Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 15. Демографічне прогнозування
Читайте также:
 1. ЗМ 3. Лекція
 2. ЛЕКЦІЯ 1
 3. Лекція 1
 4. Лекція 1 Релігія. Культура. Цивілізація
 5. ЛЕКЦІЯ 1 ЩО ТАКЕ ЕТИКА? 1 страница
 6. ЛЕКЦІЯ 1 ЩО ТАКЕ ЕТИКА? 2 страница
 7. Лекція 1. ВВЕДЕННЯ В СОЦІОЛОГІЮ.
 8. Лекція 1. Економічна теорія: предмет та методи пізнання.
 9. Лекція 1. ЗМ 1.1 Вихідні постулати, основні поняття, об’єкт і предмет будівельної справи
 10. Лекція 1. Міжнародний проект і його структура
 11. Лекція 1. Предмет демографії.
 12. Лекція 1. Термінологічна і нормативно-правова база охорони праці

Демографічний прогноз - це науково обґрунтоване передбачення основних параметрів руху населення і майбутньої демографічної ситуації: чисельності, возрастно-половой і сімейної структур населення, народжуваності, смертності, міграції, якісних характеристик населення. Виступає звичайно у формі перспективного числення населення - розрахунку чисельності і возрастно-половой структури населення, побудованого на деяких гіпотезах щодо майбутньої динамки тих чи інших характеристик народжуваності і смертності. Такі розрахунки робляться як правило в декількох варіантах. Найбільш ймовірний, що претендує на точне передбачення майбутнього ходу відтворення населення, варіант перспективних числень звичайно і вважається демографічним прогнозом.

Вірогідність демографічного прогнозу залежить від I) точності вихідної інформації, 2) від обґрунтованості гіпотез про зміну демографічних процесів під впливом усього комплексу соціально-економічних умов, 3) від тривалості періоду, на який робиться прогноз. Розрізняються короткострокові (до 5 років), середньострокові (до 30 років) і довгострокові (30-60 років) прогнози.

Демографічний прогноз спирається на знання теорії і загальних закономірностей розвитку народонаселення, на облік головних тенденцій відтворення населення в найближчій історичній перспективі: подальший розвиток урбанізації, ріст освітнього і культурного рівня населення, зниження смертності і збільшення тривалості життя, поступове відмирання традицій багатодітності, зміна функцій родини, підвищення соціальної і територіальної мобільності населення, збереження визначеної диференціації демографічного розвитку різних регіонів, обумовленого економічними, соціально-культурними й етнічними факторами й ін.

Точність сучасного демографічного прогнозування визначається рівнем розвитку теоретичної і прикладної демографії, загальним рівнем наукового прогнозування всіх сторін соціально-економічного життя суспільства, а також новими аналітичними і прогностичними можливостями, наданими комп'ютерними методами. З початку 90-х років у демографічному прогнозуванні широко використовуються стандартні пакети прикладних програм. Вони значно заощаджують час, необхідне для проведення прогнозних розрахунків, дозволяють прорахувати різні сценарії можливої динаміки населення, а також робити розрахунки при неповних чи дефектних даних.

Демографічний прогноз допомагає визначити як кількість і структуру (половозрастную) майбутніх трудових ресурсів, так і оцінити можливі потреби різних соціально-демографічних груп населення в різних товарах і послугах. Він необхідний для перспективної оцінки розвитку і розміщення об'єктів соціальної сфери, широко використовується в маркетингу.На дані демографічного прогнозування спирається розробка державних заходів щодо соціального забезпечення. В умовах триваючого збільшення чисельності і частки населення літніх віків великого значення набуває прогнозування числа пенсіонерів, їхнього сімейного стану, здоров'я.

Зростає потреба в прогнозуванні показників, що характеризують сімейну структуру населення. Родина - основний споживач різноманітних товарів тривалого користування. Для розрахунку попиту на них необхідне знання майбутнього числа самотніх і родин різного типу. Прогноз чисельності і складу родин, а також їхніх доходів і потреб необхідно для оцінки перспектив житлового будівництва.

