Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 2 страница
149. Титова Н. І. Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі проблеми // Право України, 2004. – № 3. – С. 71-77

150. Малишко М. І. Основи екологічного права України: Навч. посібник. – К. : МАУП, 1999. – 146 с.

151. Кузнецова Н.В. Экологическое право: Учебное пособие. – М. : Юриспруденция, 2000. – 168 с.

152. Веденин Н.Н. Экологическое право: Вопросы и ответы. — М. : Новый Юрист, 1998. — 112 с.

153. Семьянова А.Ю. Экологическое право. Курс лекций. – Москва: Юстицинформ, 2005. – 272 с.

154. Правовая охрана природы в СССР / Под ред. В. В. Петрова. М. : Юридическая литература, 1976. – 351 с.

155. Петров В.В. Экология и право. – М. : Юрид. лит., 1981. – 224 с.

156. Колбасов О.С. Экология: политика право. – М. : Наука, 1976. – 364 с.

157. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К. : МАУП, 2003. – 240 с. – Бібліогр.: С. 229-232.

158. Правоведение: Учебник для вузов / Под редакцией М.И. Абдуллаева. – М. : Финансовый контроль, 2004. – 561 с.

159. Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. – М. : Юриспруденция, 2000. – 528 с.

160. Лившиц Р.З. Теория права: Учебник. – М., 1994. – 226 с.

161. Общая теория права. Элементарный очерк / Хвостов В.М. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Склад изд. в кн. магазинах Н.П. Карбасникова, 1906. – 136 c.

162. Питання Міністерства екології та природних ресурсів України: Указ Президента України від 29 травня 2000 року № 724/2000 // Офіційний вісник України, 2000 – № 22. – Ст. 890.

163. Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів: Указ Президента України від 15 вересня 2003 року № 1039/2003 // Офіційний вісник України, 2003. – № 38. – Ст. 2023.

164. Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України: Указ Президента України 27 грудня 2005 року № 1842/2005 // Офіційний вісник України, 2005. – № 52. – Ст. 3257.

165. Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року № 1524 // Офіційний вісник України, 2006. – № 44. – Ст. 2949.

166. Всемирная Хартия природы Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – М. : БЕК, 1996. – С. 132-135.

167. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер'янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с.

168. Симоненко В. К. Адміністративна реформа – рух по колу колективної безвідповідальності // Дзеркало тижня, 2002. – № 5 (380) 9. – С. 9.169. Про результати аналізу використання коштів державного бюджету органами виконавчої влади у 2002 році: Постанова Колегії Рахункової палати від 12.06.2003 № 13-2 // [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/39968.

170. Майданник О.О. Парламентський контроль в Україні. – К. : Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2004. – 320 с.

171. Коваленко А., Демчук Є., Молчановський О. Windows-версія інформаційно-пошукової системи по законодавству "ПРАВО" Версія "ПРОФ". – К. : Інформаційно-аналітичний центр "БІТ". – 2002-2008. – Систем. вимоги : Windows 95/98/МЕ//NT4/2000/XP.

172. Про затвердження Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" : Постанова Верховної Ради України від 27 червня 1995 року № 247/95-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 26. – Ст. 197.

173. Кененов А. А. Логические основы законотворческого процесса / А. А. Кененов, Г. Т. Чернобель // Правоведение, 1991. – № 6. – С. 71-76.

174. Курило В. І. Адміністративні правочини у сільському господарстві України : сучасна парадигма : Монографія / За заг. ред. В. К. Шкарупи. – К. : Магістр-XXI сторіччя. – 2007. – 312 с. Бібліогр. : С. 281-310.

175. Державне управління в Україні Навчальний посібник / [за заг. Ред. В.Б. Авер'янова]. – 1999. – 435 с.

176. Селіванов В. Людський вимір політики трансформації державного управління в Україні // Право України, 2004. – № 10, С. 7-11.

177. Авер'янов В. Б. Забезпечення прав і свобод людини – пріоритетна орієнтація адміністративної реформи в Україні // Юридический вестник, 2002. – № 2. – С. 68-72.

178. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України, 1993. – № 52. – Ст. 490.

179. Авер'янов В. Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України, 2006, № 5. – С. 11-17.

180. Кауфманн Д. Питання управління IV: оновлені показники управління за 1996–2004 роки Світовий банк, травень 2005 року / Кауфманн Д., Краай А., Маструцці М. // [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.worldbank.orq/wbi/qovernance/pubs/qov.

181. Подолання корупції може поліпшити добробут українців на 300% // Інформаційний бюлетень Міжнародного центру перспективних досліджень, № 24 (283) від 4 липня 2005 року // [електронний ресурс]. – режим доступу : http://visnyk.icps.kiev.ua/.

182. Алексеев С. С. Структура советского права. – М. : ''Юридическая литература'', 1975. – 264 с.

183. Правоведение : Учебник для вузов / Под редакцией М. И. Абдулаева. – М. : Финансовый контроль, 2004. – 561 с.

184. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

185. Колпаков В. К. Адміністративне право України. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 752 с.

186. Бахрах Д. Н. Административное право: Учеб. для вузов. – М. : Изд-во БЕК, 1996. – 355 с.

187. Курінний Є.В. Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування. Навчальний посібник Дніпропетровськ : Юридична академія МВС України, 2002. – 92 c.

188. Бородин С. С., Громыко С. С. Административное право. Общая и Особенная часть: курс лекций ГУАП. СПб. : ГУАП, 2007. – 432 с.

189. Козлов Ю.М. Административное право: Учебник. – М. : Юристъ, 1999. – 320 с.

190. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 30 січня 1937 року // Вісті ЦВК УРСР № 26/4916 від 31 січня 1937 р.

191. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 16 травня 2008 року № 279-VI // Відомості Верховної Ради України, 2008. – № 25. – Ст. 241.

192. Административное право зарубежных стран : Учебник / [Гудошников Л.М., Жданов А.А., Козырин А.Н. и др.] ; под ред. А. Н. Козырина и М. А. Штатной. – M. : Спарк, 2003. – 464 с.

193. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1997. - № 24. – Ст. 170.

194. Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30 червня 1995 року № 255/95-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 27. – Ст. 198.

195. Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1998. – № 36. – Ст. 242.

196. Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення: Постанова Верховної Ради України від 6 жовтня 2005 року № 2967-IV // Відомості Верховної Ради України, 2005. – № 49. – Ст. 525.

197. Про Порядок проведення комплексної інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин: Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров'я України від 18 жовтня 2001 року № 315/376/412 // Офіційний вісник України, 2001. –№ 46. – Ст. 2053.

198. Офіційний сайт Рахункової палати України [електронний ресурс]. –режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/.

199. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 20. – Ст. 190

200. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 року № 963-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003. – № 39. – Ст. 350.

201. О коренной перестройке дела охраны природы в стране : Постановление ЦК КПСС и Совета Министров в СССР от 7 января 1988 года № 32 // Сборник постановлений Союза Советских Социалистических республік., 1988. – № 6. – Ст. 14.

202. Здир Я. А. О роли государственных инспекций в обеспечении социалистической законности в государственном управлении // Советское государство и право, 1964. – № 11. – С. 56- 65.

203. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 року № 877-V // Відомості Верховної Ради України, 2007. – № 29. – Ст. 389.

204. Елистратов А.И. Административное право: Лекции. – М. : Типография товарищества И.Д. Сытина, 1911. – 234 с.

205. Про затвердження Переліку основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю): Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 4 березня 2008 р. № 108 // Коваленко А., Демчук Є., Молчановський О. Windows-версія інформаційно-пошукової системи по законодавству "ПРАВО" Версія "ПРОФ". – К. : Інформаційно-аналітичний центр "БІТ". – 2002-2008. – Систем. вимоги : Windows 95/98/МЕ//NT4/2000/XP.

206. Брославский Л.И. Правовая охрана природы в США // Журнал российского права, 2005. – № 6.

207. Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 18 грудня 2003 року № 169 // Офіційний вісник України, 2004. – № 6. – Ст. 358.

208. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція): Прийнято Організацією Об'єднаних Націй 25 червня 1998 року // Офіційний вісник України, 2010. – № 33. Ст. 1191.

209. Про створення Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища України: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1993 року № 641 // // А. Коваленко, Є. Демчук, О. Молчановський Windows-версія інформаційно-пошукової системи по законодавству "ПРАВО" Версія "ПРОФ". – К. : Інформаційно-аналітичний центр "БІТ". – 2002-2008. – Систем. вимоги : Windows 95/98/МЕ//NT4/2000/XP.

210. Про затвердження Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного від 19 грудня 2006 року № 548 // Офіційний вісник України, 2007. - № 11. – Ст. 399.

211. Положення про Державну екологічну інспекцію в областях, містах Києві та Севастополі: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 19 грудня 2006 року № 548 // Офіційний вісник України, 2007. – № 11. – Ст. 399.

212. Про державний кордон України : Закон України від 4 листопада 1991 року № 1777-XII // Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 2. – Ст. 5.

213. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92-IV // Офіційний вісник України, 2002. – № 31. – Ст. 1444.

214. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 6 квітня 2000 року № 1642-III // А. Коваленко, Є. Демчук, О. Молчановський Windows-версія інформаційно-пошукової системи по законодавству "ПРАВО". Версія "ПРОФ". – К. : Інформаційно-аналітичний центр "БІТ". – 2002-2008. – Систем. вимоги : Windows 95/98/МЕ//NT4/2000/XP.

215. Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 8 вересня 1999 року № 204 [станом на 02.09.2009 р.] // Офіційний вісник України, 1999. – № 47. – С. 156

216. Проничев В. Е. О мерах по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты и охраны государственной границы Российской Федерации / Проничев В. Е. // Право и безопасность, 2005. – № 2 (15). – С. 32-39.

217. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 8 червня 2000 року № 1807-III // Відомості Верховної Ради України, 2000. – № 38. – Ст. 318.

218. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14 вересня 1999 року № 1039-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 44. – Ст. 391.

219. Про затвердження Переліку основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю): Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 4 березня 2008 року № 108 // А. Коваленко, Є. Демчук, О. Молчановський Windows-версія інформаційно-пошукової системи по законодавству "ПРАВО". Версія "ПРОФ". – К. : Інформаційно-аналітичний центр "БІТ". – 2002-2008. – Систем. вимоги : Windows 95/98/МЕ//NT4/2000/XP.

220. Про затвердження Порядку надання платних послуг екологічного характеру територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів України: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 30 січня 2002 року № 46 [Із змінами, станом на 11.02.2009] // Офіційний вісник України, 2002. – № 12. – Ст. 630.

221. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року № 1251-XII // Відомості Верховної Ради України, 1991. – Ст. 510.

222. Про бюджетну систему України : Закон України від 5 грудня 1990 року № 512-XII // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991. – № 1. – С. 1.

223. Бюджетний кодекс України: Закон України від 21 червня 2001 року № 2542-III // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 37. – Ст.189.

224. Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України від 30 червня 1999 року № 783-XIV [Із змінами, станом на 02.12.2010] // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 34. – Ст. 274.

225. Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання : Постанова КМУ від 17 травня 2002 р. № 659 // Офіційний вісник України, 2002. – № 21. – Ст. 1032.

226. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 // Офіційний вісник України, 1999. – № 21. – С. 32.

227. Гаращук В. М. Управлінські послуги – новий інститут чи нова помилка? // Вісник академії правових наук України, 2001. – № 3 (26). – С. 109–114.

228. Авер'янов В. Б. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України, 1998. – № 8. – С. 8 -13.

229. Аверьянов В. Б. Обновление украинской административно-правовой доктрины на основе принципа верховенства права // Правоведение, 2007. – № 1. – С. 31-42.

230. Авер'янов В. Нові риси предмета українського адміністративного права // Персонал, 2005. – № 4. – С. 76-80.

