Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. Національна економіка

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Національна економіка

Крім того в Україні створено Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва, метою діяльності якого є розробка та удоско­налення нормативно-правової бази з питань регулювання підприємниць­кої діяльності, зокрема малого бізнесу. Цим комітетом щорічно розробля­ється план дій в межах національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, з держбюджету виділяються кошти на його виконання.

Наприклад, станом на 1 січня 2007 року на виконання заходів Націо­нальної програми з Державного бюджету України використано -1796,416 тис. грн., з них було витрачено комітетом з питань регуляторної політи­ки і підприємництва 791,416 тис. грн. на проведення навчальних семіна­рів, конференцій, міжнародних зустрічей, відзначення Дня підприємця, і жодної гривні на фінансову підтримку підприємців.

Часткове відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами отримали всього 255 суб'єктів малого та середнього підприєм­ництва (в т.ч. 188 - малі підприємства) із 295,109 тис. одиниць загальної кількості суб'єктів малого підприємництва (приблизно 0,01%).

Загалом слід відзначити, що малий та середній бізнес є невід'ємною складовою забезпечення сталого розвитку національної економіки. Він є найбільш рухливим та динамічним її елементом, невід'ємною складо­вою інноваційної активності нації, формування прошарку активних ін-новативних, ризикових підприємців, середнього класу, що у сукупності з великим приватним, державним та корпоративним бізнесом формують „тіло" господарської системи кожної нації на принципах демократії та економічної свободи.

1. Що таке механізм ринкового саморегулювання?

2. У чому полягає сутність концепції невтручання держави в економіку?

3. Вкажіть якісні характеристики малого бізнесу.

4. ЩотакеДРЕ?

5. У чому полягає суть фіскальної політики держави?

6. Які критерії віднесення до малого бізнесу використовуються в Україні?

7. У чому полягає сутність економічної свободи та демократії?8. Які види корпорацій є найбільш розповсюдженими у сучасних еконо­
мічних системах?

9. Що таке підприємництво?

10. Що представляє собою корпоративний механізм господарювання?

1. Сучасні науковці визначають ринковий механізм як(можливо кілька варіантів відповідей):


 


 

V. Теорія регулювоння ноціональної економіки

а. Способи взаємозв'язку і взаємодії основних елементів ринку: попи­ту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних законів, що мають об'єктивну сутність.

Ь. Сукупність взаємопов'язаних економічних законів, елементів, що утворюють спосіб організації ринкової економіки як саморегульова­ної системи.

с. Механізми формування цін, розподілу і перерозподілу ресурсів та благ, взаємодія продавців та споживачів товару, регулювання обсягу і структури інвестицій, попиту і пропозиції на блага, механізм стиму­лювання НТП, розвитку продуктивних сил і виробничих відносин у

суспільстві.

(і. Форму організації суспільного виробництва, за якої індивідуальні спо­живачі і виробники взаємодіють між собою з метою вирішення трьох основних проблемних питань економіки: що, для кого і як виробляти?

е. Як місце, де відбуваються акти обміну між основними суб'єктами економіки.

2. а.

Економічні закони — це:

Найбільш загальні економічні категорії, що відображають стійкі, постійно повторювані внутрішні, сутнісні, необхідні, причинно-на-слідкові, постійних, всезагальні, якісні і кількісні взаємозв'язки між економічними явищами і процесами, взаємозв'язки, що властиві цим явищам та процесам.

Ь. Форми прояву економічних потреб людей.

с. Способи пізнання предмета економічної науки.

й. Логічні поняття, що відображають найбільш суттєві сторони еконо­мічного життя.

е. Логічні поняття, що відображають сутність окремих економічних явищ

і процесів.

3. Які функції не виконує ціна в економіці(можливо кілька варіантів

відповідей): а. Вимірювальну Ь. порівняльну с. політичну <і. ідеологічну е. інформаційну

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 601; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.