Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адаптивні організаційні структури управління

Читайте также:
 1. Аналіз складу, структури і технічного стану основних фондів
 2. Бази даних і системи управління баз даних
 3. Види організаційних структур управління
 4. Внутренние аспекты реструктуризации
 5. Внутрішне управління . Шляхи демократизації внутрішньошкільгого управляння.
 6. ВНУТРІШНЬОКЛІТИННІ СТРУКТУРИ.
 7. ВСТУП. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ Й МЕНЕДЖМЕНТУ
 8. Гнучкі (органічні) структури управління
 9. Етап - Визначення структури каналів розподілу.
 10. Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання
 11. Задачи реструктуризации нефтяной и газовой промышленности.

Переваги та обмеження застосування усіх типів дивізіональних структур

 

Типи дивізійних структур Переваги Обмеження застосування
  Продуктові 1.Чітка спеціалізація керівників за певним видом продукції; 2.Дух конкурентної боротьби, що стимулює до пошуку напрямів вдосконалення реалізації продукції 1.Збільшення витрат через можливе дублювання робіт для різних видів продукції; 2.Негнучкість організаційної структури управління
  Споживчі 1.Чітка орієнтація на потреби споживачів; 2.Конретизація функцій та обов язків підрозділів, орієнтованих на забезпечення виробничих потреб певних груп споживачів 1.Надмірна монополізація певних робіт і функцій; 2.Можливість надмірної роздрібненості функціональних підрозділів
       

На відміну від бюрократичних вони здатні швидко пристосовуватися до У матричній структурі управління члени проектної групи підпорядковані як керівнику проекту, так і керівникам функціональних відділів, де вони працюють постійно (див.рис. 6.5). Вона сприяє зменшенню витрат на
проектні роботи, оскільки використовує наявні робочу силу, техніку, приміщення, транспортні засоби тощо. У матричній структурі управління члени проектної групи підпорядковані як керівнику проекту, так і керівникам функціональних відділів, де вони працюють постійно (див.рис. 3.5). Вона сприяє зменшенню витрат на проектні роботи, оскільки використовує наявні робочу силу, техніку, приміщення, транспортні засоби тощо.

Перевагизастосування матричних структур управління: достатня увага кожному із стратегічних пріоритетів; можливість одночасного впровадження різних типів стратегічної ініціативи; створення умов для прийняття рішення за критерієм найбільшої вигоди для організації; заохочення кооперації, координації споріднених видів діяльності; значна активізація діяльності керівників і працівників управлінського апарату; розподіл функцій управління між керівниками, відпові­дальними за забезпечення високих кінцевих результатів (керівники проектних груп), та керівниками, які відповідальні за забезпечення повного використання ресурсів (начальники функціональних підрозділів); забезпечення гнучкості та оперативності маневрування ресурсами при виконанні кількох програм в межах однієї фірми; скорочення строків створення нової техніки та технології, зменшення вартості робіт, підвищення якості створюваних технічних систем.

Обмеження застосування:труднощі в утримуванні балансу між двома лініями влади; можливість нераціональних витрат часу на комунікації; проблематичність оперативного вирішення проблем через необхідність досягнення спільної думки з багатьма людьми; сприяння розвитку організаційної бюрократії та послабленню дієвого підприємництва; громіздкість та складність комнікаційного процесу.У програмно-цільових організаційних структурахуправління постійно змінюються роль і місце керівника програми, тобто керівник змушений пристосовуватися до нових умов, цілей, завдань. А стиль його керівництва
повинен забезпечити ефективність управління за умов постійних змін напрямів діяльності, строків реалізації програм, виконання робіт тощо.

Розмаїття типів організаційних структур управління дає змогу організації обрати для себе найоптимальніший варіант. На сучасному етапі простежується тенденція до поширення адаптивних організаційних структур нестабільністю внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування організації. Малі форми підприємництва тяжіють до застосування простих структур управління: лінійно-штабних, ліній но-функціональних тощо.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Переваги та недоліки функціональних організаційних структур управління | Гнучкі (органічні) структури управління

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 183; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.