Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питання


Структура системи економічних цілей підприємства включає предметні, результативні і фінансові. При цьому відносно останніх кожна попередня група економічних цілей обумовлює і визначає досягнення цілей подальшої групи.

Виконання корпоративної місії і досягнення цілей підприємства припускає системну організацію і здійснення їм певної сукупності видів діяльності - основних функцій підприємства, сукупність і зміст яких представлені в таблиці. 1.3.

Серед усіх видів підприємницької діяльності виробничого підприємства сфера його комерційної діяльності представлена функціями матеріально-технічного забезпечення(МТЗ) і збуту. При цьому виділяють два напрями комерційної діяльності:

- здійснювана підприємствами по наданню послуг матеріального характеру(торговими, лізинговими та ін.), для яких ця діяльність є основною;

- здійснювана виробничими підприємствами у рамках відповідних підприємницьких функцій, які не відносяться до основної діяльності, тоді як центральною функцією виробничого підприємства є виробництво.

Таблиця 1.3


Основні функції підприємства

Функція Зміст Примітка
Маркетинг Функціональна діяльність підприємства з вивчення, аналізу та формування ринків, спрямована на задоволення потреб споживачів Основний предмет функціональної діяльності - інформація
Збут (Продаж) Функціональна діяльність підприємства з розподілу і доведення готової продукції і послуг до споживачів Основний предмет функціональної діяльності - товар
Фінансове (Фінансуван ня) Функціональна діяльність підприємства по мобілізації і притягненню фінансових і грошових ресурсів: власних і сторонніх Фінанси - це метаресурс, необхідний для ​​ придбання всіх інших ресурсів
Кадрове (Найм персоналу) Функціональна діяльність підприємства по мобілізації і притягненню диспозитивних і елементарних трудових ресурсів - персоналу В деяких класифікаціях ця функція не має самостійного значення
Матеріально- технічне Функціональна діяльність підприємства з придбання, доставки, збереженню та підготовці до використання матеріально-технічних ресурсів у всіх видах функціональної діяльності підприємства Матеріально-технічному забезпеченню підлягає не тільки виробнича, але і всі інші види діяльності підприємства
Виробництво(Власне виробництво) Функціональна діяльність підприємства по з'єднанню матеріально-технічних ресурсів та ресурсів живої праці в процесі перетворення предметів праці в продукт праці (Продукцію підприємства) Виробництво – функція підприємства, характерна для промислового підприємства
Управління (Менеджмент) Системна функціональна діяльність підприємства, спрямована на досягнення мети (системи цілей) підприємства, що включає аналіз, планування, контроль і регулювання Особливий вид цілеспрямованої діяльності підприємства


Слід звернути увагу на те, що специфіка комерційної діяльності виробничого підприємства буде визначатися особливостями виробництва (його організацією, типом) даного підприємства. 

3 питання

 

 

Залежно від змісту обслуговуються процесів функції комерційної діяльності поділяються на комерційні та технологічні, а в залежності від ролі у формуванні кінцевого результату - на основні, допоміжні і забезпечують. Зміст функцій комерційної діяльності виробничого підприємства відображено в табл. 1.4. Вироблена класифікація дозволяє предметно визначити функції комерційної діяльності виробничого підприємства, представлені в табл. 1.5.

Таблиця 1.4

 

Зміст функцій комерційної діяльності виробничого підприємства


Зміст функцій по ролі Зміст функцій за характером
Комерційні - рух економічного змісту товару (Цінності) Технологічні - рух речовинного втілення товару (цінності)
Основні - зміна форм стану Зміна форми вартості і правової форми Зміна фізичного стану (в просторі і в часі)
Допоміжні - формування втілення та стану Формування інформаційного втілення і правового стану Формування оречевленого втілення (втілення)

 


Таблиця 1.5

 

Структура функцій комерційної діяльності виробничого підприємства


Роль функцій Вид функції
МТО (матеріально-технічне забезпечення) Збут
Характер функцій Характер функцій
Комерційні Технологічні Комерційні Технологічні
Основні Закупівля Оренда Доставка Зберігання Продаж Оренда Зберігання Розподіл Доставка
Допоміжні Маркетинг Юридичні Передвиробнича підготовка та заготівля Маркетинг Юридичні Перед-і післяпродажна підготовка та обслуговування
Забезпечуючі Інформаційне, фінансове, матеріально-технічне, кадрове забезпечення

 

Економічний зміст результату комерційної діяльності виробничого підприємства (комерційного ефекту), що проявляється і реалізується в процесі (акті) здійснення основних функцій комерційного характеру (купівлі-продажу, оренді), обумовлює принципове співвідношення складових комерційну діяльність функцій.

Функції комерційного характеру первинні по своєму економічному змісту та результативності. Первинність основних функцій визначається, перш за все, їх результативністю. Допоміжні функції комерційного характеру (маркетингові та юридичні функції) є попередніми і супроводжуючими всі процеси функціональної діяльності виробничого підприємства. Ці функції, таким чином, первинні, перш за все, по джелелах (інформаційним і правовим), що визначає похідний (початковий) стан (положення) підприємства і предмета (товару-цінності) його комерційної діяльності.

Функції технологічного характеру вторинні по відношенню до функцій комерційного характеру, оскільки їх змістом є формування речовинного втілення (в товарі-цінності) потреб потенційних покупців (споживачів) і зміні фізичного стану втіленого уявлення (товару-цінності) в просторі і в часі по напрямку до них .

  

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Питання. Кросс-культурная психология | Необходимость возникновения финансов

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 138; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.