Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні функції та принципи бухгалтерського обліку

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Основними функціями бухгалтерського обліку є:

- здійснення безперервного, суцільного, взаємопов’язаного й документованого спостереження за економічними процесами та явищами на всіх ланках народного господарства;

- забезпечення достовірною і своєчасною інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів про господарські процеси та явища, що здійснювалися на підприємстві, про наявність і стан його активів, зобов'язань і власного капіталу;

- формування інформаційної бази для планування, стимулювання, організації, регулювання, аналізу і контролю господарської діяльності підприємств.

 

Для забезпечення виконання цих функцій облікова інформація повинна відповідати загальноприйнятим принципам:

1. принцип консерватизму (обачності), згідно з яким доходи обліковують, коли можливість їх отримання є цілком визначеною подією, а витрати відображають, коли їх здійснення є можливою подією з метою запобігання оцінки зобов'язань та витрат і завищення оцінки активів і доходів підприємства;

2. принцип повного висвітлення, відповідно до якого фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та можливі наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що його приймають на її основі;

3. принцип автономності підприємства, згідно з яким підприємство розглядають як самостійну господарську одиницю, воно має свої, відокремлені від власників рахунки, складає бухгалтерський звіт;

4. принцип послідовності, згідно з яким облікова політика на підприємстві (методи оцінки активів, нарахування амортизації, зношування МШП тощо) має бути постійна протягом тривалого періоду часу;

5. принцип безперервної діяльності, відповідно до якого вважають, що підприємство продовжує свою діяльність необмежений час і не буде ліквідоване;

6. принцип нарахування, тобто доходи й витрати відображають у бухгалтерському обліку в тому періоді, в якому вони були нараховані, незалежно від того, коли отримано чи сплачено гроші;

7. принцип відповідності передбачає розмежування доходів і витрат між відповідними періодами;8. принцип превалювання сутності над формою, згідно з яким операції обліковують відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

9. принцип історичної собівартості, відповідно до якого в бухгалтерському обліку господарські засоби відображають за фактичними витратами на їх придбання (за собівартістю), а не за ринковими цінами;

10. принцип єдиного грошового вимірника, який передбачає узагальнення облікової інформації в єдиній грошовій одиниці;

11. принцип періодичності (облікового періоду), відповідно до якого діяльність підприємства поділяють на звітні періоди (рік, квартал, місяць тощо).

 

Питання для самоконтролю:

1. Яку роль в системі управління підприємством відіграє господарський облік. Назвіть його види та дайте їм характеристику.

2. Назвіть складові бухгалтерського обліку. В чому полягаєють основні відмінності фінансового та управлінського обліку.

3. Назвіть причину та етапи реформування бухгалтерського обліку і звітності в Україні

4. Яке значення в реформуванні системи бухобліку в Україні має Закон «Про бухоблік і фінансову звітність»? Визначте основні положення Закону.

5. Що є метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності?

6. Хто несе відповідальність на підприємстві за організацію бухгалтерського обліку?

7. Хто може вести бухгалтерський облік в установах і організаціях?

8. Як розподіляють функціональні обов'язки серед працівників бухгалтерії?

9. Якими є права і обов'язки головного бухгалтера?

10. Який порядок організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві?

11. Що є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій?

12. Для чого проводять інвентаризацію активів і зобов'язань?

13. Що розуміють під звітним періодом? Який термін покладений в його основу?

14. Які основні функції бухгалтерського обліку?

15. Які принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності передбачені Законом?

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 687; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.