Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

QR-алгоритм

Це один із найкращих методів визначення власниз чисел. Ідея цього алгоритму - привести вихідну матрицю А до клітинково-трикутного вигляду В із діагональними блоками 1х1 або 2х2. Причому ця матриця подібна до даної. Власні числа - або діагональні елементи В (у випадку блоків 1х1), або корені квадратних рівнянь.

Етапи алгоритму:

1. Перетворення ортогональними обертаннями до форми Гессенберга H(верхня трикутна матриця з субдіагоналлю): . Позначимо проміжну матрицю, яка утворюється з А в процесі переходу до форми H:. Щоб її елемент , треба одержати з рівнянь:

Покладаючи , обертаємо в нуль послідовно елементи першого стовпця, починаючи з третього, далі елементи другого стовпця, починаючи з четвертого і т.д. Порядок занулення має значення і є наступним:

1)(3,1), (4,1), …, (n,1);

2) (4,2), (5,2), …, (n,2);

……………………….

n-2) (n,n-2).

2.QR-факторизація. Будь-яку дійсну матрицю можна представити у вигляді добутку , де - ортогональна матриця, -верхньотрикутна.

Перепишемо . Задача тепер переформулюється так: визначити так, щоб була верхньотрикутною. Аналогічно до етапу 1 скористаємось перетвореннями обертання,

, , що забезпечує матриці R.

Порядок занулення:

1)(2,1), (3,1),… , (n,1);

2)(3,2), (4,2), … (n,2)

……………………..

3)(n,n-1).

Таким чином, , тобто .

Після розкладення будують матрицю , . Продовжуючи процес, одержують послідовність матриць , . Послідовність матриць прямує до матриці клітинково-трикутної форми.

Метод інтерполяції

Використовується для побудови характеристичного многочлена матриць невеликої розмірності (n<10). Зручний для випадку, коли . Для матриці порядку характеристичний многочлен має ступінь , а кожен многочлен -го ступеня однозначно визначається своїми коефіцієнтами . Неважко бачити , що значення характеристичного полінома в деякій точці можуть бути знайдені лише за матрицею А:

.

Нехай - довільні числа з відрізку, що містить власні числа матриці А (в якості такого відрізку можна взяти ), причому доцільно розташовувати на обраному відрізку приблизно рівномірно. Обчислимо значення:

.

Визначники слід обчислювати методом виключень Гауса. Після цього характеристичний многочлен виписують за допомогою інтерполяційної формули, наприклад поліному Лагранжа:

.

Многочлен в правій частині при приймає значення , тобто є шуканим.

З формули для похибки інтерполяційного многочлену

витікає, що R=0 (похідна (n+1) порядку від многочленна n ступеня), тобто характеристичний многочлен відновлюється за методом інтерполяції точно.

Недолік метода – великий обсяг обчислень.

Метод зворотніх ітерацій

Застосовується для значходження власних векторів.Оберемо довільний вектор і розглянемо лінійну систему:

, де - наближене значення власного числа, . Система має єдиний розв’язок. Покажемо, що знайдений з цієї системи вектор - власному вектору, який відповідає власному значенню .

Обмежимось випадком, коли матриця n-го порядку має n лінійно-незалежних власних векторів . Тоді власні вектори утворюють базис за яким можна розкласти вектори та :

, . Підставивши ці розяладення в вихідну систему та враховуючи , одержимо:

. Звідси внаслідок лінійної незалежності слідує, що

. З цієї формули видно, що при і коефіцієнт -великий. Інакше він є малим. При зворотній ітерації, тобто при переході від до компонента різко збільшується порівняно з іншими компонентами, і вектор виявляється близьким до . Якщо вектор обрано невдало, знайдений може відрізнятися від . Тоді ітерації слід повторити за формулою:

.

Зазвичай 2-3 ітерацій буває достатньо. Знайдені вектори обов’язково нормують, щоб не виникало дуже великих чисел, які можуть призвести до переповнення розрядної сітки.

Метод лінеаризації

Запишемо задачу знаходження власних значень

у координатній формі:

,

де - елементи матриці А, - координати . Задача зводиться до розв’язання системи рівнянь з невідомими . Ця система нелінійна (є члени виду ). Застосуємо метод Ньютона розв’язання нелінійних систем.

Нехай - малі прирости змінних , -приріст . Тоді система набуває виду:

-номер ітерації - система відносно прирощень . Початкове наближення - задається. Система містить n рівнянь та n+1 невідомих, але, оскільки власний вектор визначається з точністю до множника, то не порушуючи загальності, можна покласти . Нові наближення для одержуються як

,

Процес повторюється до спів падання двох послідовних ітерацій із заданою точністю.

 

 

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 708; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.