Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Передмова. Голова методичної ради В


Голова методичної ради В. В. Кузьменкова

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

Конспект лекцій

для всіх спеціальностей коледжу

 

Викладач В. Б. Чорнолуцький

 

 

 


Конспект лекцій з предмету «Історія України» для студентів денного відділення всіх спеціальностей розглянуто на засіданні методичної ради коледжу та рекомендовано для використання у навчальному процесі.

 

 

Конспект лекцій з предмету «Історія України» для студентів денного відділення всіх спеціальностей оформлено згідно з вимогами стандартів коледжу.

 

Фахівець із стандартизації В. О. Білий

 

 

Конспект лекцій з предмету «Історія України» призначено для студентів коледжу всіх відділень та спеціальностей. Його матеріал розроблений у відповідності з програмами складеними на основі галузевих стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівню молодших спеціалістів щодо гуманітарної, соціально-економічної освіти для всіх спеціальностей коледжу, затверджених у 2009 році.

Для успішного володіння знаннями з предмету «Історія України» слід мати добру підготовку з загального курсу Історії України, Всесвітньої історії, Географії України тощо.

Предмет «Історія України» взаємопов’язаний з іншими предметами суспільно-гуманітарного циклу і його відомості використовуються під час розгляду відповідних тем в курсах «Основи філософських знань», «Соціологія», «Економічна теорія», а також сприяють розвитку вміння аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історїї.

Під час вивчення предмету «Історія України»» можуть бути використані і поглиблені знання з інших, насамперед загальноосвітніх предметів, таких як: «Культурологія», «Українська мова і література». При цьому, одним з головних завдань курсу є навчити студентів користуватися здобутими знаннями в суспільному та громадянському житті.

 

 

Зміст

 

Вступ 7

Тема 1. Трипільська культура 8

1.1 Загальні відомості про трипільську культуру та проблема її походження 81.2 Тип господаоства та заняття трипільських племен 9

1.3 Трипільські поселення, суспільний лад і духовний світ трипільців та історичне значення трипільської культури 10

Тема 2. Витоки українського народу та його державності 13

2.1 Проблема походження слов’ян в історичній науці 13

2.2 Перші писемні згадки про слов’ян та археологічні пам’ятки слов’янської старовини 14

2.3 Слов’яни на початку та в середині I тис. до н.е. 14

2.4 Східні слов’яни на території сучасної України у переддержавну добу 16

2.5 Історична наука про проблему походження українського народу. ііііііііі 17

Тема 3. Теорії походження Русі 20

3.1 Норманська теорія 20

3.2 Проблема походження термінів «Русь» та «Україна» 21

3.3 Початки державності 22

Тема 4. Україна княжої доби та її роль в світовій історії 24

4.1 Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток Київської Русі в

IX- XII ст. 24

4.2 Запровадження християнства на Русі 25

4.3 Причини феодальної роздрібненості Київської Русі 26

4.4 Соціально-економічний та суспільно політичний розвиток Київської Русі в

період феодальної роздрібненості 28

4.5 Галицько-Волинське князівство 30

4.6 Боротьба руських земель проти іноземних поневолювачів в XIII ст. 32

Тема 5. Україна в складі Польщі 34

5.1 Польська експансія на українській землі в другій половині XIV середини

XVI cт. Люблінська унія 34

5.2 Україна в складі Речі Посполитої 36 5.3 Національний та релігійний рух в Україні 39

Тема 6. Козацька доба 42

6.1 Причини зародження козацтва 42

6.2 Сутність українського козацтва 43

6.3 Реєстрове козацьке військо 44

6.4 Організація Запорозької Січі 46

6.5 Адміністративно-політичний устрій Січі 48

Тема 7. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. 51

7.1 Причини, характер та рушійні сили визвольної війни 51

7.2 Перший та другий періоди визвольної війни. Початок формування

української держави 53

7.3. Переяславська Рада 1654 р. та її історичне значення. Третій та

четвертий періоди визвольної війни 56

Тема 8. Велика Руїна 60

8.1 Загострення кризи української державності у 1657 – 1663 рр. 60

8.2 Розчленування України на Правобережну та Лівобережну 62

8.3 Капітуляція П. Дорошенка та поразка визвольної боротьби 63

Тема 9. Гетьманщина. Ліквідація української автономної державності 66

9.1 Становлення Гетьманщини 66

9.2 Іван Мазепа та загострення україно-московських протиріч 67

9.3 Посилення наступу російського царизму на автономний устрій України,

його остаточна ліквідація 69

Тема 10. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій 73

10.1 Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України в

XIX ст. 73

10.1.1 Наддніпрянщина під владою самодержавства 73

10.1.2 Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії 80

10.2 Суспільно-політичний і національних рух в Україні на початку XX ст. 83

10.3 Україна в російській революції 1905-1907 рр. та Першій світовій війні 87

10.3.1 Революція 1905-1907 рр. та Україна 87 10.3.2 Трагедія Першої світової війни 88

Тема 11. Українська національно-демократична революція 1917–1921 рр. 92

11.1 Лютнева революція 1917 р. в Росії та утворення Центральної Ради.

