Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Практичне завдання

Читайте также:
 1. II. Контрольні роботи і завдання для перевірки мовленнєвих навичок та вмінь
 2. Виховні завдання
 3. Графічний спосіб завдання безлічі
 4. Додаткові завдання
 5. Домашнє завдання
 6. Домашнє завдання
 7. Завдання
 8. Завдання 2
 9. Завдання 6
 10. Завдання вирівнювання і інтервалів
 11. Завдання відступів
 12. Завдання для самостійної роботи 6.3: Довести необхідністьтеореми 6.4.

IV

Показниками ефективності використання інвестицій є:

1. Чистий приведений дохід (ЧПД):

ЧПД = ЧГП – ІС,

Де ЧГП – сума чистого грошового потоку;

ІС – сума інвестованих коштів для реалізації проекту

2. Індекс (коефіцієнт) дохідності (ІД):

ІД = ЧГП / ІС

3. Внутрішня норма дохідності (ВНД):

n

ВНД = √ (ГП / ІС) - 1

4. Cтрок окупності (CО)

СО = ІС / ЧГП n

СО = (ЧП + А) / ІВ,

де ЧГП n - середня сума грошового потоку в теперішній вартості в періоді (за короткострокових вкладень цей період – 1 місяць, довгострокових – 1 рік);

ЧП – чистий прибуток,

А – амортизаційні відрахування,

ІВ – інвестиційні витрати.

Питання для самостійного опрацювання

1. Інвестиції, інвестиційна діяльність підприємства

2. Види інвестицій

3. Визначення потреби в інвестиціях

4. Оцінка економічної ефективності інвестицій

5. Ризик в інвестиційній діяльності підприємства

6. Роль держави в інвестиційній діяльності

Контрольні запитання

1. Дайте характеристику реальним інвестиціям

2. Структура інвестицій

3. Назвіть капітальні вкладення в залежності від форм власності

4. Формування оптимального інвестиційного портфеля.

5. Вплив І. на розвиток інноваційних процесів на підприємстві.

6. Висвітліть методику оцінки економічної ефективності інвестицій

7. Які методи застосовуються для оцінки ступеня ризику

Теми рефератів

1. Характеристика і структура інвестицій.

2. Сутність інвестиційного клімату та його вплив на приток іноземних інвестицій в Україну.

3. Недоліки національної економічної політики і її вплив на формування інвестиційного клімату в Україні.

Тестовий контроль для перевірки знань

1. Інвестиції – це:

а) пошук інвесторів та вивчення можливості одержання інвестицій

б) довгострокові вкладення капіталу з метою одержання прибутку

в) короткострокові вкладення капіталу з метою отримання прибутку

2. Фінансові інвестиції – це:

а) вкладення коштів на відтворення основних фондів

б) відшкодування витрат виробництва

в) придбання цінних паперів

3. Реальні інвестиції – це вкладення капіталу

а) в обладнання

б) передавальні пристрої

в) науково-технічну документацію

г) народну творчість

д) патенти

е) придбання художніх діячів

4. До складу капітальних вкладень підприємства включаються:

а) вартість будівельно монтажних робіт

б) вартість придбаних матеріалів

в) вартість технологічного обладнання

г) вартість транспорту

д) витрати на проектні – початкові роботи

е) витрати на підготовку експлуатаційних кадрів

5. До фінансових інвестицій відносяться:

а) акції;

б) кошти на депозитах в банках;в) товарний кредит.

6. Під вкладанням коштів у різноманітні фінансові інструменти (активи), серед яких найбільш значну частку займають вкладання коштів у цінні папери розуміють:

а) реальні інвестиції;

б) прямі інвестиції;

в) фінансові інвестиції;

г) державні інвестиції;

7. Під можливістю виникнення непередбачених фінансових втрат у ситуації непевності умов інвестиційної діяльності розуміється:

а) ліквідність інвестицій;

б) інвестиційний ризик;

в) інфляція;

г) форс-мажорні обставини.

8. Потенційна спроможність інвестицій у короткий час і без істотних фінансових утрат трансформуватися в кошти називається:

а) ліквідністю інвестицій;

б) процесом дисконтуванням;

в) ануїтетом;

г) немає правильної відповіді.

9. Цілеспрямовано сформована сукупність об'єктів реального і фінансового інвестування, призначених для здійснення інвестиційної діяльності в середньостроковому періоді відповідно до розробленої інвестиційної стратегії компанії являє собою:

а) інвестиційний ринок;

б) інвестиційний сертифікат;

в) календарний план інвестиційного проекту;

г) інвестиційний портфель

10. Оперативний фінансовий план короткострокового періоду, що відбиває витрати і надходження засобів, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту називається:

а) календарний план реалізації інвестиційного проекту;

б) бюджет реалізації інвестиційного проекту;

в) моніторинг реалізації інвестиційних програм;

г) бізнес-план.

