Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V. Теорія регулювання національної' економіки

Національна

Перерахуйте основні нецінові фактори впливу на величину попиту.

5. Рівноважна ціна встановлюється на ринку, коли:

а. Попит на товари та послуги перевищує пропозицію на них

Ь. Пропозиція товару перевищує попит на нього

с. Попит на товар рівний його пропозиції

о1. На ринку відсутня конкуренція

е. Коли держава жорстко контролює рівень цін на товари та послуги


6. Суб'єктами ДРЕ в сучасних умовах виступають(можливо кілька варіантів відповіді):

а. Державні органи виконавчої влади

Ь. Державні органи місцевої влади

с. Органи державної влади зі спеціальним статусом

й. Органи судової влади

е. ЗМІ

1. Які методи ДРЕ е переважаючими у країнах з адміністративно-командною системою господарювання(можливо кілька варіантів відповіді):

а. Економічні

Ь. Методи стимулювання та мотивації

с. Організаційні

А. Адміністративні

е. Відсутнє державне втручання в економіку

8. Корпорації найчастіше представлені:
а. Дрібними приватними підприємствами
Ь. Середнім бізнесом

с. Домашніми господарствами (1. Державними підприємствами

е. Акціонерними компаніями та надфірмовими утвореннями за участю різних власників у структурі володіння капіталу

9. ФЕС-це:

а. Складна система сучасних механізмів регулювання економіки, що скла­дається з сукупності підсистем координаторів економічної діяльності та соціального стану національних економік на принципах поєднання об'єктивних закономірностей розвитку економіки та продуманої плано­мірної політики.

Ь. Одна з форм ДРЕ.

с. Механізм ринкового саморегулювання сучасних національних економік.

сі. Система корпоративних механізмів регулювання економіки.

е. Один з типів національної економіки.

10. Підприємництво - це:

а. діяльність з виробництва продукції, орієнтована на отримання прибутку;

Ь. діяльність в сфері сільського господарства, результати якої використо­вуються на власні потреби;

с. самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприєм­цями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;сі. будь-яка діяльність інноваційного характеру;

е. самостійна діяльність, метою якої є задоволення потреб споживача.


 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. А.В. Сірко. Корпоративний сектор: структура, місце та роль в сучасній
економіці // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. -
№4(17).-С. 17-24.

2. А. Смит. Исследование о природе й причинах богатства народов. - М.,
Соцзкгиз, 1962.-684с.

3. Гілпін Р. Проблеми глобального капіталізму: Світова економіка в XXI
столітті. - X.: Каравела, 2004. - 360 с.

4. Гзлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: Пер. с англ. - М.:
АСТ; Транзиткнига; СПб.: Тегга іапіазп'са, 2004. - 602 с.

5. Демб А., Ф.-Ф. Найбауер. Корпоративне управління. - К.: Основи,
1997.-302с.

6. Демсец X. Еще раз о теории фирмьі // Природа фирмьі. - М., 2001. -
С. 254-255.

7. Жаліло А.Я. Регулювання ринкової економіки: сучасний досвід розви­
нених країн. - К.: НІСД, 1996. - 86с.

8. Империи финансовьіх магнатов: (транснациональньїе корпорации в
зкономике й политике империализма) / А.З. Астапович, А.В. Березной
й др. - М.: Мьісль, 1988. - 212 с.

9. І. Малий, М.І. Диба, М.К. Галабуда. Держава і ринок: філософія вза­
ємодії: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. - 358 с.

10. Й. Кунде. Корпоративная религия. Создание сильной компании с яр-
кой индивидуальностью й корпоративной душой. - СПб.: Стокгольм-
ская школа зкономики в Санкт-Петербурге, 2002. - 271 с.

П.Круш П.В., Кавтиш О.П., Гречко А.В., Чихачьова Ю.С. Формування та розвиток моделі корпоративного управління в трансформаційній економіці / Під заг. ред. проф., к.е.н. Круша П.В. / Монографія. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 264 с.

12.Мірошник А.М. Економічна природа корпорації: сутність та особли­вості // Формування ринкових відносин в Україні: 36. наук. пр. - К. -2005. - Вип. 1 (44). - С.64-73.

ІЗ.Мочерний С.В. Економічна теорія: Навч. посібн. - К.: Академія.-2001.-656с.

Н.Нельсон Р.Н., Унтер С.Дж. Зволюционная теория зкономических из-менений. - М., 2000. - 689 с.

15.О.В. Горняк, Л.Х. Доленко. Зволюция взаимодействия рьшочньїх й ие-рархических структур // Зкономическая теория. - 2006. - №2. - С. 37-52.

16.Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного. - К.: Академія, 1998.-464с.

17.Основи економічної теорії. Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко. - К.: Вища школа, 2001. - 606 с.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 582; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.