Універсали Центральної Ради та їх історичне значення 92

11.2 Україно-більшовицька війна. Брест-Литовський мирний договір та його значення для України 94

11.3 Конституція УНР 1918 р. і падіння Центральної Ради 96

11.4 Гетьманат П. Скоропадського: здобутки та прорахунки 97

11.5 Доба Директорії 99

11.6 Західно-Українська Народна Республіка 102

Тема 12. Міжвоєнний період історії українського народу (1921–1939 рр.) 105

12.1 Голод 1921–1923 рр. як результат політики «воєнного комунізму» та

Громадянської війни 105

12.2 Утворення СРСР: місце та роль України в цьому державному утворенні 107

12.3 Політика «коренізації», її особливості й наслідки на українськихземлях 109

12.4 Утвердження антинародного колгоспного ладу в Україні та голодомор

1932–1933 рр. 111

12.5 Україна в умовах великого терору 114

Тема 13. Україна в роки Другої світової війни 118

13.1 Початок Другої світової війни і Україна 118

13.2 Українські землі в умовах окупації фашистською Німеччиною. Рух

Опору 122

13.3 Звільнення України від німецько-фашистських загарбників.

Воз’єднання українських земель 125

Тема 14. Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток Україні від

другої половини 40-х до початку 80-х років XX ст. 129

14.1 Післявоєнна відбудова та нова хвиля масових репресій другої половини

40-х - початку 50-х років в Україні 129

14.2 Голод 1946–1947 рр. в Україні 133

14.3 Спроба здійснення нової політики (середина 50-х перша половина

60-х рр.) 134

14.4 Наростання кризових явищ у соціально-економічному, політичному і

культурному житті (друга половина 60-х - середина 80-х років) 139

14.5 Розгортання правозахисного і дисидентського руху 144

Тема 15. Національно-державне відродження українського народу. Незалежна

Україна у сучасному світі 149

15.1 Утвердження національної державності 149

15.2 Конституційний процес в незалежній Україні 153

15.3 Проблеми соціально-економічного та політичного реформування

українського суспільства на сучасному етапі, його зовнішньополітичні

орієнтири 156

 

 

Вступ

 

«Історія України» – одна з дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, яка багато в чому розширює знання та уявлення студентів про основні єтапи історичного процесу в Україні. Їй належить важлве місце в системі освіти, оскільки інтелектуальний потенціал працівників визначається не тільки глибокими спеціальними знаннями, а й високими громадянськими і націнально-патріотичними якостями.

Виходячи з цього, метою викладання дисципліни є надання знань про сутність соціально-економічних та суспільно-політичних процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежність. Формування на цій основі свдомості громадянина й патріота України.

В даному конспеті лекцій розглядаються не всі проблеми українськох історії. В ньому зроблена спроба відібрати найпоказовіші, найважливіші події. При цьому головну увагу приділено питанням формування української нації, усторії української державності та українського націнально-визвольного руху. Особливе місце відводиться таким значним подіям нашої історії, як княжа доба, козаччина, Національно-визвольна війна середини XVII ст. та Національно-демократична революція 1917–1920 рр. Менше уваги приділяється питанням, які розглядаюься в інших, окремих навчальних дисциплінах. Це, насамперед, питання з історії української культури і церкви.

Таким чином, запропонований навчальний посібник допоможе стулентам суттєво розширити той необхідний мінімум знань з історії України, який вони отримали під час вивчення її загального курсу. Водночас він є основою для більш грунтовного її вивчення.

Крім того, після кожної теми в посібнику пропонується перелік основної літератури для поглибленого вивчення, складений з урахуванням можливостей бібліотеки коледжу.

Матеріал конспекту лекцій скомпоновано за тематично-хронологічним принципом у 15 темах, які відповідають певним періодам історії України. Основою запропонованої періодизації курсу є суспільно-політична державна проблематика, а також соціально-економічні зміни у розвитку українського суспільства.

 

 

Тема 1. Трипільська культура

План

1. Загальні відомості про трипільську культуру та проблема її походження

2. Тип господарства та заняття трипільських племен

3. Трипільські поселення, суспільний лад і духовний світ трипільців та історичне значення трипільської культури

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лекция 12. Шина CAN-bus | Тип господарства та заняття трипільських племен

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 316; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.