Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Вступ. Основні задачі і мета предмету. Основні задачі стандартизації. Об'єкти стандартизації на Україні. Основні поняття, терміни та визначення

Лекция № 1

Відповідно до навчального плану і робочої програми на вивчення предмета приділяється 81 година. З них аудиторних 42 години і 39 годин на самостійне вивчення та конспектування навчальних тем. У число аудиторних занять входять 34 години лекцій, 4 години практичних робіт і 4 години семінарських занять.

Перше семінарське заняття передбачене після вивчення матеріалу перших двох розділів – «Основи стандартизації» і «Основи метрології». Друге семінарське заняття буде проведено після вивчення матеріалу 3-го та 4-го розділів – «Основи взаємозамінності» і «Міжнародна стандартизація».

Перелік тем самостійного вивчення я вам видам сьогодні. Конспекти по кожному розділу повинні бути здані на перевірку на початку вивчення матеріалу наступного розділу. Оцінка за конспекти виставляється в журнал.

При вивченні матеріалу предмета ви можете використовувати наступну навчальну літературу:

1. Железна А.О., Кирилович В.А. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань – К.: Кондор, 2004.

2 Цюцюра С.В., Цюцюра В.Д. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація.– К.: Знання, 2006.

3. Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. – М.: Машиностроение, 1982.

4. Бадиров Д.Т. Основы стандартизации и качества продукции. – М.: Транспорт, 1986.

 

 

Навчальна дисципліна "Метрологія і стандартизація" викладається при підготовці молодших спеціалістів усіх технічних спеціальностей. Стандартизація, метрологія та засоби вимірювальної техніки - основні ланки, що впливають на якість всієї промислової продукції.

Складність і багатогранність проблеми якості вимагає професійної підготовки спеціалістів, які досконало володіють знаннями, вміннями та навичками при вирішенні технічних, економічних та правових питань стандартизації та метрології.

Програма дисципліни і навчальний матеріал розроблені з урахуванням вимог існуючих державних стандартів (ДСТУ, ДСТУ EN, ДСТУ ISO, ДСТУ IES, ДСТУ ISO/IES), міждержав­них стандартів (ГОСТ), європейських норм (EN), міжнародних постанов (ISO/IES) та законів України "Про метрологію та ме­трологічну діяльність" та "Про стандартизацію".

В сучасних умовах корінне підвищення якості продукції є одним з ключових економічних і політичних завдань, найваж­ливішим фактором інтенсифікації економіки.

Стандарт являє собою первісний документ, на підставі яко­го створюється продукція із заздалегідь заданими властивостя­ми, що перешкоджають випускати нестандартну продукцію. Закріплюючи в стандартах і технічних умовах вимоги, що пред'являються до якості продукції, держава здійснює науко­во обґрунтоване управління рівнем якості, сприяє прискорен­ню технічного прогресу, планомірному і безупинному удоско­наленню і відновленню продукції. Усе це сприяє розвитку спеціалізації виробництва на окремих підприємствах і в між­народному масштабі. При цьому скорочується номенклатура продукції, що випускається, і створюються передумови для комплексної механізації та автоматизації виробництва, що призводить до збільшення продуктивності праці, поліпшення якості продукції та зниження її вартості.

Основна мета вивчення курсу - навчити студентів користу­ватися стандартами, правильно визначати допуски і посадки на спроектовані деталі машин відповідно до їх службового при­значення, правильно призначати технічні засоби вимірювання для контролю деталей при їх виготовленні і складанні, вміти складати програми розрахунків допусків і посадок та реалізо­вувати їх на ЕОМ.

У 1993 р. прийнята нова редакція комплексу державних ос­новних стандартів "Державна система стандартизації України (ДССУ)". Зміни і доповнення до неї в більшій мірі наближають організацію стандартизації в Україні до міжнародних правил і враховують реалії ринкової економіки. Цілком оновлені поло­ження ДССУ, що стосуються державного контролю і нагляду за дотриманням обов'язкових вимог стандартів і правил серти­фікації.

Наближення правил вітчизняної стандартизації до міжна­родної відбито й у трактуванні вимог державного стандарту (поділ їх на обов'язкові для виконання і рекомендаційні). Ви­ключено правило по встановленню в стандартах вимог до виготовлювачів про надання гарантії. Виходячи з міжнародного досвіду, їх відносять до комерційних, котрі не підлягають стандартизації, а обумовлюються в договірних відносинах.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Конспект матеріалу з предмету | Лекція № 2
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 895; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.