Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійної роботи
Перелік завдань та інших питань для самостійної роботи Кількість годин
1. Доопрацювання лекційного матеріалу з метою поглиблення вивчення додаткових теоретичних питань
2. Підбір літературних джерел для підготовки до семінарських занять та дискусій
3. Підготовка до проведення семінарських занять (вивчення додаткової літератури, підбір фактичного матеріалу)
4. Самостійне вивчення законодавчих та нормативних актів, що були прийняті Верховною Радою та урядом на протязі вивчення курсу «Національна економіка»
5. Складання термінологічного словника
6. Виконання індивідуальних завдань у формі рефератів, а також підготовка доповідей, складання тестів і кросвордів за обраною темою
Всього

 

Індивідуальна робота проводиться з метою підвищення рівня підготовки студентів та передбачає додаткове опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Національна економіка» з кінцевою підготовкою індивідуального дослідного завдання у формі реферату за вказаними темами.

Назва теми семінарського заняття Підготовка до навчальних занять (номер джерела та сторінки*) Виконання індивідуальних завдань
№ 1. Національна економіка: загальне та особливе 1 – стр. 6-19; 2 – стр. 5-25; 3 – стр. 8-32 Реферати: 1. Національна економіка, як явище соціально-економічної реальності; 2. Еволюція нації та національної економіки як ґенеза нерозривних понять; 3. Механізми самозбереження та саморозвитку національної економіки.  

 

№ 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки 1 – стр. 19-68; 2 – стр. 27-48; 6 – стр. 67-94; 7 – стр. 49-93 Реферати: 1. Розвиток вчень про національну економіку в теоретичних концепціях різних шкіл економічної теорії; 2. Базисні інститути національної економіки; 3. Ідеологічні передумови національної економіки та її вплив на організа­цію виробництва; 4. Політичні передумови національної економіки та їх вплив на стабільність виробництва; 5. Економічні передумови національної економіки та їх вплив на зрос­тання виробництва; 6. Організаційні передумови національної економіки та їх вплив на стабільність і збалансованість демократичних перетворень; 7. Особливості формування та розвитку національної економіки України – від Київської Русі до сьогодення.
№ 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки. 2 – стр. 144-188; 6 – стр. 465-473 + стр. 488-494; 3 – стр. 457-478 Реферати: 1. Теорія суспільного добробуту Вільфредо Парето; 2. Перехід від бімодального до унімодального суспільства – світоглядні та економічні перепони в сучасній Україні; 3. Англо-саксонська модель соціальної держави; 4. Континентально-європейська модель соціальної держави; 5. Скандинавська модель соціальної держави; 6. Особливості соціальної політики щодо окремих верств населення; 7. Доходи населення та їх соціально-політичні виміри; 8. Прожитковий мінімум як основа соціальних гарантій доходів населення; 9. Соціальна сфера та джерела фінансування її розвитку.
№ 4. Характеристика економічного потенціалу 1 – стр. 72-133 Реферати: 1. Національне багатство України та методи його оцінки; 2. Природно-ресурсний потенціал України та шляхи підвищення ефективності його використання;

     3. Виробничий та науково-технічний потенціал України та перспективи його розвитку; 4. Демографічна криза України: причини, наслідки, шляхи подолання; 5. Відтворення трудового потенціалу України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення; 6. Науково-технічний потенціал України та проблема техніко-технологічної відсталості матеріально-технічної бази вітчизняного виробництва; 7. Національний інформаційний простір України: сучасний стан та перспективи розвитку в контексті національних інтересів; 8. Зовнішньоекономічний потенціал України та можливості його реалізації в рамках СОТ; Екологічний потенціал України: сучасний стан, існуючі загрози та напрямки їх ліквідації.
№ 5. Господарський комплекс національної економіки та його структура 1 – стр. 137-159; 2 – стр. 50-83; 3 – стр. 333-415 + стр. 415-435 Реферати: 1. Сучасний стан основних господарських комплексів національної економіки України (на прикладі конкретного комплексу); 2. Структурні диспропорції вітчизняної економіки: причини та способи їх ліквідації.
№ 6. Функціонування інфраструктури національного ринку 1 – стр. 159-171; 3 – стр. 415-435 + стр. 478-490 Реферати: 1. Виробнича інфраструктура України: сучасний стан та перспективні напрямки розвитку; 2. Соціальна інфраструктура: платна медицина – за і проти; 3. Соціальна інфраструктура: вища освіта – як вирішити проблему якості (або коли українські дипломи почнуть визнавати за кордоном)? 4. Соціальна інфраструктура: інститут української сім’ї – сучасний стан та існуючі проблеми розвитку; 5. Соціальна інфраструктура: розширення спектру соціального страхування – можливості та обмеження.  

