Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття загальної і спеціальної методики систематизації. Основні принципи систематизації

Читайте также:
 1. Cутність міжнародного конфлікту та його основні прояви
 2. IV.2. ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ АРХІВУ ТА ОСНОВНІ АРХІВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 3. V.5. З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРО СУКУПНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД ДЕРЖАВИ
 4. VI. 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ АРХІВНИХ УСТАНОВ
 5. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання
 6. Адміністративні стягнення: поняття і види. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності
 7. Актуальність теми. Основні визначення і нормативні документи
 8. Аппаратура и методики отбора проб
 9. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони. Основні джерела забруднення атмосферного повітря.
 10. Базові поняття транспортної логістики
 11. Банківські правовідносини: поняття, склад та їх види
 12. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.

Методика систематизації документів

Систематизація документів – це процес, у ході якого ви­качається класифікаційний індекс документа відповідно до його змісту за таблицями конкретної системи документної класифікації. Щоб кваліфіковано виконувати її, систематизатор мусить мати уявлення про різні галузі наукової та практичної діяльності людей, добре розумітися в тій галузі, доку­менти якої він здебільшого обробляє, уміти орієнтуватися в різних видах документів, використовуючи довідково-допоміжний матеріал, володіти засобами і правилами, необхідними для якісної систематизації.

Методика систематизації – це сукупність науково обґрунтованих і перевірених практикою прийомів, правил і положень, використовуються в процесі систематизації документів. Вона виходить з методологічних основ та структури документної класифікації і сприяє найбільш точному виявленню місця документа в класифікаційному ряді й упорядкуванню процесу систематизації на всіх його етапах. До методики системати­зації входять положення і правила, що використовуються при обробці документів різних видів і будь-якої галузі знання. Вони є загальною методикою систематизації. Правила, які сто­суються обробки документів з окремих галузей знань, наук тощо, становлять спеціальну методику.

Правила спеціальної методики систематизації повністю пов’язані з конкретними таблицями класифікації. Вони роз­глядають зміст і структуру певної галузі знання або циклу наук у конкретній класифікаційній системі, розмежування з суміжними науками і питаннями, поєднання класифікацій­них ознак, основні випадки використання різноманітних прийомів при обробці документів з певних галузей знання й окремих видів їх.

Загальна методика систематизації визначає методи і прийо­ми аналізу змісту й деяких формальних характеристик до­кумента і загальні положення та правила, на основі яких приймається рішення про відображення того чи іншого до­кумента в пошуковому масиві або його місця на книжковій полиці. Загальна методика систематизації базується на пев­них принципах.

Провідний принцип сучасної методики систематизації – пріоритет змісту документа над його формою і призначенням. Тобто документ систематизують, виходячи, перш за все, з його змісту.

Другим важливим принципом систематизації є принцип наукової обєктивності, який вимагає від систематизатора все­бічного розкриття змісту документа, виявлення в ньому найго­ловнішого, найістотнішого з позицій сучасної науки.

Принцип профілювання передбачає, що при систематизації слід ураховувати тип і вид установи, для якої вона здійснюєть­ся, склад і зміст фонду, спрямованість його комплектування, склад і зміст пошукового масиву, склад та інтереси користу­вачів тощо.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Поняття загальної і спеціальної методики систематизації. Основні принципи систематизації

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 271; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.92.158.65
Генерация страницы за: 0.005 сек.