Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

До категорій якого наукового рівня належить поняття ресурсу роз­витку?

Який тип цивілізації найбільше відповідає природі сталого розвитку?

Коли відбулася конференція ООН з проблем довкілля та розвитку в Ріо-де-Жанейро?

Який принцип покладено в основу сутності ідеї сталого розвитку суспільства?

Коли і де було сформульовано перше визначення сталого розвитку суспільства?

Які проблеми суспільства призвели до виникнення ідеї сталого розвитку?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

VII. Теоретичні основи полого розвитку національної економіки

Національна економіка

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які проблеми призвели до формування концепції сталого розвитку?

2. Який принцип становить суть ідеї сталого розвитку суспільства?

3. Які основні категорії концепції сталого розвитку суспільства?

4. Яким є зміст категорії сталого розвитку?

5. Який тип цивілізації найбільше відповідає природі сталого розвитку?

6. Чому людські потреби є показником якості життя?

7. Яким є співвідношення концепції сталого розвитку України з націо­
нальними інтересами українського народу?

8. Як визначено основні напрями і пріоритети забезпечення сталого роз­
витку в Україні?

9. Чи достатньою мірою проект національної програми сталого розвитку
враховує специфіку сучасної ситуації в Україні?

10.Якими мають бути духовні засади сталого розвитку України?


 


7. а. Ь. с. а. е.

а. локальні; Ь. національні; с. регіональні; <і. глобальні; е. економічні.

2. Які з нижченаведених проблем можна віднести до глобальних?
а. екологічні;

Ь. економічні;

с. обмеженість ресурсів;

сі. відставання слаборозвинутих країн;

е. демографічні.

3. Яка з глобальних проблем сучасності е основною?
а. демографічна;

Ь. екологічна;

с. проблема людини;

а. інформаційна;

е. обмеженості сировинно-енергетичних ресурсів.

а. 1980 р. - праця "Стратегія збереження світу". Ь. 1987 р. - доповідь "Наше спільне майбутнє", с. 1992 р. - конференція в Ріо-де-Жанейро.

а. 1997 р. - 19-та сесія Генеральної Асамблеї ООН з проблем довкілля та сталого розвитку.а. незмінність параметрів соціального поступу;

Ь. здатність задовольняти потреби як сучасних, так і наступних поколінь

людства;

с. можливість нарощувати економічний потенціал суспільства; а. безперервне поглиблення пізнання світу людиною; е. задоволення всезростаючих потреб людини.

а. 1970р. Ь. 1980р. с. 1992р. сі. 1997р. е. 2002р.


аграрна; індустріальна; аграрно-індустріальна; інформаційна; постіндустріальна.

а. Ь. с. сі. е. 9. а. Ь. с. сі. е. 10. а. Ь. с. а. е.

економічна категорія; біологічна категорія; філософська категорія; регіональна категорія; екологічна.

Який основний ресурс розвитку суспільства?інформація; людина; енергія;

предмети праці; засоби виробництва.

Яка демографічна тенденція є небажаною проблемою для сталого розвитку людства?депопуляція; демографічний вибух; зростання тривалості життя; зростання питомої ваги старших поколінь;

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 634
«Про затвердження Комплексної програми реалізації на національно­
му рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого роз­
витку, на 2003-2015 роки».

2. Алимов О.М., Даниленко А.І., Трегобчук В.М., Веклич О.О., Венгер В.В.
Економічний розвиток України: інституційне та ресурсне забезпечення. -
К., 2005.-540с.

3. Амоша О.І. Проблеми реструктуризації промисловості в контексті
сталого розвитку. - 36. наук, доповідей «Проблеми сталого розвитку
України». - К.: БМТ, 2001. - С. 339-346.

4. Белл Д. Грядущеє постиндустриальное общество. - М: Асасіетіа,
1999.-788с.

5. Белорус О.Г., Мацейко Ю.М. Глобальнеє устойчивое развитие: Моно­
графія. - К.: КНЕУ, 2006. - 488 с.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 597; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.