Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Лекція 16. Специфічні риси сучасного етапу розвитку суспільства
Сучасний етап розвитку соціуму має назву прстіндустріального суспільства. Цей термін запропонував американський соціолог Д. Белл у 1973 році. Постіндустріальна економіка органічно пов'язана з інформаційним «глобальним» суспільством та постмодерною культу­рою другої половини XX ст.

Постіндустріальному суспільству передувало суспільство індуст­ріальне. Тривалий час за універсальну модель вважалися індустріальна ' економіка, що базувалася на розвиткові галузей важкої промисловості, національні держави та ліберально-демократичний устрій. Кризу індустріального суспільства наблизив розвиток інформаційних технологій.

Головні ознаки постіндустріальної економіки (неоекономіки):

— переорієнтація з виробництва товарів на сферу послуг;

— головним продуктом виробництва є інформація, знання;

— домінування наукомістких галузей;

— глобалізація соціального та інформаційного простору, формуван­ня так званого надвідкритого суспільства, яке важко контролювати.

Противники неоекономіки твердять, ніби вона спекулює на гос­подарчому ресурсі, накопиченому раніше, а прибутки отримуються не через удосконалення продукції, а через її рекламу, завдяки вмінню нав'язати її покупцям.

Ця риса є характерною і для культури постмодерну, яка відкидає можливість створення чогось принципово нового. Еклектика (комбіна­ції елементів різних стилів) та переосмислення старих сюжетів — ось ознаки постмодерного мистецтва.

У суспільно-політичній сфері відбувається, з одного боку, певна стагнація. Незважаючи на недоліки сучасної західної демократії та притаманної їй системи цінностей, спостерігається відсутність нових альтернативних ідеологій. Виходячи з цього, американський автор Ф. Фукуяма прогнозує, що подальший хід історії характеризуватиметься розповсюдженням ліберально-демократичної ідеології. Таким чином, підкреслює Фукуяма, історія у класичному розумінні — як заміна ста­рих форм якісно новими — добігла кінця. За таких умов нескінченне очікування суспільного прогресу стає абсурдним.

3 іншого боку, економічна глобалізація призводить до підриву основ державного суверенітету в їх традиційному розумінні. У сучасних умовах тотального панування світового рин­ку окремим державам важко повністю контролювати свої внутрішні й зовнішні справи. Як наслідок — активізуються процеси створення міжнародних політичних об'єднань, наприклад, Європейського Союзу, членам якого легше спільно відстоювати передусім економічні інтереси завдяки координації спільних зусиль.

Разом з тим — на противагу до західноєвропейського та амери­канського лібералізму та за відсутності нових конкурентноспроможних ідеологій — відновлюються націоналістичні та релігійні фундамента-лістичні проекти. Глобалістичні тенденції зустрічають суперника у вигляді небархаїзму — ідей середньовічного походження!

У культурній сфері домінують дві суперечливі тенденції. З одного боку, має місце процес культурної універсалізації, коли до 80% усіх культурно значущих продуктів у світі виробляються у США. З іншого боку, простежується помітна тенденція до мультикультуралізму, тоб­то до співіснування найрізноманітніших культурних моделей на всіх організаційних рівнях. Тому поряд із високотехнологічними зразка­ми західної культури у сучасному світі подекуди зустрічаються навіть первісні пережитки.

Як бачимо, сучасний етап розвитку суспільства важко визнати безпе­речно прогресивним уже з огляду на те, що й саме поняття прогресу нині стає дуже відносним. Науково-технічний розвиток, як і раніше, поліп­шує умови життя людини, але водночас ставить її перед небезпекою глобальних проблем — геополітичних, економічних, екологічних тощо. За часів «холодної війни» світ спостерігав боротьбу двох ідеологій: комунізму та лібералізму. Нині противники західного способу життя не мають сформованої ідеології, вони не згуртовані й ідейно аморфні. Громадяни західних країн з острахом дивляться на населення відсталих країн, побоюючись соціальних вибухів і диверсій. Таке приховане про­тистояння розвинених та відсталих країн — головна ознака і водночас глобальна небезпека сучасності. Цілком імовірно, що вектор подальшого розвитку залежить від творчої активносгі, рівня поінформованості та свідомого вибору людей.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 412; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.