Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз структури і динаміки оборотних коштів підприємства


АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Питання:

1. Аналіз структури і динаміки оборотних коштів підприємства.

2. Аналіз запасів.

3. Аналіз дебіторської заборгованості.

 

Ефективне використання майна підприємства визначається його оборотністю. Термін «оборотний капітал» (у вітчизняній практиці «оборотні кошти») характеризує поточні активи підприємства.

Об'єкти аналізу оборотних коштів:

– матеріальні оборотні кошти (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари);

– засоби в розрахунках (дебіторська заборгованість);

– цінні папери (короткострокові фінансові вкладення);

– грошові кошти (наявні і безготівкові);

– витрати майбутніх періодів.

Джерела інформації для аналізу оборотних коштів: ф. 1 «Баланс», ф. 2 «Звіт про фінансові результати», ф. 5 «Приміток до річної фінансової звітності», дані бухгалтерського і статистичного обліку.

Оборотний капітал класифікується по наступних ознаках:

1) по сфері розміщення:

оборотні фонди – у сфері виробництва (виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів);

фонди звернення – у сфері звернення (готова продукція, товари, дебіторська заборгованість, грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення);

2) за джерелами формування:

постійний – сформований за рахунок власного капіталу підприємства (статутного, пайового, додаткового вкладеного, іншого додаткового, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, цільового фінансування);

змінний – сформований за рахунок:

а) позикових засобів (довгострокових і короткострокових кредитів банків, інших довгострокових зобов'язань, поточної заборгованості по довгострокових зобов'язаннях)

б) привернутих засобів (кредиторській заборгованості за товари, роботи, послуги і по розрахунках з бюджетом, позабюджетними фондами і ін.);

3) по практиці управління:

нормований – запаси;

ненормований – дебіторська заборгованість, грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення;

4) по ступеню ліквідності:високоліквідний – грошові кошти і їх еквіваленти, короткострокові фінансові вкладення;

средньоліквидний – векселі отримані, всі види поточної дебіторської заборгованості;

низьколіквидний – запаси, витрати майбутніх періодів.

Аналіз оборотних активів починається з оцінки їх структури і динаміки за даними балансу.

Виділяють наступні однорідні групи оборотних активів:

1) запаси, зокрема:

– виробничі запаси;

– незавершене виробництво;

– готова продукція;

– товари;

– витрати майбутніх періодів;

2) дебіторська заборгованість, зокрема:

– векселі отримані;

– за товари, роботи і послуги;

– по розрахунках;

– інша;

3) грошові кошти і цінні папери, зокрема:

– поточні фінансові інвестиції;

– грошові кошти в національній валюті;

– грошові кошти в іноземній валюті;

4) інші оборотні активи.

Для кожного виду оборотних активів визначаються показники:

– абсолютні значення на початок і кінець аналізованого періоду;

– питомі ваги в загальній сумі оборотних активів на початок і кінець періоду;

– абсолютні зміни по статтях;

– темпи зростання окремих статей;

– зміни питомої ваги окремих статей.

За наслідками проведених розрахунків оцінюється прогресивність змін в структурі і об'ємі оборотних активів.

Зростання залишків і питомої ваги виробничих запасів може свідчити про наявність наднормативних запасів, а також невживаних матеріальних цінностей. Це загострює структуру оборотних активів і негативно позначається на їх оборотності.

Разом з тим, недолік виробничих запасів приводить до браку окремих видів сировини і матеріалів для цілей виробництва, що може привести до зриву виробничої програми і, як наслідок, зменшення об'єму реалізації, виручки від реалізації і суми прибули, зниженню оборотності поточних активів підприємства.

Зростання питомої ваги незавершеного виробництва свідчить про недостатньо ефективній організації виробничого процесу.

Збільшення залишків готової продукції свідчить про складнощі із збутом.

Зростання дебіторської заборгованості говорить про неплатежі і неефективну політику управління нею.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Проблема збалансованості бюджету. Причини виникнення бюджетного дефіциту та методи його фінансування | Аналіз запасів

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 789; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.