Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Принципи відображення витрат

Читайте также:
 1. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 2. В начале 80-х гг. был сделан важный принципиальный шаг в области ТВ вешания - принят стандарт на цифровое кодирование для студийной ТВ аппаратуры.
 3. Виды приобретенного иммунитета. Механизм осуществления иммунологической реактивности. Принципиальные отличия иммунологической реактивности от неспецифической резистентности
 4. Визначення поняття і принципи побудови організації
 5. Відображення в обліку операцій з обліку браку у виробництві
 6. Відображення господарських операцій за допомогою документів
 7. Відображення даних про нематеріальні активи та гудвіл
 8. Відображення інформації про необоротні матеріальні активи в облікових регістрах та звітності
 9. Відображення символьних адрес на IP-адреси: служба DNS
 10. Відображення фізичних адрес на IP-адреси: протоколи ARP й RARP
 11. Вопрос 2 Принципиальные и эквивалентные схемы резисторных усилителей. Физические процессы.
 12. Головною метою банківського менеджменту є прагнення досягти високих кінцевих результатів за відносного зниження витрат.

Особливості управлінського обліку.

Тема 4. ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ.

Управлінський облік може бути визначений як процес ідентифікації виміру, нагромадження, аналізу, підготовки, інтерпретації і передачі інформації (як фінансової так і операційної), що використовується управлінським персоналом для планування, оцінки і контролю діяльності організації.

Передумови обліку:

1.Формування ринкової інфраструктури і ціновий механізм

2.Конкуренція між товаровиробниками

3.Наявність комерційної таємниці

Управлінський облік не регулюється державою.

Відмінності фінансового обліку від управлінського

Фінансовий облік Відмінності Управлінський облік
Ведення обліку і розробка форм звітності Ціль обліку Підготовка інформації для менеджерів
Ведення його обов'язкове і регламентується законом Ступінь регламентації Необов'язково, проводиться за рішенням керівництва
Фактична інформація Характеристика інформації обліку Оперативна, поточн і прогнозна
Підприємство в цілому Масштаби охоплення інформації Центри відповідальності, витрат, сегменти діяльності і види продукції
Точна Точність інформації Приблизна
Подвійний запис на рахунках Методи Може бути подвійний запис, при внутрішній системі рахунків, статистичні методи
Фактичні Характеристика дані звітності Бажані
Активи Структура обліку Принцип «витрата-результат»
Штрафи Відповідальність Дисциплінарна відповідальність
Яка передбачена законодавством (5) Форма інформації Зручна для користувача

 

Принципи організації управлінського обліку:

1) методологічної незалежності, тобто кожне підприємство саме визначає як проводити управлінський облік

2) орієнтація обліку на досягнення стратегічних цілей підприємства

3) результативності – порівняння витрат і результатів

4) Принцип відповідальності – за отримані результати відповідає центр витрат або центр прибутку, тобто центр відповідальності

5) Багатоваріантність

6) Комплексність припускає облік витрат, планування, контроль, аналіз і регулювання

7) Різна собівартість для різних цілей

8) Принцип бюджетного управління

 

По ступені оперативності розрізняють фактичні і стандартні витрати. По повноті відображення – повні, не повні або часткові.

Існує кілька систем відображення витрат в управлінському обліку. В Франції існує 2 плани рахунків: фінансового й управлінського обліку. Взаємодія між ними здійснюється через рахунки екрана. У Німеччині також окремі плани рахунків. У США управлінський облік – окремий блок у бухгалтерському обліку.По повноті відображення витрат і об'єктам обліку виділяють наступні підходи:

 

Маржинальний облік або директ-костінг
Облік по повній собівартості
Облік за видами витрат
Облік за центрами витрат
Облік диференційований за базамм розподілу витрат
По об'єктам обліку

 

       
   
 

 

 


За повнотою включення

Облік за нормативною собівартістю
За плановою собівартістю або директ-костінг
Облік по фактичній собівартості
витрат у собівартість

           
     
 

 


За інтерпретацією

Дані для контролю Дані для операт. управління Дані для планування  
Дані про минуле Дані про теперішній час Дані про майбутнє
поняття витрат

               
       
 

 


За характером даних

 

Класифікація витрат і їхнє відображення розглядається як засіб для рішення задач управління.

