Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IV. Чинники розвитку національної економіки

Національна економіка
 


с. несприятливі погодні умови;

сі. технічний прогрес;

е. скорочення населення.

10. До сприятливих чинників економічного зростання належать:

а. простої;

Ь. стабільність політичної системи;

с. значні капіталовкладення в навколишнє середовище;

й. збільшення чисельності населення;

е. зростання ресурсомісткості виробництва.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. по-
сіб. У 2-х кн. Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка /
[С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; За ред. С. Панчи-
шина і П. Островерха. - 2006. - 723 с.

2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник. /В.Д. Базилевич, К.С. Ба-
зилевич, Л.О. Баластрик; За ред. В.Д. Базилевича. - 3-є вид. - К.:
Знання, 2006. - 622 с.

3. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посібн. - К.: Центр навчаль­
ної літератури, 2005. - 442 с.

4. ВопросьІ зкономического развития УкраиньІ: [Сборник] / Одес. гос.
зкол. ун-т; Науч. ред. Ковалев В.Г. - Одесса, 2004.

5. Горбач Н. Національна економіка: Мета та результати. / Горбач Н., Ле­
туча О., Тарасевич В.; Укр. Акад. держ. упр. при президентові України.
Дніпропетр. філ. - К., 1996. -31с.

б. Дробноход Н. Устойчивое зкологически безопасное развитие: украин-
ский контекст // Зеркало недели. - 2001. - № 21 (345). - С. 15.

7. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку/ За
ред. В.М. Гейця. - К.: Фенікс, 2003.

8. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки: Тео-
рет.-методол. аспект. - К.: Світ Знань, 2002. - 526 с.

9. Задоя А.А. Макрозкономика: Учебник. / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. -
К.: Знання, 2006. -368с.

10.Інноваційна складова економічною розвитку / Відп. ред Л.К. Безчаст-ний. -К.:ІЕНАПУ, 2000.

11.Інноваційний фактор сталого економічного зростання: 36. наук. пр. /
Ін-т економіки НАН України; Редкол.: Безчасний Л.К. (відп. ред.) та
ін. - К., 2002. - 127 с.

12.Інноваційні фактори економічного зростання: Наук. доп. / [Бажал
Ю.М., Александрова В.П., Данько М.С. та ін.; Відп. ред. Ю.М.Бажал];
НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К., 1999. -51с.
ІЗ.Кривцов О.С. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навч. по­сібн. / О.С. Кривцов, В.М. Бережний, В.М. Онегіна; Харк. нац. авто-моб.-дор. ун-т. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 199 с. !4.Круш П.В., Тульчинська С.О. Основи макроекономіки: Матеріали для вивчення курсу та підготовки до практичних занять. - К.: Політехніка, 2004. - С. 57-62.

15. Крючкова І.В. Структурні чинники розвитку економіки України / Відп. ред. Б.Є. Кваснкж; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К.: На­ук, думка, 2004. - 316 с.

Іб.Кулинич Р.О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку - К.: Знання, 2007. - 276 с

17.Кучерук С.А. Макрозкономика: Учеб.-метод, пособ. / С.А. Кучерук, В.Н. Кузнецова, И.В. Дмитриева; Донец. зкон.-гуманит. ин-т. - До-нецк: Юго-Восток, 2004. - 200 с.

18.Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. - 2-е вид. - К.: Вікар, 2006. - 239 с.

19.Макконнелл Кемпбелл Р. Аналітична економія: Принципи, проблеми і політика. - 13-е вид. Ч. 1: Макроекономіка / Пер. з англ. Т. Панчишин, О. Ватаманюк. - Львів: Просвіта, 1997. - 671 с.

20. Макроекономіка: Навч. посіб. / Губарєв О.О., Щербаха О.М., Сотніков В.І. та ін.; Харк. держ. екон. ун-т. - X.: ІНЖЕК, 2004. - 178 с.

21.Міхов Л.І. Макроекономіка: Навч. посіб. / Л.І. Міхов, Л.Л.Кірова; Бердян. ін-т п-ва. - Донецьк: Юго-Восток, 2006. -318с.

22.Нагачевська Т. В Інновація як фактор економічного розвитку. - К., 1995.

23.Национальная зкономика: Учебник / Бадалов Л.М., Бешенковский В.Л., Блинова Т.В. й др.; Под общ. ред. В.А. Шульги; РЗА им. Г.В. Плехано-ва.-М., 2002. -590с.

24.Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. посібн. / Голов. ред. С. Голов­ко. - 3-є вид. - К.: Либідь, 2005. -614с.

25.Попова В. В. Факторная теория зкономического роста й развития / Нац. аграр. ун-т. - К.: Изд-во Европ. ун-та, 2005. - 450 с.

26.Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч. посіб. / Ред­кол.: А.П. Наливайко (голова) та ін.; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2005. -

254с. 27.Пушкаренко П. І. Основи макроекономіки: політекономічний аспект:

Навч. посіб.-практикум / Пушкаренко П.І., Нєсвєтов О.О., Логвинен-

ко М.І.; За заг. ред. П.І. Пушкаренка. - Суми: Унів. кн., 2004. - 198 с. 28.Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник / Ун-т

економіки і права «Крок». - К.: Таксон, 2004. - 346 с. 29.Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. - К.:

Таксон, 2004. - С. 302-341.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1025; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Cучасні тенденції розвитку світового і міжнародного фінансового ринку
 2. II. Характеристика економічного потенціалу національної економіки
 3. III. Господарський комплекс національної економіки І його структура_ 1 85
 4. IV.Права і свободи людини і громадянина є необхідними для її нормального існування і розвитку.
 5. SWOT-аналіз галузей економіки України після вступу до СОТ
 6. V. Теорія регулювання національної' економіки
 7. VII. Теоретичні основи сталого розвитку національної економіки
 8. Аграрні відносини і особливості їх розвитку за сучасних умов
 9. Аналіз технічного рівня тракторів і основні тенденції розвитку їх конструкцій і удосконалення експлуатаційних якостей.
 10. Аналіз «поля сил» як основа для забезпечення стратегічного організаційного розвитку.
 11. Безробіття – тимчасова незайнятість економічно активного населення, яке є невід’ємною частиною ринкової економіки.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.