Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
Ф І З И К А

VII. Элементы теории относительности

· - связь массы и энергии · - сокращение расстояний · - замедление времени · - возрастание массы · - релятивистский коэффициент · - закон сложения скоростей Е – энергия (Дж) m – масс (кг) с=3·108 м/с l0размер тела в покое l – размер при движении со скоростью v t0промежуток времени в покое t – промежуток времени при движении со скоростью v m0масса в покое m – масса при движении со скоростью v  

 

 

 

Рекомендовано науково-методичною радою

Київського національного університету

будівництва і архітектури

як навчальний посібник

для студентів усіх спеціальностей

 

Друге видання, виправлене і доповнене

 

 

Київ 2006


УДК: 53(075)

ББК 22.3я7

Ф50

 

 

Рецензент: Л.Є. Пелевін, канд. техн. наук, професор кафедри будівельних машин

 

Автори: В.І. Клапченко, В.І. Тарасевич, І.О. Азнаурян,
Ю.І. Григораш, Г.Д. Потапенко, В.О. Клименко,
В.Є. Дугінов, Г.Ю. Краснянський, Г.В. Кучерова, Н.Б. Бурдейна, О.М. Бесараб

Рекомендовано науково-методичною радою Київського
національного університету будівництва і архітектури, протокол № 6 від 30 червня 2005 року.

 

Видається в авторській редакції.

 

 

Фізика.Лабораторний практикум: Навчальний посібник.

Ф50– 2-ге вид., випр. і доп. / В.І. Клапченко, В.І. Тарасевич, І.О. Азнаурян та ін./ За заг.ред. В.І. Клапченка. – К.: КНУБА, 2006. – 228 с.

 

 

Мета навчального посібника – допомога студентам при підготовці, виконанні, оформленні та захисті лабораторних робіт
основного практикуму та трьох спецпрактикумів. Для цього до посібника введено окрему главу “На допомогу студенту”, в якій
розглянуто на конкретних прикладах всі етапи виконання лабораторної роботи.

Призначено для студентів усіх спеціальностей КНУБА.

 

УДК: 53(075)

ББК 22.3я7

 

 

©В.І. Клапченко, В.І. Тарасевич,

І.О. Азнаурян та ін., 2006

© КНУБА, 2006


Зміст

 

Передмова................................................................................................ 6

Вступ до практикуму............................................................................... 8

Глава І. НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ................................................ 11

Розділ 1. Як написати звіт?................................................................... 11

Розділ 2. Правила наближених обчислень........................................... 22

Розділ 3. Обчислення похибок фізичних вимірів................................. 26Розділ 4. Метод найменших квадратів................................................. 31

Глава ІІ. Лабораторні роботи з основного курсу фізики 34

Розділ 1. Механіка................................................................................. 34

Лабораторна робота № 1.1. Визначення залежності моменту інерції системи від розподілу її маси відносно осі обертання....................................... 34

Лабораторна робота № 1.2. Визначення динамічної в’язкості рідини методом стокса................................................................................................ 38

Розділ 2. Молекулярна фізика.............................................................. 42

Лабораторна робота № 2.1. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом відриву кільця.................................................................... 42

Лабораторна робота № 2.2. Визначення коефіцієнта
теплопровідності твердих тіл методом регулярного режиму....... 45

Розділ 3. Електрика та магнетизм......................................................... 50

Лабораторна робота № 3.1. Вивчення розподілу потенціалу електростатичного поля................................................................................................... 50

Лабораторна робота № 3.2. Визначення опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра............................................................... 55

Лабораторна робота № 3.3. Градуювання гальванометра............. 58

Лабораторна робота № 3.4. Градуювання термопари................... 62

Лабораторна робота № 3.5. Визначення горизонтальної складової індукції та напруженості магнітного поля землі............................................... 68

Лабораторна робота № 3.6. Вивчення магнітного поля короткого соленоїда 72

Лабораторна робота № 3.7. Визначення питомого заряду електрона методом схрещених полів............................................................................... 77

Лабораторна робота № 3.8. Визначення ККД трансформатора.... 82

Лабораторна робота № 3.9. Визначення індуктивності котушки
та дроселя......................................................................................... 85

