Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ГАП (ГІП) права та обовязки
Читайте также:
 1. I. Нормы международного права
 2. I. Отмена крепостного права в России
 3. I. Права и обязанности, возникающие в ходе выполнения работ
 4. II. Диспозиция – часть нормы, содержащая правило поведения, которому должны следовать субъекты права.
 5. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
 6. II. Права и обязанности, возникающие по завершению работ
 7. V философия права Г.Гегеля.
 8. Административная ответственность различных субъектов права
 9. Административное право как область права и законодательства, как юридическая наука, учебная дисциплина и учебный курс.
 10. Акты применения норм права (АПП): понятие, особенности и виды
 11. Англо-саксонская правовая семья или система «общего права».
 12. Бюджетные правоотношения и субъекты бюджетного права

Перед тим як розглядати роботу архітектора в різних проектних організаціях слід розглянути положення про головного інженера (головного архітектора) проекту, як особу яка несе відповідальність за створення проекту. Права та обов’язки ГАПа та ГІпа прописані в СНиП 1.06.04.85

ГАП (ГІП) призначається для організації розробки проектно-кошторисної документації і технічного керівництва проектно-пошуковими роботами на протязі всього періоду проектування, будівництва та вводу в дію об’єкту. При проектуванні об’єктів цивільного будівництва, планування та забудови міст та селищ призначається головний архітектор проекту (ГАП), при проектуванні об’єктів промисловості, транспорту, зв’язку сільського будівництва – головний інженер проекту (ГІП) . Для крупних об’єктів може призначатись і ГАП і ГІП. ГАП (ГІП) призначаються з числа найбільш кваліфікованих спеціалістів.

В свої діяльності вони керуються діючим законодавством, діючими нормативними документами, стандартами та схемами розвитку відповідних територій.

Головним завданням ГАПа (ГІПа) є забезпечення високої якості проектування.

Обов’язками ГАПа (ГІПа) є:

· участь в роботі комісії по вибору ділянки для будівництва, підготовці завдання на проектування;

· підготовка даних для укладання договору і складення графіка виконання проектної документації;

· формування складу виконавців та розподіл між ними завдань;

· контроль технічного та економічного рівня рішень, що приймаються;

· підготовка завдань субпідрядним проектним та вишукувальним організаціям та організації співпраці з ними;

· координація проектно-вишукувальних робіт, забезпечення видачі документації замовнику в відповідні терміни;

· забезпечення відповідності проектів завданню;

· погодження документації виконаною з обґрунтованим відхиленнями від діючих норм;

· захист проекту в відповідних органах;

· здійснення авторського нагляду за будівництвом.

Права:

· представляти проектну організацію в відповідних організаціях;

· приймати рішення по технічним питанням в процесі проектування, будівництва, вводу в дію об’єктів;

· призупиняти виробництво окремих видів будівельно-монтажних робіт при здійсненні їх з відхиленнями від проекту;

· перевіряти стан розробки проекту, правильність використання коштів і якість проектних рішень;

· надавати керівництву пропозиції про заохочення працівників, а також вносити пропозиції по накладення стягнень

ГАП (ГІП) проекта несе встановлену відповідальність за технічно-економічний рівень архітектурні рішення об’єкті, що будуються, за якість, своєчасну розробку і комплектність документації, правильне визначення кошторисної вартості. 

Робота архітектора в державних проектних інститутах.

Структура проектної державної організації може бути різна в різних інститутах і вона зазвичай достатньо складна. Для прикладу розглянемо структуру ведучої державної проектної організації інституту проектування міст « Містопроект». Структура управління проектами в інституті близька до матричної – оскільки виконавець по суті підпорядковується двом керівникам – «функціональному» (керівник групи) та менеджеру проекту (ГАП). Архітектори працюють в архітектурно-будівельних групах, які очолюються керівниками групи. Архітектурно-будівельні групи в свою чергу є частиною архітектурних бригад. Архітектурні бригади очолюють головні архітектори проектів, тобто архітектори, що несуть повну відповідальність за випуск проектної документації.

ГАП призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора інституту за поданням начальника майстерні і є одночасно керівником арх..-буд. бригади, що розроблює архітектурно-будівельну частину проекту.

Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта, значний досвід роботи по проектуванню житлових та громадських споруд.

ГАП повинен знати: закони, укази, діючі норми, рішення органів держаної влади та місцевого самоврядування; методи господарювання та управління інституту; стандарти, технічні умови з розробки та оформлення проектної документації; основи стандартизації та патентознавства; земельне, цивільне, трудове та фінансове законодавство України.

Обов’язки (крім визначених в «СНиП 1.06.04.85»):

· організаційне керівництво бригадою (розподіл роботи, перевірка та оцінка якості виконаних робіт, комплектування матеріалів розділів проекту та здача проекту у відділ випуску та технічний архів)

· творче та технічне керівництво розробкою архітектурно-будівельної частини проектів, забезпечення комплектності, складання та дотримання графіків проходження об’єктів в суміжних групах;

· відповідальність за завантаження та фінансовий стан бригади;

· відповідальність за підготовку договірної документації, наявність вихідних даних та актів готовності проектної продукції.

Права. Може представляти інститут по питаннях розробки, погодження та розгляду проектно-кошторисної документації, здійснення авторського нагляду, зупиняти з дозволу керівництва інституту виконання будівельно-монтажних робіт при відхиленні їх від проекту, встановлювати скорочений об’єм документації, перевіряти стан роботи суміжників.

. Окрім вимог «СНиП 1.06.04.85» ГАП відповідає за забезпечення бригади проектними роботами, дотримання термінів, фінансовий стан, забезпечення високого творчого рівня та якості проектної документації, трудову дисципліну.

Керівник групи-архітектор призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора інституту за поданням начальника майстерні і безпосередньо підпорядковується ГАПу. Керівник групи є технічним керівником проектних робіт, що виконує група, працює під керівництвом ГАПа .

Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (бакалавр, спеціаліст, магістр), практичний досвід проектної роботи не менше 5 років.

Повинен знати: системи та методи проектування; стандарти, інструкції з розроблення і оформлення креслень; матеріали, що використовуються в будівництві; порядок і методи патентних досліджень; земельне, цивільне, трудове та фінансове законодавство України.

Обов’язки:

· керівництво організаційною, технічною та організаційною роботою групи;

· розподіл робіт між виконавцями;

· вирішення планувальної та об’ємно-просторової схеми будинків в проектах групи;

· виконання ескізів найбільш відповідальних рішень, пояснювальної записки;

· видача завдань суміжникам та ув’язка з ними рішень архітектурної частини;

· приймання робіт від виконавців, контроль за термінами;

· участь у розгляді, погодженні та захисті проектів, авторському нагляді

Права. Вимагати від працівників виконання робіт у встановлені терміни; приймати участь разом з ГАПом в складанні планів та графіків виконання робіт; приймати участь в розгляді проектів на архітектурно-технічних радах інституту; представляти ГАПу пропозиції про посадові переміщення працівників групи, їх заохочення та накладання дисциплінарних стягнень.

Відповідальність. Відповідає разом з ГАПом за завантаження проектними роботами, високий творчий рівень проектів, дотримання термінів, достовірність вихідних даних, відповідність існуючим нормам, узгодження архітектурної частини з суміжниками., трудову дисципліну.

Головний спеціаліст-архітектор інженерно технічного відділу призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора інституту і підпорядковується начальнику відділу.

Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (бакалавр, спеціаліст, магістр), значний досвід роботи по проектуванню будинків та споруд та планування населених пунктів.

Повинен знати: закони, укази, діючі норми, рішення органів держаної влади та місцевого самоврядування; методи господарювання та управління інституту; стандарти, технічні умови з розробки та оформлення проектної документації; основи стандартизації та патентознавства; земельне, цивільне, трудове та фінансове законодавство України.

Обов’язки:

· здійснювати впровадження в практику проектування прогресивних рішень;

· збирати технічну інформацію з різних джерел;

· організовувати засідання архітектурно-технічної ради інституту;

· організовувати впровадження єдиних форм документації – бланків. Еталонів , таблиць, рекомендацій по проектуванню;

· приймати участь в складанні висновків експертиз, рекламацій і зауважень по розробленій документації;

· контролювати якість розробленої документації;

· приймати участь в розгляді проектів на архітектурно-технічних радах інституту, в головного архітектора міста та області

Відповідальність. Відповідає за високий архітектурний рівень проектів, застосування досягнень науки, техніки та прогресивних методів в проектуванні, дотриманні діючих норм та стандартів.

