактує картографія. Насправді, вона так чи інакше взаємодіє практично з усіма галузями знань, навіть з такими, здавалося б, далекими від неї, як медицина, архітектура, геополітика тощо, нагадаємо, картографія пов’язана з усім: «від геології до ідеології ».

Методами вирішення наукових і практичних завдань в картографії є картографічне моделювання і картографічний метод дослідження, за допомогою яких створюють картографічні моделі, розробляють прийоми їх аналізу, застосування та перетворення з метою вивчення реального світу і набуття нових знань.

Для географії важливе значення має виділення в системі картографії особливого напряму - географічної картографії, суть якої складає відображення і дослідження географічних систем (геосистем*. К. А. Саліщев, який вперше ввів це поняття в науковий обіг, зазначав, що між географічною картографією і тематичними галузями не можна провести різкої межі, як, скажімо, немає її між фізичною географією та окремими фізико-географічними дисциплінами.

Географічна картографія – наука про відображення та дослідження географічних систем через географічні карти та інші картографічні моделі. Її концепція виражається в системному підході до картографування природних територіальних (ПТК* та соціально-економічних (СЕК* географічних систем різної складності та різного просторового охоплення - від місцевого (локального* до планетарного (глобального*. Такий підхід зумовлює відображення елементів (компонентів*, структури (будови*, внутрішніх та зовнішніх зв’язків картографованої системи, а також факторів (чинників* та процесів, які визначають її функціонування (існування*. Основні теоретичні положення науки розроблені московським картографом К.О. Саліщевим у кінці 1970 – на початку 1980-х років.

Географічна картографія займається дослідженням геосистем в цілому та окремих їх компонентів. Тому, наприклад, геологічну або грунтову картографію правомірно розглядати як складові частини широко розуміється географічної картографії.

В Україні склалася особлива наукова школа географічної картографії, біля витоків якої стояли найбільші вітчизняні картографи і географи: А. А. Тілло, Д. Н. Анучин, А. А. Борзов, Н. Н. Баранський, К. А. Саліщев, І . П. Заруцька і багато інших. Ця школа віддає пріоритет контактам з природничо-науковими дисциплінами, що проявляється в тематиці, методології, практичної орієнтації, а також у постановці картографічного освіти. Послідовники цієї школи дотримуються поглядів на картографію як на пізнавальну науку.

Поряд з географічною існує школа інженерної картографії, де акцент робиться на технічні аспекти і зв'язок з геодезичними науками. Географічний та інженерний напрями відбивають дві сторони розвитку вітчизняної картографії: науково-пізнавальну (переважно дослідну* та науково-технічну (переважно виробничу*. Якщо перший напрямок розвивається головним чином в університетах та академічних інститутах, то друге - в технічних вузах і науково-виробничих організаціях. При всіх відмінностях обидві школи тісно співпрацюють у справі картографо-геодезичного вивчення країни, у створенні найбільших творів - карт і атласів, що становлять славу вітчизняної картографії.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СТРУКТУРА КАРТОГРАФІЇ ЯК НАУКИ | ЗВ’ЯЗКИ КАРТОГРАФІЇ І МИСТЕЦТВА

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1278; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.