Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Категоріальні ознаки частин мови

Читайте также:
 1. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 2. Адміністративне правопорушення та відповідальність. Ознаки, види, склад адміністративного правопорушення. Підстави адміністративної відповідальності
 3. Аксіоми. Теореми. Ознаки.
 4. Завдання, організаційна структура та призначення військових частин і підрозділів медичної бригади армійського корпусу (МедБр АК).
 5. Завершальна частина.
 6. Завершальна частина.
 7. Загальна ознака подільності Б.Паскаля. Ознаки подільності цілих невід’ємних чисел на 2, 3, 4, 5, 9, 25.
 8. Загальні відомості про ходову частину автомобілів і причепів
 9. Заключна частина
 10. Заключна частина
 11. Заключна частина
 12. Заключна частина.

Частини мови

Граматичні категорії різних мов

Ще однієюособливістю граматичних категорій є те, що вони виявляють відмінності

Ø між різними мовами

Ø і різними періодами розвитку однієї й тієї ж мови.

Все розмаїття відмінностей граматичних категорій у мовах світу зводиться до двох основних видів:

1. Мови відрізняються одна від одної

· самою наявністю

· чи відсутністю граматичних категорій (категорія роду іменників є в більшості індоєвропейських мов, але її немає в тюркських мовах, англійській, вірменській).

2. Мови, що мають аналогічні граматичні категорії, відрізняються одна від одної

· засобами вираження граматичних значень,

· парадигмою

· і типом категорії (морфологічна, синтаксична, лексико-граматична).

Частини мови – це:

· найбільш загальні класи слів;

· їхні лексико-граматичні розряди, які відрізняються один

від одного:

Ø граматичним значенням;

Ø морфологічними особливостями (інвентарем

словоформ і парадигм, особливостями словотворення);

Ø синтаксичними функціями.

Частини мови, охоплюючи всю лексику мови,

1) не на всі слова рівною мірою поширюють всі свої особливості;

2) їхня специфічність різна з точки зору виявлення суттєвих властивостей частин мови і визначення її відмінних ознак.

Звідси – два взаємопов’язаних висновки:

· вчення про частини мови передбачає виявлення принципів опису частин мови;

· застосування цих принципів до характеристик окремого слова як представника тієї чи іншої частини мови.

Перший принцип теорії частин мови зводиться до того, що частина мови як загальний лексико-граматичний розряд слів характеризується не одним, а чотирма категоріальними ознаками:

 

 

 
 

 


Семантичні і синтаксичні ознаки є більш загальними і виявляють подібність у мовах різних типів.

Словотвірні і особливо морфологічні ознаки різні навіть у споріднених мовах.

Семантична ознака частини мови – це її загальне граматичне значення

(наприклад, іменники мають значення предметності, і це об’єднує іменники різної лексичної, словотвірної і морфологічної якості: книжка, біг, краса, кенгуру, всесвіт;

дієслово має значення дії і стану, і це об’єднує такі лексично, словотвірно і морфологічно різні слова, як читати, стояти, хворіти, примножувати, захоплюватися;

прикметники і прислівники позначають ознаки: перші – предметності, другі – дії і стану).

Синтаксична ознака частини мови – це її звичайна, первинна синтаксична функція

(іменник як частина мови синтаксично звичайно використовується як підмет і додаток – це його первинна функція;у дієслова – це присудок;

прикметник функціонує як означення;

прислівник – обставина).

Синтаксичні функції частин мови

· більш рухомі, ніж семантичні,

§ завдяки чому виникають синтаксичні деривати частин мови, тобто словоформи тієї чи іншої частини мови,

o які використовуються у вторинній функції

(У вазі стояли білі і червоні троянди; білі були гарніші від червоних).

Частини мови є

o не тільки способами відображення дійсності

o і вияву думки,

o але й способами організації форм мови.

Ці їхні властивості проявляються у словотвірних і морфологічних ознаках.

Словотвірна ознака частини мови – це:

Ø набір її словотвірних моделей;

Ø інвентар словотвірних засобів для поповнення лексики

даної частини мови;

Ø здатність виділяти основи для поповнення лексики

інших частин мови.

В.В.Виноградов зазначав, що

· для дієслова як частини мови є типовим внутрідієслівний префіксальний словотвір,

· а для іменника – внутрісубстантивний суфіксальний словотвір.

· Прислівник як частина мови характеризується тим, що його словотвірні моделі і засоби виникли на базі форм слів і словосполучень інших частин мови.

Морфологічна ознака частини мови – це:

Ø інвентар її словоформ;

Ø парадигм;

Ø система морфологічних категорій;

Ø система морфологічних розрядів.

За цією ознакою частина мови може охоплювати:

- незмінні слова (без форм словозміни – напр.,

прислівник);

- змінні слова (які відмінюються – напр., іменники і

дієслова).

Категоріальні ознаки проявляються у різних частин мови по-різному; провідною ознакою може виступати то одна ознака, то інша, особливо у різних груп слів.

Інакше кажучи, лексичні, семантичні та інші фактори вносять обмеження у прояв категоріальних властивостей у окремих слів і груп.

Напр., запозичення слів в українській мові породило невідмінювані іменники – таксі, попурі, колібрі тощо.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Категоріальні ознаки частин мови

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 941; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.152.232
Генерация страницы за: 0.017 сек.