231. Англо-русский словарь / В. К. Мюллер. – издание 24-е, стереотипное. – "Русский язык", Москва, 1998. – 2106 с.

232. Про захист прав споживачів: Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 12 травня 1991 року № 1023-XII // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991. – № 30. – С. 379.

233. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р // А. Коваленко, Є. Демчук, О. Молчановський Windows-версія інформаційно-пошукової системи по законодавству "ПРАВО" Версія "ПРОФ". – К. : Інформаційно-аналітичний центр "БІТ". – 2002-2008. – Систем. вимоги : Windows 95/98/МЕ//NT4/2000/XP.

234. Елистратов А. И. Административное право. Лекции. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – 235 с.

235. Симоненко В. К. Програми життя - це державні програми збереження навколишнього природного середовища в Україні // Голос України № 146 (4396) від 5 серпня 2008 року.

236. Про підсумки розгляду звіту Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, доповідей Голови Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю, Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України про стан боротьби з організованою злочинністю, а також доповіді Генерального прокурора України про стан прокурорського нагляду у сфері боротьби з організованою злочинністю : Постанова Верховної Ради України від 26 грудня 2002 року № 388-IV // Голос України, 2003. – № 11.

237. Брэбан Г. Французское административное право / Ги Брэбан [пер. с фр., под ред. и со вступ. ст. С. В. Боботова]. – М. : Прогресс, 1988. – 488 с.

238. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України / І.Б. Коліушко (відп. ред.), В.П. Тимощук (авт. - упоряд.). – К. : Факт, 2003. – 495 с.

239. Бачило І.Л. Словарь административного права / [І.Л. Бачило, Н.Г. Саліщева, Н.Ю. Хаманєва и др.]. – М. : Фонд "Правовая культура", 1999. – 320 с.

240. Теорія держави і права: Підручник /. Скакун О.Ф. Пер. з рос. – Харків, 2001. – 644 с.

241. Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве Издательство "Юридическая литература", 1984. – 280 с.

242. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України, 1992. - № 22. – Ст. 303.

243. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень частин другої, третьої статті 124 Конституції України (справа щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб) від 7 травня 2002 року № 8-рп/2002 // Офіційний вісник України, 2002. – № 20. – Ст. 993.

244. Про судове рішення : Постанова Верховного Суду України від 29 грудня 1976 року № 11 // А. Коваленко, Є. Демчук, О. Молчановський Windows-версія інформаційно-пошукової системи по законодавству "ПРАВО" Версія "ПРОФ". – К. : Інформаційно-аналітичний центр "БІТ". – 2002-2008. – Систем. вимоги : Windows 95/98/МЕ//NT4/2000/XP.

245. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Прийнято Радою Європи 4 листопада 1950 року // Офіційний вісник України, 1998. – № 13. – С. 270.

246. Про визнання деяких законодавчих актів Української РСР такими, що втратили чинність у зв'язку з введенням у дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення: Указ Президії Верховної Ради Української РСР // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1985. – № 36. – Ст. 867.

247. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. – К : Юрінком Інтер, 2004. – 528 c.

248. Колодій А. М. Принципи права України : Монографія. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

249. Студеникин С. С. Социалистическая система государственного управления и вопрос о предмете советского административного права // Вопросы советского административного права. – М. : Изд-во АН СССР, 1949. – С. 5-60.

250. Лунев А. Е. Административная ответственность за правонарушения. – М. : Госюриздат, 1961. – 186 с.

251. Сорокин В. Д. Проблемы административного процесса. – М. : Юрид. лит., 1968. – 144 с.

252. Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение. – Издательское объединение "Вища школа", 1979. – 230 с.

253. Шергин А. П. Административная юрисдикция. – М. : Юрид. лит., 1979. – 144 с.

254. Масленников М. Я. Административно-юрисдикционный процесс. Сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонарушениях. – Изд-во Воронежского университета, 1990. – 209 c.

255. Козлов Ю. М. Административное право : Учебник. – М. : Юристъ, 1999. – 320 с.

256. Державне управління в Україні. (Навчальний посібник). 3а загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В.Б. Авер'янова. 1999. – 435 с.

