Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Відрядна форми оплати праці

Відрядна форми оплати праці – це оплата за кількість та якість виготовленої продукції або обсягу робіт, що виконані. Ця форма має такі основні ситеми оплати праці:

- пряма відрядна;

- відрядно-преміальна;

- відрядно-прогресивна;

- акордна.

Рисунок 4.3 - Форми оплати труда

При прямій відрядній системі виплата заробітної плати прямо пропорційна кількості виробленої продукції чи виконаної роботи. Основою для нарахування зарплати при даній формі оплати є тарифна розцінка – оплата праці робітника за одиницю виготовленої продукції:

, грн/т.;, грн.час,

де t і – годинна тарифна ставка і-го розряду;

Т зм – тривалість зміни, год.;

Н в – норма виробітку;

Н ч – норма часу.

 

,

де ВП – кількість виготовленої продукції;

R – тарифна розцінка.

Відрядно-преміальна систе ма оплати праці передбачає, крім заробітної прати за основними відрядними розцінками, виплату премії згідно з встановленою шкалою за ті чи інші якісні й кількосні показники роботи. Такими показниками звичайно бувають: перевиконання норм виробітку, підвищення якості продукції, відсутність браку та т.д.

,

,

де Зпрем – премія за перевиконання установлених показників, грн;

П – відсоток премії за перевиконання установлених показників.

Відрядно-прогресивна система оплати праці передбачає за кожний відсоток перевиконання планового завдання збільшення розцінки в полуторному або подвійному розмірі.

,

де К у – коефіцієнт підвищення відрядної розцінки;

ВПн – кількість виготовленої продукції за планом;

ВПф – фактична кількість виготовленної продукції.

Акордна система оплати праці – це оплата праці за кінцеві результати виробництва, тобто за виконання у визначений термін закінченого комплексу (циклу) робіт.

При ній колективу чи окремому працівнику встановлюють загальну суму оплати праці за виконання встановленного комплексу робіт перед початком його виконання. Акордна система стимулює виконання всього комплексу робіт меншою чисельністю робітників і в більшкороткий термін.

Часто застосовують бригадну відрядну оплату, при якій заробітну плату нараховують групі (бригаді) робітників, а потім розподіляють її між членами бригади пропорційно кількості відпрацьованих кожним робітником годин з урахуванням тарифних ставок і розрядів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 12 Організація заробітної плати | Погодинна форма оплати праці
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 321; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.