Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Метод М.Н. Маслова
Криволінійні поверхні зсуву та розрахунки стійкості укосів при них.

Розрахунки критичної висоти вертикальних обнажень за методом А.Г. Шапара.

 

З урахуванням того, що , та приймаючи розрахункову схему (див. рис. 8.1) записано рівняння граничної рівноваги:

;

Після його перетворення отримано формулу А.Г. Шапара:

, м.

Формула Г.Л. Фісенка, має вигляд:

,м.

 

 

 

Цей метод застосовано на передбаченні того, що кривизна откосу змінюється з висотою уступу (борту), а такі зміни залежать від змінюваності тиску (навантажень) від власної ваги гірських порід масиву. При цьому кут нахилу укосу в кожній точці масиву дорівнює деякому куту , який визначається по паспорту міцності порід.

Порядок побудови стійкого укосу по М.Н. Маслову такий:

 

По Н.Н. Маслову криволінійний профіль площадки ковзання, який і є стійким профілем укосу масиву порід, змінюється з глибиною відповідно до того, як збільшується тиск гірських порід. Кожній величині тиску порід Рі на межі шару висотою hі буде співвідноситися своя величина куту зрушення φі, яку можливо розрахувати за паспортом міцності породи, що будується для такого шару. В однорідному масиві порід достатньо розділити уступ за глибиною на т шарів однакової висоти hі (див. рис. 8.3.). Для більш достовірного побудування стійкого профілю укосу необхідно вибирати якомога більше т, наприклад т = 8...10 для уступу висотою Н = 10...11 м.

Рис. 9.1. Схема до побудування криволінійного профілю площадки ковзання за Н.Н. Масловим в однорідному масиві.

 

Тиск на межі кожного виділеного шару порід визначиться за виразами:

, , ,..., .

 

В загальному вигляді

.

 

Паспорт міцності для однорідного масиву порід будується один, загальний (рис. 2.6), як спрощений паспорт міцності при відомих показниках С та ρ. Відклавши на осі ординат в масштабі графіка величину зчеплення С та провівши під кутом ρ до осі абсцис пряму лінію, далі проводять вертикальні лінії до даної лінії з точок 1,2,3...т. Зазначені точки будуть знаходитися на осі σ і відкладаються на ній відповідно до розрахованих величин тиску Р1, Р2, Р3,... Рі. З’єднавши перехрестя вісей графіка з точками зіткнення вертикальних ліній і прямої обігаючої кругів Мора (1’, 2’, 3’,...,т’) отримуємо величини кутів зрушення, відповідно φ1, φ2, φ3,... φі. Ці кути переносяться на переріз уступу (див. рис. 2.5). Відповідно в шарі висотою h1, проводиться пряма лінія під кутом φ1, потім аналогічно в інших шарах. При цьому початок прямої лінії кожного наступного шару буде виходити з кінця попереднього. Наприклад, у шарі висотою h2, початок знаходиться в точці перетину лінії утворюючої кут φ1 та межі шару. Таким чином отримується криволінійний стійкий профіль укосу уступу, що складається з однорідних порід.У масиві, який буде складатися з окремих прошарків різної потужності h1, h2, h3,... hі та інших видів порід, спрощені паспорти міцності будуються для порід кожного шару. На цих паспортах аналогічно вищенаведеній методиці знаходять кути зрушення φ1, φ2, φ3,... φі. Потім за їх величинами будується стійкий профіль укосу породного масиву.

 

Рис. 9.2. Спрощений паспорт міцності гірських порід масиву

 

Дата добавления: 2014-10-22; Просмотров: 255; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.