Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз структури джерел коштів і їх використання

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Як ми уже говорили раніше, внутрішній аналіз структури дже­рел коштів підприємства пов'язаний з оцінкою альтернативних варіантів фінансування діяльності підприємства.

До числа основних показників, які характеризують структуру джерел коштів, належить коефіцієнт фінансової незалежності — «автономії» АВТ) — як відношення загальної суми джерел власних коштів до підсумку балансу.

Загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто критичне значення КАВТ = 0,5.


Фінанси підприємств

Чим більше значення коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан підприємства (менша залежність від зовнішніх джерел фінансуван­ня). Цей коефіцієнт є важливим і для інвесторів, і для кредиторів, тому що характеризує частку коштів, вкладених власником у за­гальну вартість майна підприємства.

Для визначення фінансової стійкості визначають коефіцієнт фінансової стабільності (відношення джерел власних до позикових коштів). Нормативне значення Кфс повинно бути більшим 1.

Причинами зменшення КФС може бути:

- зменшення виручки;

- зменшення прибутку;

- необгрунтоване збільшення матеріальних запасів.
Інколи ще визначають Кфс як суму джерел власних коштів і

довгострокових позичкових коштів у відношенні до валюти балансу.

Для аналізу можна використовувати також коефіцієнт фінансу­вання, який визначається у відсотках відношенням власних джерел коштів до залучених.

Для вирішення питання щодо забезпечення підприємства вла­сними коштами розраховується коефіцієнт забезпечення власними коштами 3вк) як відношення різниці між обсягами джерел власних та прирівняних до них коштів і фактичною вартістю основних за­собів та інших позаоборотних активів до фактичної вартості наяв­них у підприємства оборотних коштів. Значення цього показника повинно бути більше 0,1.

До сучасної термінології введено термін робочий капітал — не що інше як власні оборотні засоби. Він є різницею між оборотни­ми активами підприємства та короткостроковими зобов'язання­ми (ПрА - IVРП). Тобто робочий капітал є тією частиною оборот­них активів, яка фінансується за рахунок вільних коштів та довго­строкових зобов'язань. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не тільки здатне сплатити власні поточні борги, а й має фінансові ресурси для розміщення діяльності та інвестування.Платоспроможність підприємства визначається, передусім, ве­личиною і маневреністю його робочого капіталу.

І нестача, і надлишок робочого капіталу може бути негативною ознакою. Саме тому важливу роль відіграє норматив власних обо­ротних засобів.

Маневреність робочого капіталу рк) визначається:


Р.А. Слав'юк

де Мрк — маневреність робочого капіталу; ГК — грошові кошти; РК — робочий капітал;

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 471; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.