Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вступ. Педагогічна технологія: Поняття, сутність і особливості


План

Тема 1 Технологічний підхід в освіті

Лекція №1

Особливості ринку інформації. Попит і пропонування інформації. Ціна інформації. Доход власника інформаційних ресурсів.

Розрізняють номінальну та реальну відсоткову ставку.

Номінальна відсоткова ставка — це фактична відсоткова ставка на ринку позичкового капіталу, тобто відсоткова ставка без урахування інфляції. Як номінальні виступають відсоткові ставки банківських установ. Номінальна ставка свідчить про абсолютне зростання грошових коштів інвестора.

Реальна відсоткова ставка — це ставка, що скоригована на відсоток інфляції. Реальна ставка свідчить про приріст купівельної спроможності коштів інвестора.

Номінальна відсоткова ставка є завжди додатною, проте ре­альна відсоткова ставка може бути від'ємною. Це відбувається тоді, коли темп інфляції перевищує номінальну відсоткову ставку.

Інформація— це рідкісне благо, оволодіння яким по­требує певних витрат.

Ринок інформації — сукупність економічних відносин із приводу збирання, обробки, систематизації інформації та про­дажу її кінцевому споживачу. Иа ринку інформації товаром ви­ступають унікальні товари: ліцензії, проекти, ноу-хау, програми математичного забезпечення, наукові прогнози, авторські права й патенти тощо.

Особливо важливим елементом ринку інформації сьогодні є ноу-хау (у дослівному перекладі з англ. — «знати як») — це сукупність технічних знань виробничого, комерційного й іншого досвіду, необхідних для виготовлення якогось виробу або відтво­рення виробничого процесу. Інформація на зразок ноу-хау реа­лізується шляхом укладання контракту та передачі споживачу у формі технічної документації (різних креслень, проектів, схем, техніко-економічних обґрунтувань, технологічних карт, методи­ки, різних розрахунків, формул тощо) та усної інформації або демонстрування.

Між виробником і споживачем на ринку інформації стають посередники, основна функція яких зводиться до збору, обробки та продажу різноманітної інформації. За цей вид послуг посеред­ники беруть плату у вигляді комісійних. Цінність інформаційних продуктів ґрунтується на часовій сутності (як правило, інформа­ція є найціннішою в момент її створення) та актуальності. У міру тиражування цінність її значно знижується. Особливою ціною на ринку інформації є плата за рекламу.

 

 

 

1. Вступ. Педагогічна технологія: поняття, сутність і особливості.

2. Історія виникнення технологічного підходу.

3. Науково-понятійний апарат педагогічної технології, як основа
механізму її реалізації.

4. Класифікація педагогічних технологій.

 

Література :1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська; Ред. Мусієнко К.С. – К.: Академвидав, 2004.-352 с.

2. Пометун.О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун; Ред Шевчук О.- К.:А.С.К.,2004. -192с.

3. Селевко Герман Констянтинович . Енциклопедия образовательных технологий.в 2 т. Т.1, Т.2 Г.К. Селевко.-М.: НИИ школьных технологий, 2006.- 816 с.

4. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий. – К.: Слово, 2006. – 616с.

Ключові слова:педагогічні теорії і системи, педагогічна технологія, освітні технології, технологія навчання, технологія виховання, персоніфікована технологія, технологічна схема, технологічна карта.

Внаслідок бурхливого розвитку ринкової економіки постає

необхідність переосмислити підходи до освіти її змісту, відмовитись від усталених традицій і стереотипів. І.П.Підласий підкреслює, що ,,наш вітчизняний педагог повинен бути готовим виконати будь-яке ринкове замовлення – від високоефективного навчання, елітного виховання, до елементарного педагогічного догляду. Треба опановувати відповідні технології’’[ 4 ].

Слово ,, технологія ’’грецького походження й означає знання про майстерність.

Технології в роботі учителя вже в ближчому майбутньому будуть визначати 80% його успіху, індивідуальна майстерність – тільки 20%.

