Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Професійне мислення юриста

Читайте также:
 1. Види і форми мислення
 2. Виділяють три основні функції оперативного мислення: рішення задач, планування, декодування.
 3. Ґ) рецензія, відгук, анотація як критичне осмислення наукової праці
 4. Деформації професійної свідомості юриста: шляхи подолання
 5. Екологічне мислення
 6. Загальна характеристика економіч­ного мислення українців
 7. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійне захворювання, які спричинили втрату працездатності.
 8. Закономірності мислення в навчальному процесі
 9. Корекція недоліків мислення
 10. ЛОГІКА— це наука правильно міркувати, наука про форми й закони людського мислення.
 11. Мислення
 12. Мислення та його фізіологічні основи

Професійне мислення юриста— вища аналітична здатність особи опосередковано й узагальнено за допомогою понять, суджень, умовиводів, що фіксуються словами, відображати істотні за­кономірні зв'язки правової дійсності, розв'язувати соціально-правові протиріччя. Це система інформаційно-правової насиченості юриста, що склалася завдяки установкам професійного призначення і дозво­ляє узагальнено орієнтуватися в конкретних професійно-правових ситуаціях дійсності.

Уміння юридично мислити означає цілеспрямовано оперувати поняттями в умовах виникших юридично значимих практичних за­вдань. Мислення судді, адвоката, слідчого — це практичне мислен­ня, воно на кожному етапі пов'язано з визначеними практичними проявами. На відміну від розумової діяльності юриста-теоретика (вченого), що здійснюється на шляху переходу від практики до абс­тракції (теорії), у юриста-практика інший шлях мислення: від абст­ракції доживої дійсності.

Так, оглядаючи місце події, слідчий знаходить сліди минулої події. Встановлюючи істотні, неминуче повторювані взаємозв'язки між подіями, слідчий шляхом логічного мислення реконструює ці­лісну картину можливого ходу події. Ця реконструкція відбуваєть­ся опосередкованим шляхом — через розуміння зв'язків між зовні­шніми проявами і сутністю того, що відбувалося в дійсності. Таке логічне відображення можливе на основі узагальнення і наявних знань. Однак цього недостатньо. Потрібна і нова інформація, що здобувається в процесі вивчення матеріалу справи й особи підозрю­ваного. Мислення зв'язує минулий досвід і знання зі знову отрима­ною інформацією, сприяє її аналізу, добору необхідного, уявно­му вирішенню завдання.

Правове мислення являє собою процес розуміння соціально-пра­вової дійсності. Повсякденне правове мислення є невід'ємним еле­ментом механізму соціальної дії права і лежить у підставі правового мислення юриста, його правового почуття, правового інтелекту. Правова традиція і культура суспільства формують правове мис­лення і знову їм конструюються.

Форми правового мислення:

- судження — встановлення загальних взаємозв'язків у професійно-правовій сфері. Судження юриста повинно характеризу­ватися нормативністю, точністю, формалізованістю ви­сновків. Воно обґрунтовується перевіреними фактами, встановленими закономірностями, системою умовиводів;

- умовивід — узагальнення властивостей однорідної групи правових явищ; одержання нового знання з наявних знань. Умови­від юриста не повинен виходити за межі норм, встановлених законами та іншими юридичними джерелами права;

- поняття — розуміння сутності (істотних властивостей) конкретного правового явища як різновиду певної групи таких явищ. Даючи кваліфікацію тому або іншому явищу через поняття (крадіжка, підробка, замах на вбивство та ін.), юрист-практик підбиває підсумок творчої розумової діяльності, орієнтуючись на закріплене в законі поняття.Отже, у мисленні юриста моделюються об'єктивні властивості і взаємозв'язки між правовими явищами, їхні істотні загальні осо­бливості, що виражаються у формі суджень, умовиводів і понять. Весь процес мислення базується на співвідношенні ситуативної інформації (про конкретну подію, факт) з узагальненою інформаці­єю, що зберігається в пам'яті юриста.

Процес професійно-правового мислення має такі етапи:

1) виявлення, створення і формулювання ситуації, пов'язаної з певним об'єктом мислення, одержання його фактичної і правової характеристики, формулювання завдання (у слідчого цей почат­ковий етап розумової діяльності передує порушенню провадження у кримінальній справі);

2)аналіз можливостей використання правових засобів і способів вирішення завдання з урахуванням наслідків і існуючих обмежень (у слідчого цей етап виражається в складанні розгорнутого плану розслідування у кримінальній справі);

3)вибір оптимального варіанта рішення, визначення можливих результатів і негативних наслідків (у слідчого цей етап виявляєть­ся у тактичних комбінаціях, своєрідній програмі діяльності у ви­гляді сукупності слідчо-пошукових дій, націлених на розкриття зло­чину).

Результат мислення, як правило, залежить від того, що являє собою юрист як особистість з урахуванням його складної, у певній мірі суперечливої індивідуальності. Особисті риси обумовлюють характер вибору при прийнятті тих чи інших рішень. Вибір є початком будь-якої діяльності, а розвиток мислення завжди безпо­середньо визначається самим вибором. Якщо немає вибору, немає і мислення, немає і ухвалення рішення.

Професійно-правове мислення юриста пов'язане з виконанням

 

суспільних і державних завдань за допомогою юридичних засобів і способів, дій і операцій, винесених рішень і актів їх реалізації, надання конкретним суспільним відносинам і ситуаціям правової форми. Мислення юриста прагматично за своїм характером, оскіль­ки для нього важливий насамперед процес практичного здійснення прийнятих рішень, їх законності, відповідності компетенції, завдан­ням і функціям органу, який він представляє.

Якості професійно-правового мислення юриста:

визначеність — уміння визначити проблемну ситуацію;

оперативність — розумова готовність до спостереження за ходом ситуації, гнучкість у застосуванні методів;

динамічність — орієнтація в ситуації, уміння охопити всю ситуацію, відокремити головне від другорядного, розвинути версію;

логічність — послідовність розумового процесу, уміння роби­ти узагальнення в ході аналізу юридичних фактів;

критичність — уміння піддавати критичному аналізу ситуа­цію та отримані юридичні факти;

об'єктивність — спрямованість на одержання неупередженої інформації про ситуації, додержання істини, для чого необхідне поєднання розрізненої інформації у певні системи зв'язків (гіпоте­зи, версії);

глибина і широта — це якості, що доповнюють одна одну. Якщо глибина визначається ступенем проникнення в сутність дослі­джуваного об'єкта, то широта характеризується охопленням як до­сліджуваного явища, так і суміжних з ним сфер пізнання;

гнучкість — здатність побачити досліджуване явище під но­вим кутом зору, розпізнати його нові властивості, переключитися на їх розгляд (наприклад слідчий повинен уміти швидко перебудову­ватися в пошуковій діяльності, відмовлятися від перевірки марної версії, помічати упущені можливості розслідування справи, перехо­дити до нових варіантів пошуку).

Професійне мислення юриста залежить від його ерудиції, загаль­ної культури і професійного досвіду, а також від менталітету тієї етнокультурної спільності, представником якої він є.

У сучасного юриста має формуватися новий тип юридичного мислення, орієнтований на його професійну діяльність в умовах громадянського суспільства і правової держави.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Професійне мислення юриста

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1001; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.248.167
Генерация страницы за: 0.006 сек.