Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

III. Господарський комплекс національної економіки І його структура_ 1 85

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Національна економіка

6. Всі галузі, що входять до складу АПК об'єднують в такі сфери, або
групи:

а рослинництво та тваринництво;

Ь рослинництво, тваринництво та переробні галузі АПК; с фондоутворюючі галузі, сільське господарство та переробні галузі; сі переробні галузі та виробнича інфраструктура; е фондоутворюючі галузі, сільське господарство, переробні галузі, ви­робнича інфраструктура.

7. В структурі посівів в Україні провідне місце займають:
а зернові культури;

Ь технічні культури; с овочеві культури; сі бахчові культури;

е Україна характеризується рівномірним розподілом посівних площ між різними культурами.

8. Розміщення окремих підприємств харчової промисловості відбу­
вається з урахуванням таких чинників:

а Оскільки продукція є нетранспортабельна підприємства територіаль­не орієнтуються на джерела відповідної сировини;

Ь Для якісного споживання підприємства територіальне тяжіють до споживача;

с Розміщення окремих підприємств має свої особливості залежно від ступеня впливу на них сировинного чи споживчого фактору;

(і Підприємства в основному орієнтуються на транспортабельну сиро­вину, місце переробки визначається рентними витратами;

е Важливим фактором для розміщення є транспортна інфраструктура.

9. Регіональна відмінність роздрібного товарообігу в Україні зумов­
лена:

а динамікою економічного розвитку регіону і структурою економіки;

Ь особливістю умов життєдіяльності населення;

с статево-віковими відмінностями і рівнем освіти населення;

сі середнім доходом на одного члена сім'ї;

е всіма вище переліченими чинниками.

10. Основним показником регулювання розвитку загальноосвітніх
шкіл є:

а контингент учнів; Ь наявність викладацького складу; с загальна площа навчальних приміщень:

сі розвиненість інфраструктури поселень (зокрема транспортної мере­жі), е всі вищевказані показники.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. \у\у\у.икт5{ат..§ру.иа. розділ Транспорт і зв'язок. Дані станом лютий

2007 року.

2. Моніторинг макроекономічних та галузевих показників звичайної ді­
яльності залізниць України / Наук. кер. Ю.М. Цвєтов, М.В. Макарен-
ко; Виконав. Н.С. Соколовська, Т.С. Рябчун, Т.В. Горяінова, О.В. При-
хненко, О.В. Шевченко, А.І. Білоус, М.Ю. Цвєтов та ін. - К.: КУЕТТ,
2006. - 148 с.3. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи роз­
витку. Монографія / Державний автотранспортний науково-дослідний
і проектний інститут; За заг. ред. А.М. Редзюка. — К.: ДП "Державто-
трансНДІпроект", 2005. - 400 с.

4. ууут.кітш.аоу.іш. Українська залізниця маневрує шляхом реформ //
Департамент комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабі­
нету міністрів України. - 2006 р.

 

5. Макаренко М.В. Економічна доцільність державного регулювання на
транспорті. // Економіст. - 2006. - №10. - С. 25-27.

6. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил: теоретико-методологічні
основи. - К.: УФІМБ, 1997.

7. Коротун І.М. Розміщення продуктивних сил України. - Рівне: УІВГ,

1997.

8. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник /
С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін.; За ред. С.І. Доро-
гунцова. - К.: КНЕУ, 2005. - 988 с.

9. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посіб­
ник / Є.П. Качан, Т.Є. Царик, Д.В. Ткач та ін; За ред. Є.П. Качана. - К.:
Юридична книга, 2005. - 704 с.

Ю.Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб.- К.: Вікар, 2001.- 377с.

Н.Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктив­них сил та регіональна економіка: Навч.посібн. - К.: Кондор, 2005. -

344с.

12.Іщук С.І. Промислові комплекси України. Наукові основи територіаль­ної організації: Навч. посібн. - К: Вид. Паливода А.В., 2003. - 248 с.

ІЗ.Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національ­на макроекономіка: Посібник. - К.: Академвидав, 2002. - 368 с. (Аль­ма-матер)

14.І.Л. Сазонець, В.В. Джинджоян, О.О. Чубар. Розміщення продуктивних сил: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 320 с.

15.Лишиленко В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна еконо­міка: Навч. посібн. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 325 с.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 928; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.