Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб

Читайте также:
 1. IV. Индекс потребительских цен.
 2. Автоматизированное планирование потребности в производственных мощностях (СRP)
 3. Автоматизированное планирование потребности сырья и материалов для производства (MRP)
 4. Адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості.
 5. Американські дослідження вказують, що із 100 основних потреб життя середнього американця, жодного не було серед головних потреб інших культурних регіонів світу.
 6. Атомная энергетика России, её потребности в уране
 7. Аудит водоспоживання та водовідведення
 8. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян
 9. В двигательном режиме электрическая энергия потребляется машиной из сети и преобразуется в механическую энергию.
 10. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу
 11. Взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту
 12. Взаимодействие с потребителями товаров и услуг

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, як і будь-який інший землевпорядний проект, охоплює правові, економічні та технічні документи, які містять розрахунки, опис, ,проектні плани, в яких обґрунтовуються і відображаються в графічній та о.текстовій формі заходи, реалізація яких передбачається при створенні нових і впорядкуванні існуючих земельних ділянок.

При створенні нових і впорядкуванні існуючих земельних ділянок проекти землеустрою складають у вигляді проектних меж земельних ділянок під конкретні об'єкти виробництва, нерухомого майна тощо.

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок передбачає:

v підготовчі роботи;

v складання проекту;

v затвердження проекту;

v оформлення та виготовлення проектної документації;

v здача проекту замовнику.

Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення зе­мельних ділянок, який затверджений постановою Кабінету Мініст­рів України від 26 травня 2004 р. № 677, визначає механізм роз­роблення таких проектів.

Відповідно до Порядку проект відведення земельної ділянки не розробляють, якщо:

v земельна ділянка, межі якої визначено в натурі (на місце­вості), надається у користування або безоплатно передається у влас­ність без зміни її цільового призначення;

v земельна ділянка набувається у власність через купівлю-продаж, дарування міну, на підставі інших цивільно-правових угод, успадкування, без зміни її меж та цільового призначення;

v земельна ділянка придбана на конкурентних засадах (за ре­зультатами земельних торгів).

Проект відведення земельної ділянки можна не розробляти також в інших випадках, передбачених законом.

Проект відведення земельної ділянки розроблюють на підставі:

v рішення сільської, селищної або міської ради, районної, Київ­ської чи Севастопольської міської держадміністрації, до повнова­жень яких належить надання у користування або передача у влас­ність земельних ділянок;

v укладених договорів між землевласниками і землекористува­чами та розробником проекту відведення земельної ділянки;

v судового рішення.

Розробником проекту відведення земельної ділянки є фізична або юридична особа, яка має ліцензію на проведення робіт із земле­устрою відповідно до закону (далі — виконавець). і Замовником проекту відведення земельної ділянки можуть бути сільська, селищна, міська рада, районна, Київська або Севастополь­ська міська держадміністрація, землевласник або землекористувач, інші особи відповідно до закону.

У разі ухвалення судом рішення про надання земельної ділянки у користування або передачу у власність замовником проекту її від­ведення є фізична або юридична особа, на користь якої прийнято рішення.Проект відведення земельної ділянки розроблюють на основі завдання, затвердженого замовником, що є невід'ємною частиною договору на проведення відповідних робіт.

Типовий договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджує Кабінет Міністрів Украї­ни. До договору замовник додає вихідну документацію, потрібну для розроблення проекту землеустрою.

Виконавець у встановлений договором термін розробляє проект землеустрою, який містить текстові та графічні матеріали, обов'яз­кові положення, встановлені завданням на розроблення проекту, інші дані, потрібні для розв'язання питання щодо відведення зе­мельної ділянки.

Вимоги до складу, змісту та оформлення проекту відведення земельної ділянки встановлюються нормативно-технічною докумен­тацією із землеустрою.

Проект відведення земельної ділянки виконавець погоджує із землевласником або землекористувачем, органом земельних ре­сурсів, природоохоронним органом, санітарно-епідеміологічною служ­бою, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини.

У разі відведення земельної ділянки для розроблення корисних копалин або забудови територій на площах їх залягання проект по­годжується також з органами державного геологічного контролю та державного гірничого нагляду.

Погоджений проект відведення земельної ділянки підлягає дер­жавній експертизі, яку проводить орган земельних ресурсів відпо­відно до законодавства.

Після одержання позитивного висновку державної експертизи проект відведення земельної ділянки розглядають сільська, селищна чи міська рада, районна, Київська та Севастопольська міська держадміністрації, які затверджують його або в установленому порядку подають до інших органів, що мають повноваження надавати у користування або передавати у власність земельні ділянки.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів землеустрою | Розроблення проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 874; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. IV. Индекс потребительских цен.
 2. Автоматизированное планирование потребности в производственных мощностях (СRP)
 3. Автоматизированное планирование потребности сырья и материалов для производства (MRP)
 4. Адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості.
 5. Американські дослідження вказують, що із 100 основних потреб життя середнього американця, жодного не було серед головних потреб інших культурних регіонів світу.
 6. Атомная энергетика России, её потребности в уране
 7. Аудит водоспоживання та водовідведення
 8. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян
 9. В двигательном режиме электрическая энергия потребляется машиной из сети и преобразуется в механическую энергию.
 10. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу
 11. Взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту
 12. Взаимодействие с потребителями товаров и услуг

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.