Роль демографічного прогнозування в розробці стратегії розвитку суспільства постійно зростає, що обумовлено усе більшою соціальною орієнтацією економіки. У свою чергу прогнози і програми розвитку промислового і сельско-хозяйственного виробництва соціальної інфраструктури, територіального перерозподілу населення, динаміки доходів, рівня життя і зайнятості населення враховуються при виборі гіпотез демографічного розвитку і виборі варіанта перспективного числення населення.

Демографічні прогнози, зроблені під егідою ООН, використовуються для вироблення міжнародної стратегії розвитку, рекомендацій в області політики народонаселення, для рішення глобальних і регіональних економічних, політичних, екологічних проблем. Оцінки і прогнози ООН переглядаються кожні два роки з урахуванням нових даних про рух населення, наданих національними статистичними службами.

В даний час існує множество прогнозів демографічного розвитку Росії. Вони носять авторський характер і відрізняються друг від друга постановкою задач, гіпотезами, результатами і лежачими в їхній підставі методологічними установками. Знання задуму прогнозу і методологічного підходу, використовуваного тим чи іншому автору, може допомогти у виробленні індивідуальної оцінки користувача з погляду довіри до результатів прогнозу і можливостей їхнього використання в управлінській практиці. Тому перш, ніж познайомитися з конкретним варіантом картини демографічного майбутнього Росії, зупинимося на характеристиці двох альтернативних підходів, що склалися в практиці соціального прогнозування як у нашій країні, так і за рубежем.

Професор, що досліджував це питання, И.В. Бестужев-Ладу, пише наступне. У формах конкретизації абстрактного поняття "передбачення" доцільно рознести два конкретних поняття: "предугадывание" і "прогнозування". Обоє укладають у собі третє конкретне поняття - "пророкування" (стану чи явища процесу в майбутньому). Але в першому випадку пророкування безумовне, воно характеризується дієсловами "буде" чи "стане". А в другому - сугубо умовно, инструментально: "може чи бути стати за певних умов", на яких і зосереджується увага дослідника.

Оцінка першого роду прогнозів виробляється "по ступені оправдываемости, що, у свою чергу, розташовується по шкалі: збулося - не збулося. Відзначимо, що управлінське значення прогнозу - предугадывания (що буде завтра) мінімально, тому що залишає процес ухвалення рішення в рамках суб'єктивного відношення до майбутнього. Такого роду прогнози можуть бути використані як прогноз-застереження (наприклад при звуженому відтворенні населення у Франції, 50-і року 20 століття), для обґрунтування територіальної експансії і геополітики (Німеччина, 30-і року, 20 століття), для пропаганда програм планування родини (развивающиеся країни, 6О-80-і року, 20 століття).

Альтернативний підхід до майбутнього розгорнуть у концепцію "технологічного прогнозування": не "що буде", а "що може відбутися при тенденціях, що спостерігаються, і що треба зробити, щоб відбулося можливо більш бажане". По суті такий підхід треба було б назвати проблемно-цільовим, тому що на практиці екстраполяція в майбутнє тенденцій, що спостерігаються, завжди показує картину назріваючих проблем, а оптимізація цих тенденцій - завжди зводиться до виявлення можливо більш ефективного їхнього рішення. Технологічний прогноз, як завчасне "зважування" наслідків намічуваного рішення, дає для підвищення ефективності керування несказанно більше (наприклад, набагато підвищує об'єктивність намічуваних рішень), чим самі вдалі здогади. Фактично він є засобом аналізу закономірностей динаміки населення під впливом тих чи інших змін у народжуваності і смертності.

З огляду на сказане, нижче викладається в скороченому варіанті демографічний прогноз для Росії до 2050 р., здійснений А. Вишневськ, і Е. Андрєєв відповідно до норм технологічного прогнозування.

Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 193; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.166.228.35
Генерация страницы за: 0.004 сек.