 

Задача 1.

Розроблено три варіанти винаходу на технологію виробництва кондитерського виробу в ресторані, що входить до готельного комплексу. За даними таблиці розрахувати найбільш ефективний варіант. Кн = 1.

показник варіанти
Інвестиції, тис.грн.
Витрати виробництва на 1 виріб, тис.грн.
Річний обсяг виробництва, тис.од.

Розв’язок

1. Відносна (порівняльна ефективність) реальних інвестицій визначається за допомогою показника зведених витрат (ЗВ):

ЗВ = Поточні витрати за і-тим проектом + Нормативний коефіцієнт економічної ефективності * капіталовкладення min

Варіант 1.: ЗВ1 = (13600700) + 0,122500 = 11770 тис.грн.

Варіант 2.: ЗВ2 = (147001100) + 0,127600 = 18930 тис.грн.

Варіант 3.: ЗВ3 = (137002500) + 0,119700 = 36220 тис.грн.

Найбільш ефективним є 1 варіант, оскільки проект з найменшими зведеними витратами.

Задача 2.

Встановити доцільність інвестицій в будівництво нового готелю за показниками абсолютної ефективності за даними таблиці. Нормативний коефіцієнт Ен = 0,15

 

показник значення
Обсяг надання послуг проживання в натуральних одиницях, тис. ліжко-діб
Середня ціна за місце за добу, грн.
Собівартість послуги проживання, грн.
Обсяг капітальних вкладень, млн.грн.

Розв’язок

Абсолютна ефективність інвестицій: Ен = загальна сума прибутку для новостворювальних об’єктів / сума капітальних вкладень (вартість проекту).

Ен = (200 – 160) * 100000 / 14000000 = 0,28

Розрахований коефіцієнт перевищує нормативний, тому будівництво доцільно.

Задача 3.

Програма заходів з автоматизації процесу бронювання гостей в готелі розрахована на 4 роки і розроблена у 2-х варіантах. Вибрати економічний варіант програми за даними таблиці, якщо норматив приведення капіталовкладень за фактором часу Е = 0,1.

Показник / варіант
Капітальні вкладення, тис.грн., у тому числі по роках 1,6 1,6
1-й 0,4 0,4
2-й 0,4 0,2
3-й 0,4 0,3
4-й 0,4 0,7

Розв’язок

Обчислити капіталовкладення, приведені до початку здійснення заходів з автоматизації:

Рс = майбутня сума вкладень, яку обумовлено під час інвестування / (1 + дисконтна ставка, виражена дробом)n

За 1 варіантом: Рс = 0,4+[(0,4 / (1 + 0,1) 2-1] + [(0,4 / (1 + 0,1) 3-1] + [(0,4 / (1 + 0,1) 4-1] = 1,396 тис.грн

За 2 варіантом: Рс = 0,4+[(0,2 / (1 + 0,1) 2-1] + [(0,3 / (1 + 0,1) 3-1] + [(0,7 / (1 + 0,1) 4-1] = 1,356 тис.грн

Економічно доцільним є 2-й варіант, оскільки сума капітальних витрат, приведених до моменту початку їх освоєння, є меншою.

Задача 4.

1. Обчислити майбутню вартість вкладу через 16 місяців за складними процентами, якщо початкова вартість вкладу 2000 гри., відсоткова ставка -14% у чотири місяці.

Розв’язок:

1. Sc = P × (1+i)n

де Sc –майбутня вартість вкладу при його нарощування по складним процентам;

Р – початкова вартість вкладу;

і– ставка відсоткова;

п – кількість інтервалів, по яким здійснюється кожний відсотковий платіж;

Так як виплати здійснюються з періодичністю 1 раз у 4 місяці протягом 16 місяців, то кількість інтервалів буде складати 16 : 4 = 4

Sc = 2000 × (1+0,14)4 = 3377,92032 грн.

Задача 5.

Обчислити теперішню вартість ануїтету за 5 років, якщо сума ануїтетного платежу 400 гри., річна відсоткова ставка – 22%.

Розв’язок:

1. Розрахуємо теперішню вартість ануїтету за простим процентом:

P = S – D = S×(1 / (1+ni)

де Р – теперішня вартість вкладу;

S –сума ануїтетного платежу;

D– сума дисконту, розрахована за простим процентом, за певний період часу;

п – кількість інтервалів, по яким здійснюється розрахунок відсоткових платежів;

і– дисконтна ставка.