 

Архітектор інституту призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора інституту і підпорядковується ГАПу та керівнику групи архітекторів майстерні.

Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (бакалавр, спеціаліст, магістр) без вимог до стажу роботи.

Обов’язки:

· розробляє архітектурно-будівельну частину проектів;

· бере участь в у підготовці пропозицій щодо розроблення містобудівельних й архітектурних рішень, що готує ГАП;

· забезпечує зв'язок архітектурної частини з іншими розділами проектів;

· здійснює авторський нагляд з питань, що входять до його компетенції;

· бере участь у аналізі й узагальненні досвіду проектування.

Права. Може ознайомлюватись з документами, що визначають його права та обов’язки; вносити на розгляд інституту пропозиції по вдосконаленню роботи; залучати фахівців усіх структурних підрозділів по вирішенню покладених на нього завдань; вимагати від керівництва інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

Відповідальність. Несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків; за правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності

 

 

Приклад посадової інструкції архітектора проектної організації.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

АРХІТЕКТОРА

 

__________________________ ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування організації

підприємства, установи) ___________________________

(директор, інше посадове

особа, уповноважена

затверджувати посадову

інструкцію)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ___________________________

(підпис) (розшифровка

_________ N ___________ підписи)

Місце видання ___________________________

(дата)

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Архітектор відноситься до категорії фахівців, що приймається на роботу і звільняється з роботи наказом директора підприємства по поданню _________________________________________________________________________________________________________________________.

1.2. На посаду архітектора призначається особа, вища, що має технічну освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або середня спеціальна освіта і стаж роботи на посаді техніка-архітектора I категорії не менше 3 років або інших посадах, що заміщаються фахівцями з середнім спеціальною освітою, не менше 5 років.

На посаду архітектора II категорії призначається особа, що має вища технічна освіта і стаж роботи на посаді архітектора або інших інженерно-технічних посадах, що заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше3 років.

На посаду архітектора I категорії призначається особа, що має вищу технічну освіта, стаж роботи на посаді архітектора II категорії не менше 3 років.

1.3. Архітектор підпорядковується ___________________________________

___________________________________________________________________.

1.4. У своїй діяльності архітектор керується:

- нормативними документами по питаннях виконуваної роботи;

- методичними матеріалами, що стосуються відповідних питань;

- статутом підприємства;

- правилами трудового розпорядку;

- наказами і розпорядженнями директора підприємства (безпосереднього керівника);

- даною посадовою інструкцією.

1.5. Архітектор повинен знати:

- методичні, нормативні і інші керівні матеріали, що стосуються напряму розвитку будівництва, виконання проектних і будівельних робіт;

- схеми районного планування і генеральні плани міст;

- методи проектування;

- організацію і планування проектних робіт;

- технічні вимоги, що пред'являються до проектів, що розробляються;

- вимоги охорони навколишнього середовища;

- вимоги організації праці при проектуванні об'єктів різного призначення;

- будівельні норми і правила;

- стандарти, технічні умови і інші керівні матеріали по розробці і оформленню проектно-кошторисної документації;

- методи проведення техніко-економічних розрахунків і обґрунтувань проектних розробок;

- передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування і будівництва аналогічних об'єктів;

- технічні засоби проектування і будівництва;

- основи стандартизації;

- основи проектування;

- порядок складання заявок на винаходи і відкриття;

- основи економіки і організації виробництва, праці і управління;

- основи трудового законодавства;

- правила і норми охорони праці і пожежної безпеки.

1.6. Під час відсутності архітектора його обов’язки виконує ввстановленому порядку заступник, що призначається, несе повну відповідальність за належного виконання покладених на нього обов'язків.

II. ФУНКЦІЇ

На архітектора покладаються наступні функції:

2.1. Здійснення технічного керівництва розробкою архітектурної частини (розділу) комплексних проектів об'єктів різного призначення.

2.2. Участь в проектуванні і розробці проектних пропозицій генеральних планів міст, підприємств, будівель і споруд, узгодженні проектних рішень і умов здійснення будівництва з відповідними органами.