 

№ 7. Державність та державне управління економікою 3 – стр. 8-32 + стр. 55-65 + стр. 154-179 + стр. 193-205; 1 – стр. 257-264 Реферати: 1. Інститут держави, як явище суспільного характеру; 2. Розвиток економічних моделей суспільства; 3. Особливості регуляторної діяльності держави у перехідних економіках; 4. Переваги та недоліки адміністративного втручання в економіку; 5. Органи місцевого самоврядування та їх регуляторні функції щодо питань соціально-економічного розвитку; 6. Адміністративна реформа в контексті державного регулювання економіки.
№ 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок 1 – стр. 257-264 Реферати: 1. Демократія як світогляд розвитку вільного суспільства: сутність і проблеми в Україні; 2. Економічна свобода і економічний порядок: сутність і проблеми роз­витку в Україні.  
№ 9. Програмування та прогнозування національної економіки 1 – стр. 269-300; 3 – стр. 66-107 Реферати: 1. Світовий досвід соціально-економічного прогнозування. 2. Характеристика Державного прогнозу економічного і соціального розвитку України. 3. Критерії точності і надійності соціально-економічних прогнозів. 4. Програмування національної економіки в країнах Європейського Союзу. 5. Обґрунтування державних цільових програм економічними ресурсами. 6. Організаційно-економічний механізм реалізації державних цільових програм.
№ 10. Структурна перебудова національної економіки 1 ‒ стр. 300-315 Реферати: 1. Еволюція концепцій приватизації державного майна за роки незалежності України та її соціальні наслідки; 2. Тенденції у структурній динаміці видів економічної діяльності та їх вплив на розвиток національної економіки
№ 11. Інституціональні чинники розвитку національної економіки 1 – стр. 201-203 + стр. 208-209 + стр. 223-257; 8 – стр. 153-167 Реферати: 1. Концепція постіндустріального суспільства і економічний розвиток України; 2. Економічний розвиток на основі інституціональних змін; 3. Поєднання процесів індустріального та постіндустріального розвитку: теорія та практика в Україні;

 

    4. Теорії постіндустріального суспільства; 5. Інституційні чинники розвитку національної економіки; 6. Можливості та перепони забезпечення сталого розвитку України; 7. Міжнародні підходи до розуміння та характеристики процесу сталого розвитку.
№ 12. Сталий розвиток національної економіки 1 – стр. 303-339; 2 – стр. 190-210; 3 – стр. 238-263 + стр. 315-329 Реферати: 1. Концепція сталого розвитку та проблеми функцій сучасних держав; 2. Концепція сталого розвитку в глобальному вимірі; 3. Мета, основні завдання та стратегії сталого розвитку України; 4. Екологічна освіта в стратегії сталого розвитку; 5. Концепція сталого розвитку як основна теорія соціальної політики в умовах глобалізації.
№ 13. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство 1 – стр. 344-371; 2 – стр. 211-230; 3 – стр. 218-237; 4 – стр. 5-77; 5 – стр. 471-495 Реферати: 1. Суть і передумови міжнародної економічної інтеграції; 2. Сучасні інтеграційні угрупування країн; 3. Передумови та фактори економічної інтеграції України в світове господарство; 4. Перспективи вступу України до Європейського співтовариства; 5. Переваги та недоліки приєднання України до СОТ; 6. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему; 7. Геополітична стратегія України в глобалізованому світі.
№ 14. Національна економіка та економічна безпека 1 – стр. 375-415; 2 – стр. 231-245; 3 – стр. 33-38. Реферати: 1. Найактуальніші виклики національній безпеці України: суть, причини та можливі способи нейтралізації; 2. Напрями реалізації економічної безпеки в Україні; 3. Механізм управління стратегічними ризиками у розрізі на­ціональної безпеки; 4. Формування сучасної системи моніторингу показників економічної безпеки України.
         

 

 

*Джерело та його номер:

1. Національна економіка: Підручник. / За ред. проф., к. е. н. П. В. Круша. – К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. – 416с.

2. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 254с.

3. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра. екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І. Р. Михасюка. – Львівський національний університет ім.. І. Франка, Львів: «Українські технології», 1999. – 640с.

4. Жук М. В. Комерційні відносини України: організація зовнішньої торгівлі: Підручник. – Чернівці: Рута, 2004. – 560с.

5. Осика С. Г., Пятницький В. Т. Світова організація торгівлі / 2-ге видання, перероблене і доповнене. – К.: «К. І. С.», 2004. – хххvi, 516с.

6. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник / За редакцією В. Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 623с.

7. Панчишин Степан. Макроекономіка. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2001. – 616с.

8. Савченко А. Г., Пухтаєвич Г. О., Тітьонко О. М. Макроекономіка: Підручник.- К.: Либідь, 1999. – 288с.

 


Основні теоретично-розрахункові положення курсу "Національна економіка"

Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 136; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.144.47.21
Генерация страницы за: 0.003 сек.