Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 9. Звітність бюджетних установ
Мета:Розкрити зміст фінансової звітності бюджетних установ, розглянути форми звітності та терміни її подання до органів податкової інспекції і статистики, а також до пенсійного фонду та фондів соціального страхування

План

9.1 Поняття звітності бюджетних установ

9.2 Фінансова звітність бюджетних установ, порядок та терміни її подання.

9.3 Податкова звітність.

9.4 Звітність до пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

9.5 Статистична звітність.

Література: [12 с.98-105][7с. 540-560]

9.1 Поняття звітності бюджетних установ

На підставі даних бухгалтерського обліку бюджетні установи зобов'язані скласти бухгалтерську звітність. Складання звітності є завершальним етапом об­лікового процесу. Бухгалтерська звітність повинна ґрунтуватись на даних синте­тичного та аналітичного обліків і відображати майнове та фінансове становище бюджетної установи, результати господарської діяльності та виконання кошто­рису доходів та видатків за звітний період (місяць, квартал, рік). Типові форми бухгалтерської і статистичної звітності та вказівки про порядок їх заповнення і терміни представлення розробляють і затверджують відповідні міністерства і ві­домства України, а форми фінансової звітності з виконання кошторисів доходів і видатків — Державне казначейство України.

Правові засади складання фінансової звітності в Україні загалом, і для бю­джетних установ зокрема, визначено Законом України „Про бухгалтерський об­лік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року за №996-ХІУ, який набрав чинності з 1 січня 2000 року.

Метою складання фінансової звітності установ є подання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан бюджетної установи, результати господарської діяльності та виконання кошторису доходів та видатків за звітний період

Користувачами фінансової звітності можуть бути фізичні та юридичні осо­би, які потребують інформації про діяльність установи для прийняття рішень. Такими особами можуть бути трудові колективи установ, органи державної ста­тистики, органи виконавчої влади та користувачі відповідно до законодавства.

Складаючи фінансову звітність, потрібно дотримуватись таких принципів:

• автономності установи — кожна установа, що виступає як юридична осо­ба, відокремлена від організацій вищого рівня, у зв'язку з чим майно та зобов'язання організацій вищого рівня не повинні відображатися у фі­нансовій звітності цих установ;

• безперервності діяльності — активи і зобов'язання установи оцінюють з припущення, що діяльність цієї установи триватиме далі;

• періодичності — діяльність установи розподіляють на певні періоди для складання фінансової звітності;• історичної (фактичної) собівартості — пріоритетність оцінки активів, на підставі витрат на їхнє виробництво та придбання;

• нарахування та відображення доходів і витрат — фінансовий результат зві­тного періоду визначається зіставленням доходів звітного періоду з витра­тами, які були здійснені для отримання цих доходів

• повного висвітлення — фінансова звітність повинна містити всю інформа­цію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймають на її підставі;

• обачності — методи оцінки, які використовують в бухгалтерському об­ліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат, і зави­щенню оцінки активів і доходів установи;

• превалювання змісту над формою — операції повинні обліковуватись від­повідно до їхньої сутності, а не лише з урахуванням юридичної форми;

• єдиного грошового вимірника — всі операції установи вимірюють та уза­гальнюють у фінансовій звітності в єдиній грошовій оцінці, тобто в грив­нях.

Особливостями бухгалтерської звітності в бюджетних установах є:

• обов'язковість та державне регламентування, що випливає з характеру затвердження бюджету. Регулювання питань методології звітності про виконан­ня бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ покладено на Державне казначейство України, яке суворо регламентує склад і порядок скла­дання звітності, розгляд та затвердження. Усі бюджетні установи повинні дотри­муватись правил та термінів складання звітності, подавати її в установленому обсязі. Метою цього регулювання є як створення єдиних правил ведення бухгал­терського обліку і складання фінансової звітності, так і їхнє удосконалення.

• єдність форми та змісту, що дає змогу статистичного групування та зве­дення її показників;

• методологічна єдність показників, яка передбачає єдині методи розраху­нків однакових звітних показників, їхнє обов'язкове узгодження з відповідними показниками, затвердженими кошторисами та штатними розписами. Це необ­хідно для контролю за виконанням кошторису доходів та видатків установи на всіх рівнях Державного та місцевих бюджетів;

• простота, ясність, доступність та прозорість звітності, які необхідні для широкого залучення всіх працівників до управління, активізації людського фа­ктора;

• послідовність, що закріплює на практиці поетапність складання бухгал­терської звітності, тобто необхідність постійності змісту та форм бухгалтерсько­го балансу і пояснень від одного звітного періоду до іншого.