P = 400×(1 / (1+ 5×0,22) = 190,47 грн.

Задача 6.

Обчислити теперішню вартість вкладу за складними відсотками, якщо кінцева вартість вкладу через 8 років 10000 грн., річна відсоткова ставка - 25%, темп інфляції - 16%. Знайти реальну відсоткову ставку та інфляційну премію.

Розв’язок:

1. Розрахуємо теперішню вартість вкладу з врахуванням фактору інфляції:

P р = Sн / ((1+Ір) × (1+ТИ) n

де Рр– реальна теперішня сума вкладу, що враховує фактор інфляції;

S – очікувана номінальна майбутня вартість вкладу;

Ір – реальна процентна ставка, що використовується в процесі дисконтування вартості;

ТИ – прогнозований темп інфляції

п – кількість інтервалів, по яким здійснюється розрахунок відсоткових платежів;

2. Реальна процентна ставка:

Ір = (І – ТИ) / (1+ТИ) = (0,25-0,16) / (1+0,16) = 0,077 або 7,7%

Отже, P р = 10000 / ((1+0,077) ×(1+0,16))8 = 2105,15 грн.

2. Інфляційна премія складає:

Пи = Р × ТИ = 2105,15 × 0,16 = 336,824грн.

Задача 7.

Обчислити майбутню вартість ануїтету через 6 років, якщо сума ануїтетного платежу 250 грн., річна відсоткова ставка - 18%, темп інфляції - 8%.

Розв’язок:

1. Розрахуємо майбутню вартість вкладу з врахуванням фактору інфляції:

Sн = P × (1+Ір)×(1+ТИ)n

де Sc –майбутня вартість вкладу при його нарощування по складним процентам;

Р – початкова вартість вкладу;

Ір – реальна процентна ставка, що використовується в процесі дисконтування вартості;

ТИ – прогнозований темп інфляції

п – кількість інтервалів, по яким здійснюється кожний відсотковий платіж.

Ір = (0,18 – 0,08) / (1+ 0,08) = 0,092

Sc = 250 × (1+0,092) × (1+0,08)6 = 672,695 грн.

Задача 8.

Що Ви обираєте: 7000 грн. готівкою чи виплати по 1200 грн. на протязі 9-ти років, річна відсоткова ставка - 15% з періодичністю виплат 3 рази на рік (обчислити для цього варіанту ефективну відсоткову ставку).

Розв’язок:

1. Для прийняття рішення розрахуємо майбутню вартість вкладу для варіанту 2 (наступних платежів – постнумерандо) (виплати по 1200 грн.)::

SApost = R × ((1+i)n – 1) / i

де SApostмайбутня вартість ануїтету, що здійснюється на умовах наступних платежів (постнумерандо);

R член ануїтету, що характеризує розмір окремого платежу;

і -ставка відсотка;

п – кількість інтервалів, по яким здійснюється кожний відсотковий платіж.

SApost = 1200 × ((1+0,157)9 – 1) / 0,157 = 25212,7 грн.

2. Ефективна ставка процента складає: (1 + 0,15 / 3)3 – 1 = 0,157 тобто 15,7,що приблизно відповідає річній відсотковій ставці

Тому обираємо варіант 2, який при виплаті 1200 грн. Щорічно дає можливість отримати значно більшу суму коштів.

Задача 9.

Чи варто вкладати гроші в інвестиційний проект, який розрахований на 5 років і передбачає такі грошові потоки: с(0)=-2000 грн., с(1)=1000 грн., с(2)=300 грн., с(3)=200 грн,. с (4)=800 грн., с(5)=600 грн., альтернативна відсоткова ставка -12% річних.

Розв’язок:

Показник Інвестиційний проект
Капітальні вкладення, тис.грн.
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

Рс = майбутня сума вкладень, яку обумовлено під час інвестування / (1 + дисконтна ставка, виражена дробом)n

Рс = 1000+[(300 / (1 + 0,12) 2-1] + [(200 / (1 + 0,12) 3-1] + [(800 / (1 + 0,12) 4-1] + [(600 / (1+0,12) 5-1] = 1922,36 грн

Індекс дохідності складає:1922,36/2000 = 0,96118

Індекс дохідності менший одиниці ( 0,96118), тому він не може бути прийнятий до реалізації.

7. Оцінити значення внутрішньої норми дохідності інвестиції об'ємом 9000грн., що генерує грошові потоки по 1700 грн. на протязі 6-ти років.