Поняття ,,педагогічна технологія’’ останнім часом дедалі більше

поширюється в науці й освіті. Його варіанти – ,,технологія навчання’’, ,, освітні технології’’, ,, технології в навчанні’’, ,, технології в освіті’’- широко використовуються в психолого-педагогічній літературі і мають понад 300 формулювань, залежно від того, як автори уявляють структуру і компоненти освітнього процесу.

Близько 50 років триває дискусія про сутність педагогічної технології. Дехто вважає педагогічну технологію комплексом сучасних технічних засобів навчання, решта оголошують її процесом комунікації. Окрему групу становлять автори, які поєднують у поняття ,, педагогічна технологія’’ засоби і процеси навчання.

Розглянемо базові визначення, зроблені дослідниками зазначеної проблеми.

1. ,,Педагогічна технологія є удосконалювання, застосування й оцінювання систем, способів і засобів для поліпшення процесу засвоєння знань ’’( Рада з педагогічної технології, Велика Британія).

2. ,,Педагогічна технологія є додаток до наукового знання про засвоєння й умови засвоєння навчального матеріалу для поліпшення ефективності і корисності навчання і практичної підготовки…’’( національний центр прогрмованого навчання, Велика Британія).

3. ,, Педагогічна технологія є система дій з планування, забезпечення й оцінювання всього процесу навчання, обумовлена специфічною метою, заснована на дослідженнях процесу засвоєння знань і комунікації , а також використання людських і матеріальних ресурсів для досягнення ефективнішого навчання’’(Комісія з технології навчання, США).

У всіх трьох визначеннях акцентують увагу тільки на підвищенні ефективності навчання і не згадують про методи досягнення цього.

Англійський вчений П.Д.Мітчелл зробив спробу об’єднати всі відомі значення педагогічної технології. Він визначив Педагогічну технологію як ,, галузь досліджень і практики ( у межах системи освіти), що має зв’язки (відносини) з усіма аспектами організації педагогічних систем і процедурою розподілу ресурсів для досягнення специфічних і потенційно відтворюваних педагогічних результатів’’.

Існують інші визначення поняття педагогічна технологія а саме:

Педагогічна технологія – це цілеспрямоване використання, в комплексі або окремо, предметів, прийомів, засобів подій і відношень для підвищення ефективності навчального процесу (М.Вулман) (Woolman M. Technology on education. // The Encyclopedia of education / Ed. L.C.Deighton – V.I–10–N.–Y., 1971., c.122)

Педагогічна технологія – проект визначеної педагогічної системи,яку реалізують на практиці (В.П.Беспалько Слагаемые педагогической технологии .-М., 1989. – с.5).

Педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування і визначення знань з урахуванням технічних і людських ресурсів і їх взаємодії, котрі ставлять своєю задачею оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО).

Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок функціювання усіх особистнісних, інструментальних і методологічних засобів, які використовують для досягнення педагогічних цілей (М.В.Кларин) (Педагогическая технология в учебном процессе. М., 1989.-с.10).

Педагогічна технологія - це продумана в усіх деталях модель спільної діяльності з проектування, організації і проведенню навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і учителя (В.М.Монахов)

Технологія навчання – це складова процесуальна частина дидактичної системи (М.Чошанов).

У 1979 р. Асоціація педагогічних комунікацій і технологій США опублікувала ,, офіційне’’ визначення педагогічної технології: ,, Педагогічна технологія є комплексний, інтегративний процес, що охоплює людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності для аналізу проблем і планування, забезпечення, оцінювання і керування вирішенням проблем, що стосуються всіх аспектів засвоєння знань’’.

Під педагогічною технологією слід розуміти вивчення, розробку і системне використання принципів організації навчального процесу на основі новітніх досягнень науки і техніки. Педагогічна технологія виступає як педагогічна система, в якій використання засобів навчання підвищує ефективність навчального процесу (Прокопенко І.Ф., Евдокимов В.І. Педагогічна технологія: Посібник.-Х.: основа, 1995 – с.6).

Ми будемо дотримуватись визначення педагогічної технології дане І.Ф.Прокопенко і В.І.Євдокимова, так як воно є змістовним узагальненням, вбираючим в себе смисли всіх означень різних авторів (джерел).