Основним завданням фінансової звітності бюджетних установ є відобра­ження стану їхнього майна та результатів діяльності під час виконання кошто­рису доходів і видатків. Іншими словами, фінансова звітність бюджетних установ відображає результати розпорядження коштами та майном держави уповноваже­ними на це суб'єктами відносин у сфері господарювання.

Форми звітності бюджетних установ з виконання кошторисів доходів та видатків та порядок їхнього заповнення встановлюються Державним казначейством України. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать установи, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном установ, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів, складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх установ, що належать до сфери їхнього управління.

9.2 Фінансова звітність бюджетних установ

Залежно від звітного періоду фінансову звітність поділяють на річну та про­міжну (квартальну, місячну).

У період реформування економіки України щороку відбуваються якісь змі­ни щодо складання звітності, які слід очікувати і в майбутньому. Низка причин, що вимагають реформувати бюджетну галузь, впливають на форми і обсяги по­дання звітної інформації бюджетними організаціями. Щороку Державним каз­начейством України розробляються та затверджуються інструкції щодо порядку складання місячних, квартальних та річних звітів бюджетними установами. Зазначимо, що терміни її подання залишаються незмінними.

Сьогодні в Україні складають місячну, квартальну та річну фінансову звітність. Склад фінансової звітності бюджетних установ відображено в Таблиці 26.1.

Треба звернути увагу, що склад звітності, ступінь деталізації її показників визначається періодом, за який складають звітність. Місячна звітність менш деталізована, ніж квартальна та річна, але її показники теж важливі. Вони дають змогу
отримати інформацію, необхідну для поточного контролю за дебіторською та кре­диторською заборгованістю бюджетних установ. Оскільки фінансова звітність бю­джетних установ повинна надавати інформацію про виконання кошторису доходів і видатків, то ЇЇ показники побудовані так щоб повністю виконати це завдання. Варто відзначити, що основними показниками фінансової звітності бюджетних установ є дані про кошторисні призначення, касові та фактичні видатки бюджет­ної установи, її дебіторську та кредиторську заборгованість.

Таблиця 9.1

Склад фінансової звітності бюджетних установ

 

№ з/п Назва форми Місячна Квартальна Річна
Баланс (№ 1) + +
Звіт про виконання загального фонду кошторису установи (№ 2д, № 2м) - + +
Звіт про виконання загального фонду кошторису установи (№ 2-валюта) - + +
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (№ 4-1д, № 4-1м) - + +
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (№ 4-2д, № 4-2м) - + +
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (№ 4-Зд, № 4-Зм) - + +
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (№ 4-Зд.І, № 4-Зм.І) - + +
Звіт про надходження і використання коштів, отрима­них на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (№ 4-4д, № 4-4м) - + +
Звіт про рух необоротних активів (№ 5)   - +
Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (№ 6)   +
Звіт про заборгованість бюджетних установ (№ 7д, № 7м) + +
Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами (№ 7д.1, № 7м.1) + + +
Звіт про результати фінансової діяльності (№ 9) +
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах (№ 15) - - +
Пояснювальна записка (включає текст та додатки) - + +

Розпорядники бюджетних коштів складають та подають місячні фінансові звіти до установ вищого рівня в обсязі, встановленому останніми.

Головні розпорядники бюджетних коштів та бюджетні установи, які мають підвідомчі установи, зведені квартальні фінансові звіти про виконання кошто­рисів складають у такому самому обсязі.

Датою подання фінансової звітності для підприємства вважають день фа­ктичного її передавання за належністю, а у разі надсилання її поштою — дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

Якщо дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переносить на перший після вихідного робочий день.

Міністерство фінансів, Державне казначейство та їхні територіальні органи у разі неподання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади фінансової звітності про виконання кошторисів доходів і вида­тків та використання бюджетних коштів мають право припиняти перерахування коштів з бюджетів та (або) оплату рахунків з повідомленням керівників зазначе­них органів.

Зміни у веденні бухгалтерського обліку та, відповідно, формах складання фінансової звітності бюджетними установами зумовлюють щорічне затверджен­ня Державним казначейством України інструкцій про порядок складання місячної, квартальної і річної звітності установами, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів.

