Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тести

Теми рефератів

 

1. Вплив на склад і структуру видатків бюджету функції держави.

2. Кошторисне фінансування як основна форма бюджетного фінансування.

3. Механізм видатків Державного бюджету України.

4. Склад і структура видатків Державного бюджету України.

5. Основні напрями видатків Державного бюджету України.

6. Вплив пріоритетних заходів державної політики на структуру видатків Державного бюджету України.

7. Склад і структура видатків місцевих бюджетів в Україні.

8. Формульний підхід до розмежування видатків і визначення трансфертів місцевим бюджетам.

9. Бюджет розвитку.

10. Права і обов’язки розпорядників бюджетних коштів у бюджетному процесі.

 

Запитання для самоконтролю

 

1. Який поділ видатків передбачено функціональною бюджетною класифікацією?

2. Який поділ видатків передбачено економічною класифікацією?

3. Як поділяє видатки відомча класифікація?

4. Хто такі розпорядники бюджетних коштів і як вони поділяються?

5. Що таке бюджетне призначення, бюджетне зобов’язання, бюджетний запит?

6. Які види кошторисів ви знаєте?

7. Що таке капітальні і поточні видатки бюджету?

8. Які видатки здійснюються з Державного бюджету України?

9. Які видатки здійснюються з обласних бюджетів?

10. Які видатки здійснюються з бюджетів сіл і селищ?

 

 

5.1. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету називається ......

а) бюджетним запитом;

б) бюджетним асигнуванням;

в) бюджетним розписом;

г) бюджетним зобов’язанням.

 

5.2. Будь-яке розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі називається ......

а) бюджетним запитом;

б) бюджетним асигнуванням;

в) бюджетним зобов’язанням;

г) бюджетним запитом.

 

5.3. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом називаються – це .......а) видатки бюджету;

б) витрати бюджету;

б) бюджетні запозичення;

в) кредитування за вирахуванням погашення.

 

5.4. До функціональної класифікації видатків відносяться ....

а) поточні видатки;

б) видатки на національну оборону;

в) видатки на судову владу;

г) капітальні видатки.

 

5.5. До видатків на послуги загального призначення відносяться

а) освіта;

б) охорона здоров’я;

в) фундаментальні дослідження;

г) обслуговування державного боргу.

 

5.6. До видатків на суспільні і соціальні послуги відносять

а) національна оборона;

б) фізична культура і спорт;

в) житлово-комунальне господарство;

г) міжнародна діяльність.

5.7. Військова частина знаходиться на території села. Фінансування військової частини проводиться з бюджету.......

а) села;

б) району;

в) області;

г) Державного бюджету.

 

5.8. Видатки на фінансування дитячого садка, що знаходиться в районному центрі .....

а) враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів бюджету міста;

б) не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів бюджету міста;

в) враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів бюджету району;

г) не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів бюджету району;

д) здійснюються з Державного бюджету.

 

5.9. Видатки на субсидії населенню з оплати житлово-комунальних послуг в м. Львові

а) враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів бюджету міста;

б) не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів бюджету міста;

в) враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів бюджету області;

г) не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансф. бюджету області;

д) здійснюються з Державного бюджету.

 

5.10. Загальноосвітня школа в м. Львові є розпорядником бюджетних коштів.....

а) І ступеня

б) ІІ ступеня

в) ІІІ ступеня

 

 

ТЕМА 6. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ.

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

ПЛАН

6.1. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування.

6.2. Державний борг.

6.3. Державний кредит.

 

Існують три можливі стани бюджету, як фінансового плану:

1) рівновага доходів і видатків;

2) дефіцит (перевищення видатків над доходами);

3) профіцит (перевищення доходів над видатками).

Бюджет, що передбачає рівновагу доходів і видатків називається збалансованим бюджетом, а процес планування доходів і потреб у видатках називається збалансуванням бюджету.

Дефіцит бюджету є складним явищем, досить поширеним у світі. На початку 90-х рр., наприклад в 1994р., дефіцит бюджету в США становив – 11,6%; ФРН – 14%; в Японії – 15,6; в Італії – 25,2%; в Україні – 25%. Причиною бюджетного дефіциту є потреба держави витрачати коштів більше, ніж це дозволяють фінансові можливості. Існують два теоретичні варіанти скорочення дефіциту бюджету: 1) скоротити видатки; 2) підвищити податки. Але обидва ці варіанти досить складно реалізувати на практиці. Основними передумовами виникнення дефіциту бюджету є кризові явища в економіці, неефективне функціонування складових частин економічної системи тощо.

Основними способами покриття дефіциту бюджету є грошова емісія (що часто приводить до інфляційних процесів); державний кредит (приводить до виникнення державного боргу).