Релевантними (істотними) можна вважати тільки такі майбутні витрати, що зміняться в результаті прийнятого рішення. При визначенні релевантних витрат враховують безповоротні і вмененные витрати.

Безповоротні – це витрати минулих періодів, що не є істотними для ухвалення управлінського рішення.

Альтернативні – (упущена вигода) релевантні для прийняття рішень.

Ціль класифікації витрат – виділити з загальної маси витрат релевантну частину, тобто частина на котру можна вплинути в даний момент часу, тому спосіб класифікації залежить від конкретної задачі аналізу.

Питання, що постають перед керівниками Класифікація витрат
1.Як зміниться прибуток при зміні цін, витрат, обсягу виробництва? Які наслідки буде мати зміна структури випуску? Яка оптимальна структура випуску? Яким повинний бути випуск, щоб дістати заданий прибуток? Який ризик і який запас міцності? Перемінні, постійні, змішані
2.Який рівень витрат на виробництво в цілому? Які витрати на виробництво даного виду продукції або групи видів? Які витрати даного підрозділу? Прямі і непрямі
3.На скільки велике відхилення план/факт і чим воно викликано? Хто відповідає за відхилення? У чому конкретні резерви економії і чи існує можливість фінансового маневру? Цілком регульовані, частково і слабко

 

Розрізняють способи класифікації витрат:

1.По динаміці щодо обсягу випуску

- постійні (адміністративні, загальногосподарські)

- перемінні (витрати на матеріали, зар. плата)

- змішані (витрати на ел. енергію, паливо)

2.По можливості віднесення на конкретний об'єкт калькуляції:

- прямі (витрати на матеріали, з/п, устаткування) прямі і перемінні не збігаються

- непрямі (адміністративні витрати)

3.По ступені регулюємості:

- цілком регульовані, тобто відбивають функціональну залежність між входом і виходом процесу виробництва (основні матеріали)

- частково регульовані – витрати, що виникають у результаті рішень, прийнятих керівниками періодично, твердої залежності ні, але можлива кореляційна (витрати на маркетинг і рекламу)

- слабко регульовані (задані) – витрати на котрі не можливо впливати в короткостроковому періоді

 

 

Виходячи з вище перерахованого витрати необхідно розглядати в декількох аспектах:

· по стадіях технологічного процесу

· по стадіях витрат

· по видах продукції

· по центрах відповідальності

· по динаміці витрат стосовно обсягу випуску

· по ступеню регулюємості витрат.

Характеристика систем управлінського обліку (таблиця)

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз стратегічних розривів | Облік і розподіл виробничих накладних витрат

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 84; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 2. В начале 80-х гг. был сделан важный принципиальный шаг в области ТВ вешания - принят стандарт на цифровое кодирование для студийной ТВ аппаратуры.
 3. Виды приобретенного иммунитета. Механизм осуществления иммунологической реактивности. Принципиальные отличия иммунологической реактивности от неспецифической резистентности
 4. Визначення поняття і принципи побудови організації
 5. Відображення в обліку операцій з обліку браку у виробництві
 6. Відображення господарських операцій за допомогою документів
 7. Відображення даних про нематеріальні активи та гудвіл
 8. Відображення інформації про необоротні матеріальні активи в облікових регістрах та звітності
 9. Відображення символьних адрес на IP-адреси: служба DNS
 10. Відображення фізичних адрес на IP-адреси: протоколи ARP й RARP
 11. Вопрос 2 Принципиальные и эквивалентные схемы резисторных усилителей. Физические процессы.
 12. Головною метою банківського менеджменту є прагнення досягти високих кінцевих результатів за відносного зниження витрат.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.91.203.233
Генерация страницы за: 0.005 сек.