Розділ 4. Коливання та хвилі................................................................ 88

Лабораторна робота № 4.1. Визначення параметрів згасання
коливань фізичного маятника.......................................................... 88

Лабораторна робота № 4.2. Дослідження резонансних
характеристик коливального контура............................................. 93

Лабораторна робота № 4.3. Визначення швидкості звуку
в повітрі методом стоячих хвиль..................................................... 98

Лабораторна робота № 4.4. Вивчення роботи релаксаційного генератора 102

Розділ 5. Оптика.................................................................................. 107

Лабораторна робота № 5.1. Визначення довжини світлової
хвилі за допомогою біпризми френеля......................................... 107

Лабораторна робота № 5.2. Визначення довжини світлової
хвилі за допомогою дифракційної решітки.................................. 112

Лабораторна робота № 5.3. Дослідження поляризованого світла 116

Лабораторна робота № 5.4. Вивчення зорової труби.................. 119

Лабораторна робота № 5.5. Вивчення мікроскопа....................... 123

Лабораторна робота № 5.6. Визначення роботи виходу
електрона з металів методом гальмування фотоелектронів
в електричному полі....................................................................... 127

Розділ 6. Фізика атомів, молекул та твердого тіла............................ 132

Лабораторна робота № 6.1. Визначення енергетичної ширини забороненої зони напівпровідника.............................................................................. 132

Лабораторна робота № 6.2. Вимірювання вольт-амперної характеристики напівпровідникового випрямляча................................................. 136

Лабораторна робота № 6.3. Вимірювання світлової
характеристики вентильного фотоелемента.................................. 141

Розділ 7. Атомна та ядерна фізика..................................................... 145

Лабораторна робота № 7.1. Визначення активності
радіоактивного препарату............................................................. 145

Лабораторна робота № 7.2. Визначення коефіцієнта поглинання радіоактивного випромінювання різними матеріалами......................................... 150

Глава ІІІ. Спецпрактикуми........................................................ 154

Розділ 1. Основи фізики навколишнього середовища....................... 154

Лабораторна робота № 11. Визначення коефіцієнта поглинання
світла та концентрації домішок у розчинах................................. 154

Лабораторна робота № 12. Cедиментаційний аналіз.................... 159

Лабораторна робота № 13. Визначення залежності коефiцiєнта поверхневого натягу рiдини від температури..................................................... 163

Лабораторна робота № 14. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря......................................................................................................... 166

Лабораторна робота № 15. Визначення невідомого газу
за спектром його випромінювання................................................ 171

Лабораторна робота № 16. Дослідне вивчення залежності атмосферного тиску від висоти над землею.......................................................................... 176

Лабораторна робота № 17. Визначення концентрації розчину
цукру за допомогою поляриметра................................................ 180

Лабораторна робота № 18. Кількісний колориметричний аналіз. Визначення концентрації домішок в газах і рідинах....................................... 184

Розділ 2. Геометрична оптика............................................................. 188

Лабораторна робота № 21. Визначення показника заломлення
скла за допомогою мікроскопа...................................................... 188

Лабораторна робота № 22. Визначення показника заломлення
рідини та концентрації розчину за допомогою рефрактометра.. 191

Лабораторна робота № 23. Визначення фокусної відстані,
оптичної сили та радіусу кривизни збиральної лінзи.................. 194

Лабораторна робота № 24. Визначення фокусної відстані
і положення головних площин складної оптичної системи......... 197

Лабораторна робота № 25. Вивчення зорової труби................... 201

Лабораторна робота № 26. Вивчення мікроскопа........................ 207

Розділ 3. Фізичний експеримент на лінії з еом................................... 212

Лабораторна робота № 31. Вивчення роботи
анологово-цифрового перетворювача.......................................... 212

Лабораторна робота № 32. Визначення коефіцієнта

теплопровідності твердих тіл методом регулярного режиму......... 215

Лабораторна робота № 33. Визначення параметрів згасання
коливань фізичного маятника........................................................ 219

Список літератури............................................................................... 223

Додаток І.............................................................................................. 224

Додаток ІІ............................................................................................. 225

Дата добавления: 2014-11-07; Просмотров: 310; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.81.195.140
Генерация страницы за: 0.006 сек.