Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік інших необоротних матеріальних активів

Читайте также:
 1. Амортизація нематеріальних активів
 2. Аналіз обсягу, структури та динаміки активів підприємства.
 3. Аналітичний і синтетичний облік
 4. Аналітичний і синтетичний облік оптового товарообігу
 5. Аудит нематеріальних активів
 6. Аудит необоротних активів
 7. Б/припаси до зброї обліковуються номенклатурнно з вказівкою калібру, дії пуль, номеру заводу та року виготов-влення (дод. до МР №7).
 8. Бухгалтерський облік
 9. Визнання та оцінка необоротних матеріальних активів
 10. Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіонального та місцевого резерву
 11. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах
 12. Відображення в обліку операцій з обліку браку у виробництві

У складі основних засобів згідно п.5 П(С)БО 7 «Основні засоби» виділяють інші необоротні матеріальні активи.

Інші необоротні матеріальні активи – це активи, що мають строк корисного використання більше 1 року, але які не відображені у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби". До них відносять бібліотечні фонди, тимчасові (нетитульні) споруди, інвентарну тару, предмети прокату, малоцінні необоротні матеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи.

Малоцінні необоротні матеріальні активи – це предмети, термін корисного використання яких більш за один рік (або операційного циклу, якщо він перевищує рік) і вартість не перевищує 2 500 грн. Основним критерієм віднесення об'єктів до даної групи є термін їх експлуатації.

Принципи оцінки й обліку даної групи об'єктів визначені П(С)БО 7.

Для обліку інших необоротних матеріальних активів використовується рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Кожній групі інших необоротних матеріальних активів відповідає окремий субрахунок.

 

Таблиця 7.1. – Субрахунки до рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

 

Номер субрахунку Назва субрахунку
 
 
 
 
 
 
 

Заповніть таблицю самостійно

Рахунок 11 относится к счетам активов, основной, материальный, активный.

За дебетом рахунку 11 відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) інших необоротних матеріальних активів на підприємство за первісною вартістю; сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація); сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів. По кредиту – вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або ліквідації та сума їх уцінки. Сальдо рахунку дебетове, показує наявність інших необоротних активів на певну дату і відображається довідково загальною сумою разом з сальдо рахунку 10 «Основні засоби» в першому розділі активу балансу.

Прочие необоротные материальные активы в балансе от­носятся к основным средствам предприятия, и, следователь­но, им присущи все принципы учета, изложенные в П(С)БУ 7 «Основніе средства». Таким чином, облік інших необоротних матеріальних активів ведеться аналогічно обліку основних засобів.

Зарахування інших необоротних матеріальних активів здійснюється за первісною або справедливою вартістю, виходячи з шляхів надходження.

У бухгалтерському обліку при придбанні інших необоротних матеріальних активів будь-яким способом (купівля, самостійне виготовлення і т.д.) використовується рахунок 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів».Списання інших необоротних матеріальних активів відбувається в результаті ліквідації у зв'язку з фізичним або моральним зносом, безоплатної передачі, реалізації, внеску до статутного капіталу іншого підприємства, обміну.

Аналітичний облік інших необоротних матеріальних активів ведеться в розрізі інвентарних об'єктів.

Амортизація інших необоротних матеріальних активівнараховується протягом терміну корисного використання у розмірі 100% їх вартості в першому місяці із застосуванням прямолінійного методу. Нарахування амортизації закінчується, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття активу.

Для обліку зносу необоротних активів призначений субрахунок 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів».

Згідно П(С)БО 7, суми нарахованої амортизації всі підприємства відображають шляхом збільшення витрат поточного періоду.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Облік інших необоротних матеріальних активів

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 776; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.20.73
Генерация страницы за: 0.005 сек.