Розв’язок:

1. Для визначення внутрішньої норми дохідностінеобхідно знайти розмір дисконтної ставки, по якій теперішня вартість грошового потоку за 6 років буде приведена до суми інвестованих коштів (9000 грн.)

n

ВНД = √ (ГП / ІС) -1

де ГП - сума грошового потоку в теперішній вартості в періоді ;

ІС – інвестиційні витрати.

6

ВНД = √ (1700*6 / 9000) = 0,015

Задача 10.

Інвестиційний портфель складається з акцій двох компаній, із сподіваними нормами доходності т(1)=60%, т(2)=85% і середньоквадратичними відхиленнями (ступенем ризику) сг(1)=4%, а(2)=6%. Обчислити сподівана норму дохідності та ступінь ризику портфеля, якщо частки акцій компаній у портфелі х(1)=30%, х(2}=70% відповідно.

Розв’язок:

1. Очікувана норма дохідності по інвестиційному портфелю: Е (rp) = ∑Е(ri)Wi = 60*0,30+85*0,70 = 77,5%

2.Ступінь ризику портфеля:ơ р= ∑ ơ (ri)Wi = 4*0,3 + 6*0,7 = 5,4%

Запропонувати до впровадження три інвестиційні проекти (таблиця). Визначити найбільш рентабельний.

варіант Інвестиції, тис.грн. Дохід, тис.грн.
446,5 640,2
750,6 997,5
1250,0 1475,5

Розв’язок

Визначимо індекс дохідності:

За першим варіантом: ІД = 640,2/446,5 = 1,4338 або 143,38%

За другим: ІД = 977,5/750,6 = 1,3023 або 130,23%

За третім: ІД = 1475,5/1250 = 1,1804 або 118,04%.

Найбільш рентабельним є перший проект.

Задача 11.

Перед інвестором стоїть завдання розмістити 100 у.о. на депозитний вклад строком на 1 рік та вибрати один з чотирьох варіантів пропозицій. Так, банк №1 пропонує інвестору виплачувати дохід по складним процентам в розмірі 23% / квартал, банк №2 – 30% / 4 місяці, №3 – 45% / 2 рази в рік, №4 – 100% / в рік.

Розв’язок

Побудуємо таблицю по 4 варіантам пропозицій:

Банк Теперішня вартість вкладу Ставка проценту Майбутня вартість вкладу
І період ІІперіод ІІІ період IV період
-
- -
- - -

S = P+I = P×(1+i)n

Порівняння показало: кращийй варіант - №1

Задача 12.

Вибрати кращий варіант капіталовкладень на удосконалення технології виробництва 100 тис. шт. напівфабрикатів в ресторані та обґрунтувати необхідність його проведення за даними таблиці, якщо коефіцієнт економічної ефективності складає 0,15, а нормативний термін окупності інвестицій – 6,7 років.

Показник Діючий варіант Варіанти
І ІІ
Собівартість напівфабрикату, грн. / шт.
Інвестиції, млн..грн. 3,0 2,5 3,5

Розв’язок

1. Визначимо приведені витрати для двох варіантів інвестування, грн. / шт.:

П’t = C+Eн×Кі’

П’1 =18 + 0,15 × 2500000 / 10000 = 21,75 (грн. / шт.)

П’2 =12 + 0,15 × 3500000 / 10000 = 17,25 (грн. / шт.)

Отже, кращим є ІІ варіант

2. Визначимо річний економічний ефект від удосконалення технологій виробництва. Спочатку знайдемо приведені витрати по базовому варіанту:

П’б =15 + 0,15 × 3000000 / 10000 = 19,50 (грн. / шт.)

Таким чином, економічний ефект складає:

Еріч = (П’б - П’н )× N= (19.50 – 17.25)×10000 = 225000

3. Термін окупності додаткових інвестицій:

Ток = (Ін. – Іб) / Еріч = (3500000 – 3000000) / 225000 = 2,22 роки > 6,7 роки

Задача 13.

Розглядаються 2 проекти А і В щодо інвестування. Відомі оцінки прогнозованих значень доходу від кожного з цих проектів та відповідні значення ймовірностей. Потрібно оцінити міру ризику кожного з цих проектів і обрати один з них для інвестування.

Табл..1

Оцінка можливих результатів Прогнозований прибуток Значення ймовірностей
А В А В
Песимістичні 0,3 0, 98
Оптимістичні 0,7 0,2

Рівень ризику по проектам можна визначити за допомогою розрахунків середньоквадратичного (стандартного) відхилення:

n __ 2

σ = √∑ (Rі – R) * Рі

і =1

де σ – середньоквадратичне відхилення;

Rі – конкретне значення можливих варіантів очікуваного прибутку;

_

R – середній прогнозний розмір прибутку;

Рі – можлива частота (ймовірність) отримання окремих варіантів прогнозованого прибутку;

n – число спостережень.

