Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Народжуваність в Україні
Читайте также:
 1. Автотранспортне обслуговування туристів в Україні.
 2. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 3. Акціонерні товариства в Україні: їх сутність та види
 4. Аналіз ринку послуг детективного та охоронного характеру в Україні
 5. Банківська система як основа розвитку ринку фінансових послуг в Україні
 6. Більшовицький переворот в Росії та реакція в Україні.
 7. Боротьба між Центральною Радою і більшовиками за владу в Україні.
 8. Виборча система в Україні. Види референдумів.
 9. Види соціальних послуг, пільг і матеріального забезпечення, що надаються населенню в Україні
 10. Види та групи банківських операцій, які здійснюють банки в Україні
 11. Використання інструментів політики в Україні
 12. ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ІІ. Демографічні перспективи України.

Основною причиною загострення демографічної кризи в Україні є зниження до критичного рівня народжуваності. Сучасний її стан такий, що забезпечується лише половина потрібного для відтворення населення, тобто для заміни покоління батьків тією ж кількістю покоління дітей. Україна перетнула межу зниження народжуваності, за якою відбувається вже незворотне руйнування демографічного потенціалу, що призвело до втрати сприятливих умов для відновлення 50-мільойонної чисельності населення. Сумарний показник народжуваності зменшився з 1,9 дитини в 1989 році до 1,1 у 2001 році. Зростання сумарного коефіцієнта народжуваності у 2002-2003 роках (до 1,2 дитини в розрахунку на 1 жінку в 2003 році) зумовлено народженнями, відкладеними під час гострої економічної кризи.

Спостерігається погіршення репродуктивного здоров`я населення. Так, майже 68 відсотків пологів відбувається з ускладненням. За даними обстежень, питома вага безплідних становить близько 7 відсотків жінок дітородного віку, тобто майже 870 тис. подружніх пар є безплідними через захворювання жінок.

Офіційна статистика абортів в Україні значно відрізняється від дійсного стану речей, але й за цією статистикою Україна посідає одне з перших місць за кількістю абортів у світі. В Україні реєструють приблизно 50-60 випадків переривання вагітності за допомогою абортів на тисячу жінок, що складає близько одного мільйона абортів.

Таблиця 26.

Рік норадження Кількість дітей
657 200
389 200
385 100
376 400
392 524
410 764
428 965
428 345
462 732
475 725
510 588

Ще однією тривожною ознакою демографічного розвитку є те, що,поряд зі зростанням народжуваності, в останні роки посилюються негативні тенденції щодо неї.

По-перше щорічно збільшується чисельність позашлюбних народжень. Так, за період незалежності доля позашлюбних народжень зросла майже вдвічі, і зараз складає понад 20 % від усіх новонароджених. Це пояснюється як все більшою розповсюдженістю незареєстрованих («громадянських») шлюбів, так і зростанням вагітностей в наймолодших вікових групах, які, частіше за все, є незапланованими і небажаними. Якщо в 2001 році частка позашлюбних народжень у віковій групі до 18 років складала 29,5 %, то в 2005-2008 роках таких стало 45 %.

Навіть якщо дитина народилася в зареєстрованому шлюбі, немає ніяких гарантій, що вона буде виховуватись в повноцінній сім’ї. У більшості сімейних пар, що розлучаються, є спільні діти і, відповідно, кожен рік збільшується число дітей, що зростають в неповних сім’ях, або в сім’ях не з обома рідними батьками. В 2008 році неповні сім’ї складали 28,5 % від усіх домогосподарств, де виховуються неповнолітні. В умовах, коли рівень доходів населення не відповідає повноцінному матеріальному забезпеченню навіть більшості повних сімей з дітьми, розлучення батьків є додатковим ризиком бідності для дитини.По друге, починаючи з 2001 року, разом зі зростанням народжуваності, зростає кількість дітей, народжених мертвими, а також залишається стабільно високою кількість немовлят, що померли протягом першого року життя. Більше того, в останні роки відбувалось збільшення коефіцієнта смертності дітей у віці до 1 року (у розрахунку на 1000 народжених). За оцінками Держкомстату, в Україні останній показник перевищує аналогічні європейські в 1,5-2 рази.

Процес зниження народжуваності має глобальний характер і зумовлений цілим рядом причин – економічних, соціальних, психологічних, біологічних. Це насамперед:

· зміни в соціальному статусі жінки, розширення сфери її позасімейних інтересів, підвищення рівня освіти та зайнятості;

· багаторазове зниження дитячої смертності зробило неактуальним народження багатьох дітей як основи родинного благополуччя та гарантії забезпечення батьків у старості;

· задоволення потреби в дітях, у материнстві і батьківстві вступає у суперечність з рядом інших потреб, які є простішими, ніж нижчий рівень життя. Якщо заможні верстви населення співвідносять витрати часу та грошей на забезпечення майбутнім дітям необхідного фізичного, інтелектуального розвитку та професійної підготовки із задоволенням власних потреб у розвитку та дозвіллі, то бідні враховують елементарні потреби в їжі, одязі, житлі. Однак не слід очікувати, що з підвищенням рівня життя зросте і народжуваність. Якби зв`язок був таким простим, не скоротилась б народжуваність в усіх без винятку економічно розвинутих країнах до рівня, який не забезпечує навіть простого відтворення покоління батьків.

