Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

АНОТАЦІЯ. 1. Поняття й тенденції міжнародного поділу праці, його зміст і форми


ПЛАН

1. Поняття й тенденції міжнародного поділу праці, його зміст і форми.

2. Міжнародна організація праці і її роль у регулюванні ринку праці й соціально-трудових відносин.

3. Керівні органи Міжнародної організації праці.

4. Міжнародна трудова міграція.

В даній лекції розглянуто основні аспекти міжнародної організації праці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносин: Підручник.- К.: Знання, 2004.-535 с.- Глава 11, с. 292-313.

2.Витрати і ресурси домогосподарств України у 2003 р.: Стат. збірник /Держкомстат України. — 2004. — 450 с.

3. Есинова Н. И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учебн. пособие. – К.: Кондор, 2003. – 462с.- Розділ ІV, Глава 14, с. 362-381.

4. Економічна активність населення України: Стат. збірник / Держкомстат України. — К., 2003. — 209 с.

5. Моніторинг соціальних процесів в Україні / За ред. І.К. Бондар, Г.В. Ярошенко, В.І. Науменко, Н.А. Соколенко. — К.: Знання, 1999. — 260 с.

6. Праця в Україні у 2002 році: Стат. збірник / Держкомстат України.— К., 2003. — 413 с.

1. Поняття й тенденції міжнародного поділу праці, його зміст і форми.

В основі світового господарства, що сформувалося на базі національних господарств і економічних зв'язків між ними, ле­жить міжнародний поділ праці.

Міжнародний поділ праці (МПП) являє собою спеціалізацію окремих країн на виробництві певних видів товарів і послуг, яки­ми ці країни обмінюються між собою. За іншим визначенням „міжнародний поділ праці є система, при якій підприємства різних країн спеціалізуються на виготов­ленні певних товарів або послуг, а потім обмінюються ними" [36].

Поділ праці виявляється в таких формах:

■внутрішньогалузевій;

■міжгалузевій;

■міжродовій;

■міжрегіональній.

Внутрішньогалузева форма МПП означає зосередження зу­силь різних країн на виробництві певних предметів (деталей, аг­регатів, вузлів) і обмін цими предметами між ними. Усе це відбу­вається в якійсь одній галузі господарства країн.Міжгалузева форма МПП являє собою поділ праці між різ­ними галузями того самого роду виробництва - промисловості, сільського господарства і т. д. Наприклад, поділ діяльності між паливним підприємством однієї країни й автомобільним заводом іншої та обмін продукцією між ними.

Міжродова форма МПП є поділом праці між різними рода­ми виробництва. Наприклад, між промисловістю й сільським го­сподарством, між промисловістю й будівництвом і т. д.

Міжрегіональна форма МПП відповідає народногосподар­ській формі МПП, що являє собою поділ діяльності між країнами в масштабі їхніх повних національних економік. Ця форма вира­жає зосередження зусиль окремих країн на випуску певної частини усього валового внутрішнього продукту (ВВП), призначеної для продажу на зовнішньому ринку [89].

Основні тези, що розкривають зміст МПП:

■ МПП - це особливий вид суспільної праці, що відбуваєть­ся між підприємствами різних країн;

■ МПП має дві характерні риси: спеціалізацію виробництва
та обмін;

спеціалізація підприємства виявляється в трьох формах:
предметній - підприємство випускає певні вироби; професійній - на цьому підприємстві зайняті працівники пере­важно однієї професії і територіальній - підприємство розташоване в конкретній місцевості.

Економічний зміст МПП полягає в тому, що підприємства різних країн спеціалізуються на виготовленні визначених товарів або послуг, а потім обмінюються ними. Існує велика подібність внутрішньодержавного та міжнаро­дного поділу праці. Це виявляється в такому:

■ по-перше, вони обоє належать до суспільного поділу
праці, тому що відбуваються між членами суспільства;

■ по-друге, спеціалізація підприємств за випуском конк­ретної продукції та обмін цією продукцією;

■ по-третє, внутрішньодержавний і МПП - співіснуюча
праця колективів різних підприємств, що здійснюють взаємний
обмін виробленою ними продукцією.

Таким чином, розділена праця як усередині країни, так і між державами - це співіснуюча або спільна праця, складена особли­вим образом. Розходження, що мають місце, полягають у:

■ своєрідності сфер діяльності. Так, якщо внутрішньоде­ржавний поділ праці виражає структуру якоїсь національної еко­номіки, то МПП представляє відносини між двома або декілько­ма видами національних економік;

■ особливостях впливу на структуру національної еко­номіки країн.

Головна економічна мета внутрішньодержавного поділу праці полягає у створенні певної структури сукупної суспільної праці цієї країни, що вирішує економічні проблеми держави. Водночас, призначення МПП зводиться до надання добро­чинного економічного впливу на структуру національного госпо­дарства, що дає змогу країні займатися виробництвом тієї проду­кції, для якої є найкращі умови. Вплив МПП на структуру національного виробництва зво­диться до того, що країни-учасниці мають:

■ розширювати виробництво товарів на експорт;

■ забезпечувати споживання імпортної продукції.

Це типовий результат - умова при включенні країни в МПП.

У сучасних умовах МПП впливає на поділ праці усередині країни, між великими сферами та групами галузей економіки (промисловість, с/г). Уся історія світового господарства демон­струє тенденцію до поглиблення МПП, на основі якого посилю­ється інтернаціоналізація і глобалізація економік у результаті дії двох факторів:

■ інтеграційного (через зближення національних госпо­дарств);

■ транснаціонального (через створення міжнаціональних
виробничих комплексів).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Блок 6. Соціально-психологічний клімат у трудових колективах | Міжнародна організація праці і її рольу регулюванні ринку праці й соціально-трудових відносин

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 316; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.