Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зв'язок соціології з іншими науками
Методи соціології – це способи отримання знання.

Функції та методи соціології.

І група. Загальнонаукові методи:

- діалектика;

- аналіз і синтез;

- індукція і дедукція;

- системний;

ІІ група. Специфічні методи:

- спостереження;

- описання;

- опитування;

- аналіз документів;

- соціальний експеримент;

- соціальна експертиза;

- соціальне моделювання.

Функції соціології:

1) теоретико-пізнавальна - забезпечує здобуття і нагромадження знань про суспільство.

2) критична - висвітлює позитивне і негативне в суспільстві, попереджає соціальну політику про відхилення від соціального ідеалу та можливі негативні соціальні явища і наслідки.

3) інформаційна - збирання, нагромадження та систематизації знань про реальний стан суспільства, отриманих у результаті проведення досліджень.

4) прогностична - виробляє соціальні прогнози у розвитку соціальних явищ і процесів, тобто, виявляє основний чинник, що вирішальним чином впливає на тенденції розвитку прогнозованого об’єкта та надає можливість передбачити та спрогнозувати тенденції розвитку суспільства в найближчому майбутньому.

5) практично-перетворювальна - розробляє практичні рекомендації та пропозиції щодо підвищення ефективності управління різними соціальними процесами та суспільством у цілому. Ці рекомендації спрямовані на прийняття тих соціальних реформ, які є найоптимальнішими у даному суспільстві.

6) світоглядна - сприяє розвитку світогляду людей, тобто впливає на формування їх моральних норм, цінностей, ідеалів, соціальних та політичних орієнтацій.

7) соціального управління – розробляє та створює ефективні моделі керування та управління соціальними системами та інститутами, соціальними процесами та об’єктами.

8) соціального контролю– здійснює саморегуляцію соціальної системи за допомогою нормативного врегулювання поведінки людей з метою забезпечення соціального порядку.

9) описова – систематизація, описання, нагромадження одержаного дослідницького матеріалу у вигляді аналітичних розвідок, наукових звітів, статей, книг.

10)культурна -сприяє підвищенню культурного рівня громадян;

11)оціночна -допомагає оцінити рішення та заходи, прийняті суб'єктами соціального життя.

12) соціального проектування і конструювання створює оптимальні моделі перспектив розвитку суспільства.

Соціологічні знання є основою, на яку опираються інші суспільні науки.

З усіх суспільних наук соціологія найбільш тісно пов'язана з філософією, саме з філософії вона бере свій початок. Ще й донедавна ряд науковців вважали, що соціологія є лише частиною філософії. Але все ж таки це дві різні науки, які мають різні предмети досліджень. Бо якщо філософія заглиблюється взагалі в розуміння світу, в проблеми свідомості та буття, то соціологія має і тим предметом вивчення, як вже говорилося раніше, тенденції формування, функціонування та розвитку суспільства і його складових елементів. Якщо філософія (а точніше один з розділів її, найбільш близький до соціології - соціальна філософія) звертає увагу лише на глобальні суспільні явища, то соціологія здійснює аналіз ролі і місця людини і соціальних спільностей в суспільстві, їх взаємодії з іншими членами суспільства в рамках різних соціальних інститутів. Якщо філософія є наукою досить таки абстрактною, то соціологія має справу з конкретними фактами дійсності, філософія в переважній більшості є наукою теоретичною, а соціологія з кожним роком дедалі більше відходить в бік практики.У системі суспільних наук соціологія дуже тісно пов'язана з історією. Об'єктом досліджень обох наук є суспільство, а предметом діяльність людей та людських спільнот в різних сферах суспільного життя, формування і розвиток суспільства. Обидві науки відтворюють соціальну дійсність.

Відмінність між ними полягає в тому, що історія вивчає не сьогоднішній день, а минуле суспільства, відображає процес в хронологічній послідовності, причому часто іншими засобами, ніж соціологія. Методи соціології і історії, як правило, не співпадають.

Крім філософії та історії, соціологія зв'язана ще з рядом гуманітарних та природничих наук.

Соціологія співпрацює з економічною наукою, предметом якої є вивчення процесу виробництва, а також вивчення різних форм відносин, що складаються в процесі виробництва, їх розвиток та функціонування. Ці форми виробництва часто заключають в собі і різні види соціальних відносин, які в свою чергу вивчає соціологія. Отож, бачимо, що сфери вивчення цих наук часом співпадають. Але соціологію все ж таки цікавить не сам процес виробництва матеріальних благ, який є базовим для вивчення економічною наукою, а лише участь людини і людських спільнот в ньому, залежність якісного і кількісного результату виробництва від особи виробника і від відносин, що складаються між виробниками.

Тісно зв'язана соціологія і з політологією. Соціологія не претендує на загальний аналіз проблеми влади і в центр своєї уваги ставить більш скромне завдання - виявити місце і роль людей і соціальних груп в сфері політичних відносин.

Існує певний зв'язок соціології з правовими науками. Адже утворення правових інститутів є часто наслідком соціальних процесів. Правові науки також користуються соціологічними даними при вивченні владних відносин, норм права, процесів формування правової культури.

Дуже тісний зв'язок має соціологія з психологією. Адже обидві вони вивчають структуру особистості, мотиви поведінки, механізми утворення і функціонування соціальних груп. Але між ними є й чимало відмінного. Адже соціологія не вивчає особливості психіки людини, а лише залежність поведінки особистості в суспільстві від них. Психологія ж, навпаки, вивчаючи малі соціальні групи намагається дослідити лише те, як вони можуть впливати на психіку людини. Отже, психологія зосереджує свою увагу на психіці людини, а соціологія на її діяльності у межах соціальних спільностей, соціальних інститутів та суспільства в цілому.

Великий вплив здійснює соціологія на розвиток етики і естетики, даючи якісну і кількісну оцінку ступені розвитку норм і цінностей, що регулюють відносини між людьми. Взаємовідносини в сім'ї, в колективі, моральний стан можна встановити за допомогою специфічних методів, що знаходяться в розпорядженні соціології.

Дослідженнями соціології користується також і педагогіка, намагаючись пояснити вплив соціальних проблем на рівень освіти.

Існує зв'язок соціології з природничими та точними науками.

Тісний зв'язок має соціологія з статистикою і математикою. Адже вона часто використовує статистичні та математичні методи для обробки даних, отриманих в ході проведення соціологічних досліджень.

Натомість і статистика часто використовує дані, отримані в ході соціологічних досліджень. Важливе значення в розвитку соціології набувають міждисциплінарні зв'язки. На міждисциплінарній основі виникла соціальна психологія, розвивається соціолінгвістика, проходить стадію становлення соціопедагогіка.

Таким чином, соціологія тісно зв'язана з великою кількістю суспільних, гуманітарних і навіть точних наук. Сфера досліджень соціології і цих наук часто співпадає, але в будь-якому випадку соціологія зберігає свої специфічні особливості.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 9556; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.