257. Панова И. В. Административный процесс в Российской Федерации : Понятие, принципы и виды // Правоведение, 2000. – № 2. – С. 114 – 127.

258. Бандурка А. М. Административный процесс: Учебник / А. М. Бандурка, Н. М. Тищенко. – Харьков : Изд-во НУВД, 2001. – 353 с.

259. Салищева Н. Г. Административная юстиция и административное судопроизводство в Российской Федерации / Н. Г. Салищева, Н. Ю. Хаманева. – М. : Академический правовой университет при Институте государства и права РАН, 2001. – 67 с.

260. Галлиган Д. Административное право: история развития и основные современные концепции / Д. Галлиган, В. В. Полянский, Ю. Н. Старилов. – М. : Юристъ, 2002. – 410 с.

261. Курінний Є. В. Адміністративне право України : тенденції трансформації в умовах реформування. Навчальний посібник, Дніпропетровськ : Юридична академія МВС України, 2002. – 92 c.

262. Административное право Украины. – 2-е изд., перераб. и доп. [Учебник для студентов высш. учеб. заведений юрид. спец. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.] ; под ред. Ю.П. Битяка. – Харьков : Право, 2003. – 576 с.

263. Миколенко А. И. Административный процесс и административная ответственность в Украине. Учебное пособие. – X. : "Одиссей", 2004. – 272 с.

264. Васильев А. М. Правовые категории и их место среди категорий обществоведения // Труды Всесоюзного юридического заочного института. – М. : ВЮЗИ. – 1973 . – Том 32 : Роль научных категорий в правоведении. – С. 76-200.

265. Борейко В. Е. История боли и героизма: скорбный список деятелей охраны природы и заповедного дела СССР, репрессированных в 20-50-е годы // Охота и охотничье хозяйство, 1995. – № 1-4.

266. Graham L. What Have We Learned About Science and Technology from the Russian Experience? Stanford: Stanford University Press, 1998. P. 52-73.

267. Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под редакцией проф. Д. М. Генкина. – М. : Гос. изд. юрид. Лит-ры. Тип. "Красный пролетарий", 1949. – 473 с.

268. Салищева Н. Г. Административный процесс в СССР. – М. : Юрид. лит., 1964. – 157 с.

269. Гальперин Л. Б. Вопросы административного процесса : Н. Г. Салищева, Административный процесс в СССР, Изд. "Юридическая литература", М. : 1964, 158 с. : [Рецензия] / Л. Б. Гальперин, В. М. Горшенев, Ф. М. Рудинский // Советское государство и право, 1965. – № 3. – С. 157-158.

270. Галаган И. А. Административная ответственность в СССР. Изд. Воронежского ун-та, 1970. – 251 с.

271. Про затвердження Інструкції з оформлення органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України матеріалів про адміністративні правопорушення: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 5 липня 2004 року № 264 // Офіційний вісник України, 2004. – № 31. – Ст. 2104.

272. Об особом совещании при НКВД СССР : Постановление ЦИК СНК СССР от 10 июля 1934 года // СЗ СССР, 1934. – № 36. – Ст. 283.

273. Книга для учителя. История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР. – М. : Издательство обьединения "Мосгорархив", 2002. – 504 с.

274. Про затвердження форми квитанції та інструкції щодо її застосування при стягненні штрафів (готівкою) на місці скоєння адміністративних правопорушень в галузі охорони навколишнього природного середовища: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 162 від 9 жовтня 1997 року // Офіційний вісник України, 1998. – № 4. – С. 113.

275. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 року № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України, 2005. – № 35 "35-36, 37". – Ст. 446.

276. Кистяковский Б. А. Философия и социология права / Сост., примеч., указ. В. В. Сапова. – СПб. : РХГИ, 1999. – 800 с.

277. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003. – № 39. – Ст. 351.

278. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер'янов (голова). - К. : Видавництво "Юридична думка", 2004. – 584 с.

279. Полицейское право: Лекционный курс / Под ред. канд. юрид. наук А.В. Куракина. — М.: Издательство "Дело и Сервис", 2004. — 816 с.

280. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с. Бібліогр.: С. 477 - 481.

281. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав від 8 грудня 1991 року // Зібрання чинних міжнародних договорів України, 1990. – № 1. – С. 290.

282. Угода про взаємодію в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища: Прийнято Спiвдружнiстю незалежних держав 8 лютого 1992 року // А. Коваленко, Є. Демчук, О. Молчановський Windows-версія інформаційно-пошукової системи по законодавству "ПРАВО" Версія "ПРОФ". – К. : Інформаційно-аналітичний центр "БІТ". – 2002-2008. – Систем. вимоги : Windows 95/98/МЕ//NT4/2000/XP.

283. Рекомендательный законодательный акт ''О принципах экологической безопасности в государствах содружества'' : Принято Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств 29 декабря 1992 года // А. Коваленко, Є. Демчук, О. Молчановський Windows-версія інформаційно-пошукової системи по законодавству "ПРАВО" Версія "ПРОФ". – К. : Інформаційно-аналітичний центр "БІТ". – 2002-2008. – Систем. вимоги : Windows 95/98/МЕ//NT4/2000/XP.

284. Об охране природы в РСФСР: Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 27 октября 1960 года // Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, № 40. – Ст.586.

285. О порядке введения в действие Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды": Постановление Верховного Совета РСФСР от 19 декабря 1991 года № 2060-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, № 10. – Ст. 457.

286. Ларин В. Охрана природы России: от Горбачева до Путина / [Ларин В., Мнацаканян Р., Честин И., Шварц Е.]. – М. : "КМК", 2003. – 416 с.

287. Бедный О.П. Законность в Российской Федерации / О.П. Бедный, В.Д. Ермаков. – М. : "Спарк", 1998. – 215 с.

288. Бирюков Л.В. Краткий обзор общего состояния правовой сферы в области экологии // Экологический вестник, 2004. – № 2.

289. Алмаев М.Х., Медведев С.А. Исторические, политические и экономические условия формирования законодательства в области природных ресурсов и охраны окружающей среды в России в периоды функционирования Верховного Совета РФ (1990-1993 г.г.) и Государственной Думы РФ (1994-2005 г.г.) // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ, 2005, № 17 (269).

290. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 //Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации / [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.duma.gov.ru

291. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 20 декабря 2001 года № 7-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2002, № 2. – Ст. 133.

292. Об осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля): Постановление Правительства РФ от 27 января 2009 года № 53 // Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации / [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.mnr.gov.ru/.

293. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года [по состоянию на 30 декабря 2008 года] // Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, № 4. – Ст. 445.

294. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Закон Российской Федерации от 30.12.2001 № 195 -ФЗ // Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации / [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.mnr.gov.ru/.

295. Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 401 // Собрание законодательства РФ, 2004. – № 32. – Ст. 3348.

296. Бойков Б. Э. Профессиональная культура и этика государственных служащих // Социология власти. Информационно-аналитический бюллетень, 1997. – № 4 – 5.

297. Сайт информационного агентства РОСБАЛТ / [електронний ресурс]. – режим доступу :http://www.rosbalt.ru/20

298. Боголюбов С.А. Соотношение публично-правовых и частноправовых средств в обеспечении экологических прав граждан // Журнал российского права, 2005. – № 7.

299. Конституция Республики Беларусь: Закон Республики от 15 марта 1994 года № 2875-XII [с изменениями и дополнениями, по состоянию на 17.10. 2004] // Советская Белоруссия, № 220 от 20 ноября 2004 года.

300. Об охране природы в Республике Беларусь: Закон Белорусской Советской Социалистической Республики от 21 декабря 1961 года // Свод Законов Белорусской Советской Социалистической Республики, 1961, № 38. – Ст. 380.

301. О порядке введения в действие Закона Республики Беларусь "Об охране окружающей среды": Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года № 1983-XII // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1993, № 1. – Ст. 2.

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 176; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 34.204.11.236
Генерация страницы за: 0.015 сек.