Визначимо складові формули та заповнимо таблицю 2.

Табл..2.

Розрахунок середньоквадратичного відхилення по двом проектам.

Варіанти проекту   Оцінка можливих результатів     Rі   _ R _ (Rі – R) _ 2 (Rі – R)   Рі   _ 2 (Rі – R) * Рі   _ 2 √(Rі – R) * Рі  
Проект А песимістична +105 0,3 3305,7 -
оптимістична 285,7 -109,3 11946,5 0,7 8362,5 -
В цілому - - - 1,0 11668,2
Проект В песимістична -328 0, 98 105432,3 -
оптимістична +325 0,2 -
В цілому - - - 1,0 126557,3 355,7

Rі розраховується діленням відповідного значення очікуваного прибутку на відповідне значення ймовірності.

Результати розрахунку показують, що середньоквадратичне відхилення по інвестиційному проекту „А” складає 108, в той час як по інвестиційному проекту „В” – 355,7, що свідчить про високий ступінь ризику.

Задачі для самостійного вирішення

Задача 1.

Для прийняття рішення про придбання акцій необхідно розрахувати рівень премії за ризик за даними таблиці

Варіанти акцій Середня норма дохідності на фондовому ринку,% НДс Без ризикова норма дохідності на фондовому ринку,% БНД Бета коефіцієнт по акціям К Рівень премії за ризик (НДс – БНД)*К
12,0 5,0 0,8
12,0 5,0 1,0
12,0 5,0 1,2

Результати розрахунків показують, що рівень премії за ризик зростає пропорційно зростанню бета-коефіцієнту, тобто рівня систематичного ризику.


Задача 2.

Для прийняття рішення про придбання акцій необхідно розрахувати рівень премії за ризик за даними таблиці

Варіанти акцій Ціна акцій, що котуються на фондовому ринку, ум.гр.од. Ц Рівень премії за ризик РП Сума премії за ризик Ц*РП
0,056
0,070
0,084

 

Задача 3

Вибрати кращій варіант інвестування за індексами дохідності та періодами окупності капіталовкладення. Для здійснення процесу дисконтування прийнята ставка 10%. Для цього пропонуються слідуючи дані.

Показники Період 1 Період 2
Сума інвестицій, тис. грн.
Період реалізації інвестицій, роки
Щорічні грошові потоки, тис. грн.    
1 рік
2-й рік
3-й рік
4-й рік
Всього:

Задача 4.

Визначити суму простого та складного проценту за рік, а також майбутню вартість вкладу, якщо початкова сума вкладу (Р) – 1000 у.о. ставка проценту, що виплачується щоквартально- 20%.

Задача 5.

Визначити суму дисконту (Д) по простому проценту за весь період інвестування, якщо кінцева вартість вкладу (S) – 1000 у.о., процентан ставка 20% за квартал, загальний період інвестування (n) -1 рік.

 

Література:

а) основна: 1,2,9,10,20,28,33,34,46,47,50,55,77,80,88

б) додаткова: 38,43,48,51,59,65,83,89

Лекційне заняття №14

Тема: управління поточними витратами підприємства.

1. Поняття собівартості (СВ) продукції (послуг).

2. Класифікація поточних витрат, що відносяться на СВ продукції (послуг)..

3. Фактори, які впливають на формування СВ продукції (послуг).

4. Планування СВ продукції (послуг).

5. Методи складання планової (нормативної) калькуляції.

I

По своєму характеру витрати поділяють на 2 основних види:

- поточні;

- довготривалі;

Поточні витрати підприємства пов'язані з вирішуваними в процесі господарської діяльності технічними, виробничими завданнями: закупівлею сировини і матеріалів, їх транспортуванням, зберіганням і обробкою, збутом готової продукції, обслуговуванням основних фондів, утриманням персоналу.

Довготривалі витрати- пов'язані з вирішуваними стратегічними інвестиційними задачами (будівництво, реконструкція, модернізація основних фондів, придбання нових видів машин і механізмів, придбання різних нематеріальних активів.

Поточні витрати підприємства представляються в основному його витратами виробництва (обігу), які формують собівартість виробництва. Під собівартістю продукції розуміють виражені в грошовій формі витрати підприємства на його виробництво і збут. Витрати на виробництво продукції утворюють виробничу (заводську) собівартість, на виробництво і збут - повну собівартість.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Практичне завдання

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1671; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.20.73
Генерация страницы за: 0.027 сек.