Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Основні теорії історико-культурного процесу
Філософія культури

План.

Лекція 15. Філософія культури

1. У найзагальнішому розумінні культураце сукупний результат продуктивної діяльності людей. У вузькому розумінні культураце" певні цінності та норми поведінки людини в соціальному і природному оточенні.

Поняття «культура» вживається для:

— характеристики історичних епох (антична культура);

— позначення здобутку спільнот, народностей і націй (культура майя);

— визначення специфічних сфер діяльності й життя взагалі (куль­тура праці, політична культура, художня культура).

Культура включає-в себе предметні результати діяльності лю­дей (машини, будівлі, витвгори мистецтва, норми моралі і права та ін.), а також людські сили і здібності, що реалізуються в діяльності (знання, вміння, навички, рівень інтелекту, моральний та естетичний розвиток, світогляд, способи і форми спілкування людей).

Культуру поділяють на матеріальну і духовну.

До матеріальної культури відносять сукупність матеріальних благ, а також різноманітних засобів їх виробництва.

Духовна культура складається із сукупності знань, які здобуло людство.

Духовна культура існує у двох формах:

• духовні якості людини і їх зовнішнє втілення;

• духовні цінності, які існують відносно самостійно, незалежно від окремої людини (у вигляді наукових теорій, творів мистецтва, норм права тощо).

До структурних елементів духовної культури відносять такі ком­поненти:

1) інтелектуальні (наука, освіта);

2) естетичні (мистецтво і література);

3) етичні (Мораль);

4) соціальні (мова, побут, звичаї, право, політика);

5) релігійні.

Матеріальні й духовні елементи культури нерозривно пов'язані між собою. Зміст духовної культури прихований,

він не може бути цілком і повністю розкритий (поняття істини, честі, мужності, геніальності, самопожертви тощо), але її продукти можуть бути втілені в матеріальній формі (наприклад, мистецький витвір). Матеріальна і духовна культура є двома аспектами цілісного яви­ща — самореалізації людини.

Ролі і взаємозв'язок матеріальної і духовної культур:

• матеріальна культура є фундаментом, базою життя суспільства, вона відіграє основну роль;

• духовна культура пробуджує в людині особистість, відіграє го­ловну роль: вона підносить людину до найвищої мети.

Що стосується культурного рівня особистості, то він не збігається із рівнем грамотності чи освіченості. Культура не вручається разом з дипломом. Коріння культури йде вглиб віків. Людина є суб'єктом культури, її творцем. Людина сама формує себе в процесі своєї діяль­ності.

Деякі мислителі протиставляли природу і культуру (лат. naturaet cultura): природа — жива стихія, те, що дається нам без жодних зусиль з нашого боку, а культура — штучне явище, яке людина мусить створи­ти власною працею, щоб виокремитися з природи, довести своє духовне начало. Шляхом «окультурення» природи відбувається компенсація фізіологічної непристосованості (порівняно з представниками рос­линного і тваринного світів) людини до навколишнього середовища. Природним стихіями людина протиставляє вже приборкані сили при­роди, вже знані закономірності природних процесів.

Отже, культура є специфічним способом існування людини у при­роді. Але сьогодні філософи схильні підкреслювати вже не відрізнення культури від природи, а їхній взаємозв'язок. Якщо раніше побутувала настанова на «підкорення» природи, «оволодіння» нею, то сьогодні більше говорять про єдність-людини з природою. Таким чином, уважається, що справжня культура не нівелює природу, а навпаки, є за­садою гармонійної взаємодії людини і природи.

 

2. Лінійно-прогресивний напрям (Ґ. Геґель, К. Ясперс) спи­рається на переконання, що різні держави, народи і культури вписані в річище єдиного всесвітньо-історичного процесу, який перебуває на шля­ху до остаточного утвердження суспільства свободи, справедливості, рівності й загального матеріального добробуту. Усі ці держави, народи і культури проходять через ряд однакових стадій;

Німецький філософ першої половини XIX ст. Ґеорі Геґель вважав, що всесвітня історія є духовним процесом — процесом усвідомлення свободи. У східних народів вільна одна людина —(правитель, деспот); у греків і рим­лян вільні деякі (громадяни); у сучасних йому європейських суспільствах вільними є всі люди: людина вільна вже тому, що вона — людина. (Хоча, скажімо, в Росії на той час іще не скасували кріпосного права.)

