Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сутність менеджменту

Тема 3. Менеджмент у комерційній діяльності

 

Після створення підприємства перед підприємцем виникає проблема ефективного керування ним, складовою частиною якого виступає організаційна діяльність, здійснювана в рамках певних форм. Вибір оптимальної організаційної форми підприємства й ефективних методів прийняття управлінських рішень є однією з найважливіших умов успішної комерційної діяльності.

Підприємець у своїй діяльності виконує ряд функцій, пов'язаних з керуванням, плануванням і аналізом техніко-економічних показників свого підприємства. Розглянемо більш докладніше зміст цих функцій.

Сучасне підприємство являє собою складну систему, що включає технічну базу, трудові й матеріальні ресурси, які знаходяться в постійній взаємодії і розвитку. Координація діяльності підсистем, ув'язування їх в єдину систему — одне з найважливіших завдань управління. Першочерговими завданнями керування підприємством в умовах ринку є:

- маркетингові дослідження; вивчення кон'юнктури ринку; прогнозування збуту продукції; перспективне планування випуску продукції; визначення передбачуваного доходу; налагодження господарських зв'язків з потенційними замовниками;

- аналіз професійної підготовки фахівців і їхнє ефективне використання — раціональний підбір, розміщення і стабілізація кадрів, складання і реалізація соціальних програм; облік, розподіл соціальних благ (акцій, допомоги і т.п.);

- забезпечення виробничого циклу матеріальними ресурсами; визначення постачальників; укладання взаємовигідних договорів; облік і контроль раціонального використання матеріальних ресурсів, оборотності оборотних коштів;

- формування цілей керування; планування; вибір оптимального
варіанта плану, що забезпечує максимальний доход; оцінка техніко-економічних показників перспективної програми випуску продукції;

- раціональне забезпечення виробничого циклу; його скорочення за рахунок оперативного доведення до виконавця змінних завдань; розрахунок оптимальних термінів комплексного постачання продукції цехами-суміжниками; аналіз використання виробничих потужностей і вироблення пропозицій щодо їхнього розвитку;- налагодження оптимальних фінансових потоків і забезпечення збуту; прогнозування обсягу реалізації і збуту; оперативне реагування на купівельну спроможність замовника; координування виробничих і фінансових планів.

У своїй трудовій діяльності люди об'єднуються у певні групи, що діють у рамках окремих організацій (школи, магазину, підприємства і т.п.). Організація складається з осіб, які ставлять перед собою деяку мету, працюють в одній команді, групі, використовують певні знання і технічні прийоми, виступають як єдиний і цілісний організм.

Організувати — значить спланувати й визначити ті функції і дії, що необхідні для виконання тієї чи іншої роботи, а також об'єднати ці функції і дії в рамках об'єктів управління.

Керуваннясвідомий, цілеспрямований і активний вплив різних суб'єктів керування і створених ними органів на економічні об'єкти і діяльність інших людей.

Складовою частиною процесу керування виступає менеджмент. Якщо поняття "керування" в економічному аспекті означає вплив суб'єктів керування на весь суспільний і технологічний способи виробництва на макро- і мікрорівнях, то менеджмент охоплює керування соціально-економічними процесами тільки на рівні підприємств і їхніх об'єднань.

Менеджментце свідомий і цілеспрямований вплив керівництва підприємства або керівних органів на діяльність людей у процесі виробництва товарів і послуг у рамках певної організації з метою одержання прибутку.

Поняття "виробництво" вживається в даному разі в широкому значенні, тобто означає безпосереднє виробництво, обмін, розподіл і споживання і передбачає насамперед керування персоналом.

Концепції (моделі) сучасної теорії і практики керування.До них належать:

- концепція адміністративного керування, в якій увага акцентується на організаційній структурі підприємства (вона дістала назву класичної школи керування, представленої А. Файолем);

- концепція керування з позицій науки про поведінку людини, що враховує недооцінені представниками інших моделей соціально-психологічні й морально-етичні фактори в керуванні людьми. Так, американський вчений А. Маслоу стверджував, що продуктивність праці на підприємстві може зростати насамперед унаслідок поліпшення мікроклімату в колективі, зокрема відносин між менеджерами і найманими робітниками, а також підвищення ступеня задоволення працівників своєю працею і його результатами;

- концепція людських (гуманних) відносинзаймає домінуюче положення в розвинених країнах світу. Вона заснована на перевазі ролі особистісного фактора в зростанні ефективності господарської діяльності підприємства. Разом з тим у практиці керування слід використовувати раціональні аспекти та інші моделі.

Повніше сутність менеджменту розкривається в його основних функціях.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 265; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.