Статтею 14 Бюджетного кодексу України встановлено, що в Україні дозволяється прийняття з дефіцитом лише Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, та міських бюджетів лише у випадку наявності обґрунтованих джерел фінансування дефіциту бюджету. При цьому бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно в частині бюджету розвитку.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду бюджету, склад доходів і видатків якого визначається 71 статтею Бюджетного кодексу. Надходженнями до бюджету розвитку місцевих бюджетів є кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності; дивідендів нарахованих на акції і паї, що є у власності відповідної територіальної громади, кошти, що передаються з іншої частини місцевого бюджету за відповідним рішенням, субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів та ін.; видатками бюджету розвитку є видатки на капітальні вкладення; внески місцевих органів державної влади у статутні фонди суб’єктів підприємництва, витрати на погашення основної суми боргу місцевих бюджетів.Затвердження з дефіцитом обласних, районних, сільських, селищних та районів міст не допускається. Величина основної суми державного боргу не повинна перевищувати 60%фактичного річного обсягу ВВП.

Дефіцит бюджету характеризують за такими показниками:

1) бюджетний дефіцит по відношенню до ВВП = (Сума бюджетного дефіциту / ВВП)*100%

2) бюджетний дефіцит по відношенню до національного доходу (НД) = (Сума бюджетного дефіциту / НД)*100%

3) бюджетний дефіцит по відношенню до доходної частини відповідного бюджету (державного, місцевого чи зведеного) = (Сума бюджетного дефіциту / Суму доходів відповідного бюджету)*100%

4) бюджетний дефіцит по відношенню до видаткової частини бюджету (державного, місцевого чи зведеного) = (Сума бюджетного дефіциту / Суму видатків відповідного бюджету)*100%

5) Сума дефіциту бюджету = Сума доходів бюджету – Сума видатків бюджету.

 

Дефіцит бюджету можна класифікувати за наступними критеріями [99, с.17]:

– за формою прояву

* відкритий – офіційно визнаний в законі про бюджет

* прихований – не визнаний офіційно, проявляється у завищенні планових обсягів доходів, включенні до складу доходів джерел покриття бюджетного дефіциту

 

– за причинами виникнення

* вимушений (як наслідок недостатності фінансових ресурсів в державі, низького рівня виробництва ВВП)

* свідомий (як наслідок фінансової політики держави – свідоме зниження рівня оподаткування для стимулювання економіки)

 

– за напрямом дефіцитного фінансування

* активний (через спрямування коштів в розвиток економіки для подальшого зростання ВВП)

* пасивний (для покриття поточних витрат)

 

В Україні відповідно до статті 15 Бюджетного кодексу, джерелами фінансування дефіциту бюджету є внутрішні і зовнішні запозичення. Емісійні кошти Національного банку України не можуть бути джерелом фінансування дефіциту державного бюджету.

Право на здійснення державних внутрішніх і зовнішніх запозичень належить державі в особі Міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України.

Для покриття дефіциту Державного бюджету України Кабінет Міністрів України протягом фінансового року може брати позики, розмір яких визначено Законом України про бюджет. Якщо сума державних запозичень, яка з іншого боку є витратами на обслуговування і погашення державного боргу перевищить обсяг коштів, передбачених Законом України про Державний бюджет, Кабінет Міністрів України зобов’язаний невідкладно проінформувати про це Верховну Раду України і у двотижневий термін подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону до про внесення змін у Закон України про державний бюджет.

Право на здійснення виключно внутрішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету Автономної Республіки Крим має Верховна рада Автономної Республіки Крим. Право на здійснення запозичень для покриття дефіциту міського бюджету має Міська рада. Зовнішні запозичення мають право здійснювати міські ради міст з чисельністю населення понад 800 000 мешканців. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями щодо запозичень до місцевих бюджетів.

Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати 10% від видатків загального фонду. Якщо в процесі погашення суми боргу, обумовленої договором між кредитором і позичальником, має місце порушення графіка погашення з вини позичальника, відповідна рада позбавляється права здійснювати нові запозичення на наступні 5 років.

Щодо інших бюджетів, прийняття яких не допускається з дефіцитом – для покриття тимчасових касових розривів, що виникають в процесі виконання загального фонду бюджету дозволяється брати у фінансово-кредитних установах короткотермінові позички на термін до 3 місяців, але в межах поточного бюджетного періоду.

Профіцит бюджету або бюджетний надлишок виникає тоді, коли загальна сума доходів перевищує заплановані видатки. Відповідно до Бюджетного кодексу в Україні профіцитний бюджет може затверджуватися виключно з метою погашення основної суми боргу. Якщо профіцит виникає в місцевому бюджеті, відповідно до Бюджетного кодексу цей надлишок вирівнюється за допомогою формули розподілу міжбюджетних трансфертів шляхом передачі його до державного бюджету.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1722; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.031 сек.