2.3. Забезпечення відповідності ухвалених рішень нормативам, що діють вимогам правив і норм охорони навколишнього середовища.

2.4. Розробка технічних завдань субпідрядним організаціям, підготовка матеріалів для висновку з ними договорів.

2.5. Ув'язка архітектурної частини проекту з іншими розділами проекту.

2.6. Участь в науково-дослідних роботах.

2.7. Здійснення авторського нагляду за будівництвом проектованих

об'єктів.

III. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій архітектор зобов'язаний:

3.1. Керувати розробкою архітектурної частини (розділу) комплексних проектів об'єктів різного призначення.

3.2. Приймати безпосередньою участь в проектуванні, розробці проектних пропозицій і генеральних планів міст, підприємств, будівель і споруд, узгодженні з відповідними органами проектних рішень і умов здійснення будівництва.

3.3. Забезпечувати дотримання встановлених термінів виконання проектних робіт, підвищення якості і економічності, а також відповідності прийнятих проектних рішень нормативним матеріалам, що діють, по проектуванню і будівництву, вимогам охорони навколишнього середовища і екологічним стандартам.

3.4. Керувати складанням необхідних техніко-економічних обґрунтувань і розрахунків по об'ємам будівельно-монтажних робіт, визначенням кошторисної вартості будівництва, необхідного складу і кількості устаткування, виробів і матеріалів.

3.5. Готувати матеріали для укладення договорів із замовниками і субпідрядними організаціями на проведення проектно-вишукувальних робіт.

3.6. Розробляти технічні завдання субпідрядним організаціям і забезпечувати їх необхідними даними для виконання робіт.

3.7. Брати участь в проведенні дослідницьких робіт по дослідженню найбільш доцільних проектних рішень і їх експериментальній перевірці.

3.8. Опрацьовувати різні варіанти для виявлення прогресивних конструкторських рішень.

3.9. Забезпечувати ув'язку архітектурної частини з іншими розділами проектів комплектність необхідної технічної документації, скорочення об'ємів проектних матеріалів на всіх стадіях проектування.

3.10. Брати участь в розгляді, узгодженні і захисті проектів в вищестоящих організаціях і органах експертизи.

3.11. Забезпечувати авторський нагляд за будівництвом проектованих об'єктів, контролювати відповідність будівельних матеріалів конструкцій, що застосовуються, виробів затвердженим проектам, стандартам і технічним умовам на будівництво.

3.12. Брати участь в розробці нормативних матеріалів на проектування і будівництво.

3.13. Складати розділи науково-технічних звітів про виконані роботи.

3.14. Вивчати передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування і будівництва.

3.15. Давати відгуки і висновки на раціоналізаторські пропозиції і винаходи, а також проекти нормативних матеріалів, що стосуються проектування і будівництва.

3.16. Планувати і координувати роботи архітекторів і техніків що беруть участь в розробці архітектурної частини (розділів) проектів.

IV. МАЄ ПРАВО

Архітектор має право:

4.1. Знайомитися з проектами вирішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

4.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, передбаченими справжньою інструкцією.

4.3. Отримувати від керівників структурних підрозділів, фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.

4.4. Привертати фахівців всіх структурних підрозділів підприємства вирішення покладених на нього обов'язків (якщо це передбачено положеннями про структурних підрозділах, якщо немає - з дозволу керівника підприємства).

4.5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконання

своїх посадових обов'язків і прав.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Архітектор несе відповідальність:

5.1. За невиконання (неналежного виконання) своїх посадових обов'язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією, в межах визначених чинним трудовим законодавством .

5.2. За досконалих в процесі здійснення своєї діяльності правопорушення - в межах, визначених адміністративним, що діє кримінальним і цивільним законодавством .

5.3. За спричинення матеріального збитку - в межах, визначених чинним трудовим, кримінальним і цивільним законодавством .

 

Керівник структурного _________ _______________________

підрозділи (підпис) (розшифровка підпису)

 

Візи _________ _______________________

(підпис) (розшифровка підпису)

 

З Інструкцією ознайомлений: _________ _______________________

(підпис) (розшифровка підпису)

 

_______________________

(дата)

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 6107; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.