Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основне рівняння коливального контуру. Квазістаціонарні струми. Затухаючи електромагнітні коливання

Тема: Вільні електромагнітні коливання. Коливальний контур.

Лекція № 33.

Контрольні запитання

1 Суть і область використання газової зварювання і різки металів

2 Гази, які використовуються при зварювання і різці металів

3Технологія газового зварювання

4Технологія газової різки

5 Вплив різних елементів на зварювання сталі

6 Технологія зварюван­ня різних марок сталі

7 Техніка безпеки і по­жежна безпека при газовому зварюванні і різці металів.

 

Електричними називають коливання, при яких електричні величини (заряди, струми, напруга, тощо) періодично змінюються і які супроводжуються взаємними перетвореннями електричного і магнітного полів. Якщо миттєве значення струму однаково на всіх ділянках електричного кола, то струм називають квазістаціонарним. Нехай – довжина електричного кола, с – швидкість передачі електромагнітного збурення. Тоді час, за який передається це збурення, можно знайти як . Для періодично змінюваних струмів умова квазістаціонарності буде мати вигляд: .

Коливальним контуром називається електричне коло, складене з конденсатора і котушки індуктивності. У такому контурі можуть виникати електричні коливання.

Нехай активний опір кола дуже малий. Якщо зарядити конденса­тор до напруги , де – заряд конденсатора, то цим самим між його обкладками буде наведене електричне поле з енергією . Якщо замкнути електричне коло, то конденсатор почне розряджатись через ко­тушку індуктивності. Цей розряд не буде миттєвий, бо з виникненням струму в котушці збуджуватиметься ЕРС самоіндукції, яка, за законом Ленца, протидіятиме наростанню струму. Через час конденсатор повністю розрядиться і розрядний струм досягне найбільшого значення . В котушці індуктивності буде наведене магнітне поле. При цьому, очевидно, енергія електричного поля повністю перетвориться в енергію магнітного поля . У наступний момент часу струм у котушці спадатиме до нуля, але поступово, оскільки його підтримуватиме ЕРС самоіндукції. Завдяки цьому струму конденсатор перезарядиться. У момент часу між обкладками конденсатора знову існуватиме електричне поле, але протилежного напряму. Наступне розряджання конденса­тора проходитиме аналогічно початковому. Так у контурі відбувається періодичний рух електронів від однієї обкладки конденсатора до іншої, і, навпаки, з частотою, яка залежить від параметрів контура L, С, R. Одночасно з рухами електронів у контурі періодично змінюються всі електричні й магнітні величини, тобто відбуваються електромагнітні коливання.

Електромагнітні коливання можна порівняти з коливаннями маят­ника. При цьому електричній енергії відповідає по­тенціальна енергія маятника, а магнітній енергії – кінетична. Коливання, які відбуваються під дією процесів у самому коливальному контурі без зовнішніх впливів і втрат енергії на тепло та електромагнітне випромінювання, називаються власними електромагнітними коливан­нями.

Нехай у момент часу і напруга на обкладках конденсатора , і ЕРС самоіндукції . Тоді миттєва сила розрядного струму за законом Ома або (1). Оскільки і , то формулу (1) запишемо так: . Отримане лінійне диференційне рівняння другого порядку називають рівнянням коливального контуру.

Для власних коливань R = 0, тоді . Як відомо, розв'язком отриманого рівняння є гармонічна функція , де –власна циклічна частота контура і – період власних коливань в контурі. Остання формула називається формулою Томсона.

Відповідно до зміни величини заряду на обкладках конденсатора змінюється напруга на конденсаторі і сила розрядного струму в контурі:

;

.

У реальному контурі і частина енергії розрядного струму витрачається на нагрівання провідників, тому електричні коливання затухають. Електричні коливання в реальному контурі описуються диференціальним рівнянням:

Перепишемо отримане рівняння у вигляді: , де – коефіцієнт затухання. Розв’язком цього рівняння за умовою ; ; є функція , де – циклічна частота власних коливань. Затухання коливань оцінюють декрементом затухання, що дорів­нює відношенню двох послідовних амплітуд через проміжок часу один період, тобто . Логарифмічний декремен­т затухання дорівнює . Добротність коливального контуру визначається за формулою: . При малому затуханні .

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Техніка безпеки і по­жежна безпека при газовій зварювання і різці металів | Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 3480; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.