Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика доходів і видатків Державного бюджету України

Склад доходів та видатків держаного бюджету визначений Бюджетним кодексом України та Законом України «Про державний бюджет на 2011 рік».

Починаючи з 2000 року Державний бюджет поділено на дві скла­дові частини: загальний фонд і спеціальний фонд. До доходів загального фонду Державного бюд­жету належать ті, що призначені для забезпе­чення фінансовими ресурсами загальних видат­ків і не спрямовуються на конкретну мету. Доходи спеціального фонду Державного бюд­жету призначені лише для фінансування конкрет­них заходів (цілей) [5, 52].

Прослідкуємо зміну доходів Державного бюджету України 2007-2010 рр. (рис. 12.3). Сума акумулюваних фінансових ресурсів 2008 р. зросла на 65,8 млрд. грн. В наступний рік спостерігається тенденція до зниження: 2009 р. – на 22 млрд. грн. За попередніми даними Міністерства фінансів України у 2010 р. сума отриманих доходів зросла на 30,7 млрд. грн.

Джерело: http://www.minfin.gov.ua/

 

Рис. 12.3. Динаміка доходів Державного бюджету України в 2007-2010 рр.

Зміну державних доходів за джерелами їх формування прослідкуємо за таблицею 12.2.

Таблиця 12.2

Динаміка доходів Державного бюджету України 2007-2010 рр.

за джерелами їх формування

млрд. гн.

Джерело 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.
Податкові надходження 116,7 167,9 148,9 170,5
Неподаткові надходження 42,1 52,8 50,6 63,1
Доходи від операцій з капіталом 1,8 2,1 1,1 0,5
Офіційні трансферти 5,3 8,9 9,1 6,3

 

Джерело: http://www.minfin.gov.ua/

Найбільшу частку складають податкові надходження, далі – неподаткові, офіційні трансферти. Доходи від операцій з капіталом протягом аналізовано періоду займають найменшу частку.Видатки Державного бюджету України включають бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтею 87 Бюджетного кодексу України.

Стан видатків Державного бюджету України проаналізуємо за допомогою рис. 12.4.

Джерело: http://www.minfin.gov.ua/

 

Рис. 12.4. Динаміка видатків Державного бюджету України 2007-2010 рр.

Динаміка видатків протягом аналізованого періоду набула висхідної тенденції. 2008 р. видатки зросли на 67,2 млдр.грн., 2009 р. – на 0,9 млрд. грн., а 2010 р. – на 36,5 млрд. грн.

Проаналізуємо динаміку часток поточних і капітальних видатків бюджету в загальній сумі видатків (рис. 12.5). 2007-2009 рр. простежується висхідна динаміка часток поточних видатків: 85,2% у 2007 р. до 95,7% у 2009 р. Часки капітальних видатків зменшуються з 14,8% у 2007 р. до 4,3% у 2009 р. За оперативними даними Міністерства фінансів України 2010 р. частка капітальник видатків склала 5,4%, а поточних відповідно 94,6%.

Джерело: http://www.minfin.gov.ua/

 

Рис. 12.5. Динаміка часток поточних і капітальних видатків Державного бюджету України 2007-2010 рр.

Законом України «Про Державний бюджет на 2011 рік» визначено склад доходів та видатків (табл. 12.3).

Таблиця 12.3

Доходи та видатки Державного бюджету України на 2011 рік

млрд. грн.

  Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Доходи 238,6 42,9 281,5
Видатки 279,1 42,8 321,9
Дефіцит 40,4

Джерело: Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» [3, ст. 1].

Отже, в питанні проаналізовано стан доходів і видатків Державного бюджету України в розрізі загального і спеціального фондів з урахуванням положень Закону України «Про Державний Бюджет України на 2011 рік».

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Економічна сутність, класифікація, принципи організації видатків державного бюджету | Бюджетний дефіцит: причини виникнення, наслідки, методи покриття, шляхи подолання
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 560; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.