Характерна ознака педагогічної технології – постановка мети постійного зростання ефективності навчання.

В наш час мова йде про перетворення навчання у своєрідний технологічний процес з гарантованим результатом. Установка педагогічної технології: розв’язання дидактичних проблем на шляху управління навчальним процесом з точно визначеними цілями, досягнення яких чітко визначається і описується. В основі такого підходу покладена ідея управління процесом засвоєння знань.


Схема технологічного підходу до навчання.

Специфіка педагогічної технології полягає в тому, що в ній намічається і здійснюється такий навчальний процес, який повинен гарантувати досягнення поставлений цілей. Окрім того, педагогічна технологія передбачає на кожному відрізку навчального процесу попередню діагностичну оцінку рівня знань, умінь і навичок у співставленні з наперед заданими і уточненими цілями. Хід навчання передбачає безперервний контроль рівня відповідності просування учня наміченим цілям.

Педагогічна технологія передбачає формулювання цілей через результати навчання, які виражаються в діях учнів, надійно усвідомлюються, визначаються і перевіряються.

В педагогічній технології виділяють такі послідовні кроки:

  • постановка цілей і їх максимально можливе уточнення;
  • сувора орієнтація всього ходу навчання на навчальні цілі;
  • орієнтація навчальних цілей, а разом з ними і всього ходу навчання на гарантоване досягнення результатів;
  • оцінка поточних результатів, корекція навчання, спрямована на досягнення поставлених цілей;
  • заключна оцінка результатів.

Педагогічна технологія, або більш уже – технологія навчання є основною (процесуальною) частиною дидактичної або методичної системи. (Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии .-М.: Издательство «Институт практической психологии»: Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998.-с.151>)

Методична система спрямована на розв’язання наступних задач: “Для чого треба вчити?”, “Чому навчати учня?”, “Як навчати?”, то технологія навчання відповідає на третє питання – “Як навчати результативно?”

Педагогічна технологія як процес є керованою системою з планованими результатами. Структуру технологічного процесу навчання можна подати в вигляді наступної схеми.


Рис 1.1. Структура технологічного процесу навчання

Огляд структури технологічного процесу показує, що підвищення його ефективності можна одержати за рахунок:

  • оптимальної структури змісту навчальної інформації, яка передається учню;
  • ефективного управління і організації пізнавальної діяльності учнів;
  • використання можливостей індивідуальних самокерованих процесів засвоєння інформації учнем;
  • організації ефективного контролю за засвоєнням інформації (зворотного зв’язку).

Тільки тоді можна говорити про достатній рівень управління навчальним процесом, коли в результаті його учні опановують знаннями і уміннями на рівні планових результатів.

Отже, ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ – ЦЕ ВСЯ СУКУПНІСТЬ ЗНАНЬ І ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РОЗВИТКУ, ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ.

Зміст будь-якої технології де б вона не застосовувалась, один – одержати вищий результат швидше і з меншими витратами сил.

Поки нестворена технологія, панує індивідуальна майстерність. Але рано чи пізно майстерність поступається технології.

 

Порівняння індивідуальної майстерності з технологією

Індивідуальна майстерність Загальна технологія
1.Процес виконується працівником від початку до кінця   2.Необхідне знання усієї системи, усіх тонкощів виробництва   3. Потрібно все робити самому   4.Процес тривалий   5.Продукт якісний   6. В основі інтуїція, досвід   7. Продукт лімітований можливостями виробника 1. Процес поділяється на частини, кожен працівник виконує свою частину роботи   2. Необхідне знання тієї частини процесу, яку виконує працівник     3. Упроваджуються « готові» розробки, що звільняють від необхідності усе робити самому   4. Процес набагато прискорюється   5. Продукт не менш якісний   6. В основі науковий розрахунок, знання   7. Забезпечується масове виробництво якісного продукту

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Особливості ринку землі. Попит і пропонування землі. Земельна рента. Ціна землі та причини її диференціації. Роль держави в організації ринку землі | Історія виникнення технологічного підходу

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2864; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.