Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розділ ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

У відповідності до п.39 ПБО 3 розділ ІІІ “Розрахунок показників прибутковості акцій” Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства (прості або потенційні прості акції яких відкрито продаються і купляються на фондових біржах), включаючи товариства, які знаходяться в процесі випуску таких акцій. При розрахунку показників прибутковості акцій відкритим акціонерним товариствам слід керуватися ПБО 24 “Прибуток на акцію”.

Відкритим акціонерним товариствам слід розраховувати два основних показника:

— чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію;

— скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію.

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію розраховується за формулою:

, (1)

де ЧПа — чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію;

ЧП — чистий прибуток (збиток) за звітний період;

П — сума дивідендів, виплачуваних на привілейовані акції у відповідності до статуту акціонерного товариства;

А — середньорічна кількість простих акцій в обігу.

Сума чистого прибутку (збитку) за звітний період береться із рядка 220 (225) Звіту про фінансові результати.

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію розраховується за формулою:

, ( 2)

де СЧПа — скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію;

ЧП, П і А — пояснення приведені в формулі 1;

ПрПа — дивіденди (після сплати податків і відсотків) на розбавляючі потенційно прості акції, які були вирахувані при визначенні чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію;

ДрПа — сума, на яку змінюється доход в результаті конвертування розбавляючих потенційних простих акцій в прості акції;

РрПа —сума, на яку змінюються витрати в результаті конвертування розбавляючих потенційних простих акцій в прості акції;

АрПа — середньорічна кількість простих акцій, які ввійдуть в обіг у випадку конвертування всіх розбавляючих простих акцій.

Рядок 300 Звіту про фінансові результати призначений для відображення середньорічної кількості простих акцій, що знаходяться в обігу протягом року.

Форма для розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу має наступний вигляд:

А = ∑Аt×Kt, (3)

де Аt — кількість простих акцій, які знаходяться в обігу протягом певного проміжку часу t;

Kt — часовий зважений коефіцієнт.

Для коректності розрахунку потрібно правильно визначити дати, про які ми згадували вище.

Рядок 310 призначений для відображення того ж показника, але скоригованого на можливу ситуацію, коли кількість простих акцій може бути змінена за рахунок конвертації в них інших фінансових інструментів.

Рядок 320 призначений для відображення належного власникам простих акцій чистого прибутку, що припадає на одну просту акцію.

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію розраховується по формулі (1).

При розрахунку даного показника враховується також сума дивідендів на привілейовані акції за звітний період (дивідендів, які виплачуються у відповідності із статутом акціонерного товариства). Якщо привілейовані акції некумулятивні, то обліковуються дивіденди за звітний період, які були об’явлені до виплати. Дивіденди на кумулятивні привілейовані акції обліковуються незалежно від того, об’явлені вони чи ні. Середньорічна кількість акцій в обігу — визначений раніше показник, відображений в рядку 300 Звіту.

Рядок 330 призначений для відображення скоригованого чистого прибутку, що припадає на одну просту акцію («розбавленого» показника). Методика розрахунку показників у рядках 320 і 330 однакова, тільки в другому випадку як знаменник використовується скоригована середньорічна кількість акцій.

Для відображення такого показника, як суми дивідендів на одну просту акцію, призначений рядок 340, куди записується результат ділення суми оголошених дивідендів за простими акціями на кількість простих акцій, за якими дивіденди будуть виплачуватися.

 

Питання для самоконтролю

1. Характеристика звітності та загальні вимоги. Мета складання Звіту.

2. Методика складання Звіту про фінансові результати.

3. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» як методологічна основа складання Звіту.

4. Особливості структури та окремих розділів Звіту.

5. Склад звітності. Принцип нарахування і відповідності доходів і витрат.

 

ТЕМА 4

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розділ 1. Фінансові результати | П(С)БО 4 до звіту
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 3600; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.