Інший німець — філософ екзистенціального спрямування XX ст. Карл Ясперс — висунув теорію «осьового часу». Згідно з нею, в історії є клю­чові пункти, що дають імпульс для зародження культур, а пізніші часи тільки пожинають їх плоди. За приклад такого ключового пункту може слу­жити середина І тисячоліття до н. е.: на цей час припадає життя і діяль­ність Зороастра, Будди, Лао-Цзи, Конфуція, Піфагора тощо. На думку Ясперса, між 800-200 рр. до н. е. історія людства набуває духовної єдності, а з XVI—XVIII ст. — також і матеріальної.

Циклічний напрям (0. Шпенґлер, А. Тойнбі) розглядає історико-культурний процес як чергу унікальних і неповторних культур і цивілізацій, кожна з яких проходить повний цикл періодів існування — від «народ­ження» до «смерті». Витоки цього підходу перебувають у міфологічній свідомості, яка в кругообігу природних явищ бачила зразок для процесів суспільного життя і шкодувала за «золотим віком».

Німецький філософ Освальд Шпенґлер (основна праця — «Присмерк Європи») стверджував, що історія розвивається так само, як і природа: кожна культура має свою «весну», своє «літо», «осінь» і «зиму». На його погляд усесвітня історія — це історія восьми культур, шість із яких — неєвропейські. Наближаючись до своєї «зими», кожна культура переходить у стан цивіліза­ції: спостерігається зовнішній матеріальний блиск, споживання у суспільстві переважає над творчістю, духовні джерела вичерпуються. «Присмерк Європи» побачив світу 1918 році. На думку Шпенґлера,європейська культура на той час давно вже вступила у свою “зиму” і стала цивілізацією.

Англійський історик Арнольд Тойнбі (основна праця — 12-томне «Осягнення історії») — нарахував в останньому томі у світовій історії 21 цивілізацію. Головним критерієм А. Тойнбі вважав релігійний. Розвиток цивілізації він бачив як «відпо­відь» на певний — зовнішній або внутрішній — «виклик». Занадто спри­ятливі умови (Полінезія), на його думку, гальмують розвиток так само, як і вкрай несприятливі (Далека Північ).

У новітніх теоріях, які можна визначити як цивілізаційно-хвильові, не­має загальноприйнятої схеми історії все-світнього масштабу, однак сфор­мульовано такі принципи узагальнення історико-культурного матеріалу:

1) історія людства хоч і має певний напрям, однак нерівномірно охоп­лює різні народи, культури і держави, а тому являє собою чергу «злетів» і «падінь» різних народів, культур і держав у різні епохи і в різних гео­графічних місцевостях;

2) на кожному з витків цього процесу зберігається деяка спадкоєм­ність, попередній виток не зникає в «нікуди», він продовжує жити і в новій епосі — у вигляді техніки й технологій, культури і світогляду людей;

3) не існує єдиного ритму всесвітньо-історичного процесу — він ут­ворюється з ланцюжка «критичних точок», які постають на шляху як окре­мих народів, так і цілих епох. У такі критичні моменти постають однаково ймовірні альтернативи подальшого шляху: або вперед, або назад. Причому вибір на користь конкретних шляхів часто має випадковий характер;

4) відрізнень у соціально-економічному й політичному устрої, духов­ному житті країн і народів більше, ніж спільних рис;

5) вирішальним чином на історичний розвиток впливає розвиток техніки й технологій;

6) на історико-культурний процес істотно впливають також природно-космічні ЧИННИКИ:

Приклад цивілізаційно-хвильової теорії — етнокосмологічна гіпотезо російського вченого та письменника Льва Гумільова, яка проголошує, що:

— всесвітня історія складається з послідовного або одночасного домі­нування в ній приблизно десяти окремих народів (етносів), що створюють власні могутні держави; \

— вибухоподібне зростання могутності того чи іншого етносу відбу­вається за рахунок впливу на нього космічної енергії;

— як носії космічної енергії постають особливі люди — пасіонарії, які ставлять досягнення великих цілей вище від інстинкту самозбереження і надихають інших людей;

— однак через певний проміжок часу (понад 1000 років) енергія ви­черпується, народ зникає з історичної арени.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1372; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.