9.3Податкова звітність

Крім фінансової звітності, бюджетні установи складають та подають подат­кову соціальну та статистичну звітність.

Податкова звітність складається на підставі даних податкового обліку та дає інформацію про стан розрахунків з бюджетом за податками.

Залежно від терміну подання податкова звітність поділяється на: місячну, квартальну та річну. Відповідно до Закону України „Про порядок погашення зо­бов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фон­дами" існують такі терміни подання податкової звітності:

а) календарний місяць — протягом 20 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

б) календарний квартал або календарне півріччя — упродовж 40 календар-
них днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) ква-
рталу (півріччя);

в) календарному року — протягом 60 календарних днів за останнім календа-
рним днем звітного (податкового) року.

Складання та подання податкової звітності регулює податкове законодавство України. Платник податків, що не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або його затримку.

9.4 Звітність до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування

Усі юридичні особи зобов'язані складати та подавати звітність до Пенсійно­го фонду та фондів соціального страхування. Цю звітність складають на підставі даних бухгалтерського обліку. Вона надає інформацію про стан розрахунків з даними фондами.

Таблиця 9.2Перелік форм звітності з пенсійного та соціального страхування та терміни їхнього подання

 

Форма звітності Періодичність представлення Термін представлення Нормативний акт, згідно якого складається та подається звіт
Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щомісячно протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця Постанова правління Пен­сійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-1 „Про затвердження Інструк­ції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'яз­кове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України"
Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (Форма №Ф4-ФССзТВП) щоквартально не пізніше ніж 20 числа наступного за звітним періодом місяця (20.04; 20.07; 20.10; 20.01) Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 4 березня 2004 року № 21 „Про форму звітності по коштах Фонду та Порядок її подання та обліку"
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щоквартально до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного року, до 25 січня року, наступного за звітним Постанова Фонду соціально­го страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20 квітня 2001 року № 12 „Про затверджен­ня Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України"

9.5 Статистична звітність

Відповідно до Закону України „Про державну статистику" юридичні особи, їхні філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозді­ли, розміщені на території України або за межами України і створені за участю юридичних осіб України, зобов'язані безкоштовно, в повному обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені терміни подава­ти органам державної статистики достовірну статистичну інформацію, зокрема з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.

Склад, обсяги та методологія розрахунків показників, адреси і строки по­дання статистичної інформації, зазначені у звітно-статистичній документації, є обов'язковими для всіх респондентів і не можуть бути змінені без відповідного дозволу органів державної статистики.

Перелік форм статистичної звітності та терміни їхнього подання наведено в Таблиці 9.3.Перелік форм статистичної звітності

 

Форма звітності Періодичність подання Термін подання Нормативний акт, згідно з яким складають та подають звіт
Звіт з праці (форма № 1-ПВ (термінова, місячна)) щомісячно не пізніше ніж 7-го числа після звітного періоду Наказ Державного комітету статистики України від 11 серпня 2004 року № 472 „Про затвердження форм держав­них статистичних спостере­жень з праці"
Звіт про стан умов праці, пільги та ком­пенсації за роботу із шкідливими умовами праці (форма№ 1-ПВ) щороку не пізніше ніж 31 січня року, наступного за звітним Наказ Державного комітету статистики України від 4 жо­втня 2004 року № 535 „Про затвердження річних форм державних статистичних спостережень з праці"
Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчан­ня (форма № 6-ПВ (річна)) щороку не пізніше ніж 31 січня року, наступного за звітним Наказ Державного комітету статистики України від 4 жовтня 2004 року № 536 „Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми дер­жавного статистичного спо­стереження № 6-ПВ (річна) „Звіт про кількість праців­ників, їхній якісний склад та професійне навчання"
Звіт про наявність вакансій (Форма № 3-ПН) за наявності вакансій Наказ Мінпраці України від 19.12.2005 р. № 420 „Інструк­ція щодо заповнення форми звітності № 3-ПН „Звіт про наявність вакансій"
Звіт з праці (Форма № 1-ПВ терміно­ва — квартальна) щоквартально не пізніше ніж 7-го числа після звітного періоду Наказ Державного комітету статистики України від 12 серпня 2005 року № 236 „Про затвердження форм держав­них статистичних спостере­жень з праці"
Звіт про використан­ня робочого часу (Фо­рма № 3-ПВ терміно­ва — піврічна) щопівроку не пізніше ніж 7-го числа після звітного періоду    

Контрольні питання:

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1467; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.