Глобальна тенденція зниження народжуваності посилилася в Україні у 1990-х роках у зв`язку з:

- економічною кризою;

- різким зниженням доходів широких верств населення;

- невпевненістю у майбутньому;

- значним розривом між низьким рівнем життя населення та високими європейськими життєвими стандартами;

- руйнуванням системи дошкільного та позашкільного виховання;

- незадовільним станом репродуктивного здоров`я населення і насамперед жінок, значна частина яких працює у шкідливих умовах;

- використанням як засобу планування сім`ї штучного переривання вагітності, наслідком чого є викидні і небажане безпліддя.

До недавнього часу передбачалося, що ситуація виправиться з початком економічної стабілізації і зростанням рівня життя населення. На сьогодні, тим не менш, наявність дітей в сім’ї все ще залишається перепоною для досягнення нею матеріальної стабільності. За даними відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України, рівень середньодушових доходів і витрат сімей з дітьми та молодих сімей на 16-20 % нижчий, аніж середній в Україні. У сім’ях з дітьми спостерігаються найвищі показники бідності: він вдвічі вищий, ніж у сім’ях без дітей. Значення показника бідності прямо пропорційне кількості дітей в сім’ї. Поява кожної наступної (як і першої) дитини збільшує для сім’ї ризик потрапити у категорію бідних у середньому в півтора рази. Якщо рівень бідності сімей з однією дитиною становить 25,8 %, то для сімей з чотирма і більше – цей показник збільшується до 87,7 %.

До досягнення дитиною 3-х років сім’я не тільки несе додаткові витрати у зв’язку зі своїм поповненням, але й недоотримує кошти через те, що один із її працездатних членів (найчастіше – мати дитини) вимушений тимчасово припинити трудову діяльність, а щомісячні виплати на дитину до 3-х років навіть не покривають її прожитковий мінімум. Тільки завдяки введенню в 2005 році підвищеної допомоги при народженні дитини вдалося знизити рівень бідності в цій категорії сімей до 35 % (з 41 % в 2004 році), що практично відповідає середньому рівню бідності в усіх сім’ях з дітьми. Не дивно, що при таких обставинах три чверті новостворених сімей (за даними Українського інституту соціальних досліджень) відкладають поповнення сім’ї на невизначений термін. Таким чином криза супроводжується не лише швидким зниженням народжуваності і, як наслідок, надзвичайно низьким її рівнем, а й деформацією структури народжуваності та народжених (за черговістю, їх розподілом за віком матері, її шлюбним станом та іншими ознаками). У зв`язку з цим деформується віковий склад населення, зменшується його демографічний і трудовий потенціал.

З огляду на загальноєвропейські тенденції немає підстав очікувати найближчим часом істотного збільшення сумарних коефіцієнтів народжуваності. У зв`язку з тим, що відкрите суспільство сприяє орієнтації на західні високі стандарти рівня життя, більшість сімей відмовлятиметься від народження другої дитини і дітей наступної черговості, тобто репродуктивна діяльність обмежуватиметься.

Загальноєвропейські тенденції народжуваності не дають підстав очікувати істотного збільшення сумарних коефіцієнтів народжуваності впродовж наступних 10-15 років. Втрати ненародженими внаслідок епідемії ВІЛ\СНІДу протягом 2003-2010 рр. можуть становити 100-200 тис. У зв'язку з тим, що негативні тенденції у динаміці народжуваності посилюються, ці втрати матимуть суттєвий вплив на формування молодих поколінь. Тільки після 2015 р. за умов зміни репродуктивних настанов можна розраховувати на підвищення цього показника до 1,35-1,45 у розрахунку на одну жінку. Слід підкреслити, що і такий варіант розвитку не забезпечуватиме навіть просте заміщення поколінь.

Кризовий стан дітородної активності населення даватиметься взнаки протягом життя багатьох поколінь на рівні не лише сім'ї, а й усього суспільства (навіть якщо цей процес і припиниться). Як наслідок, у майбутньому спостерігатиметься хвилеподібна динаміка чисельності населення і його вікових контингентів, що може перетворитися на відчутну перепону в досягненні сталого розвитку країни.

Для відновлення репродуктивного здоров`я населення, яке погіршилося у період кризи, будуть потрібні додаткові витрати порівняно з тими, які здійснювалися на потреби підтримання здоров`я за звичайних умов, що також може впливати на зниження народжуваності.

 

Рис. 36. Прогноз сумарного коефіцієнта народжуваності

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1439; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.