Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

Управління грошовими потоками є одним з найважливіших на­прямів діяльності фінансового менеджера. Воно включає в себе роз­рахунок часу обороту грошових коштів (фінансовий цикл), аналіз грошових потоків і їх прогнозування, визначення оптимального рів­ня грошових коштів, складання планів (бюджетів) грошових коштів.

Якщо підприємство нарощує обсяги, то воно тим самим вклю­чає в оборот високоліквідні активи і якоюсь мірою омертвляє їх. По суті цей період є операційним циклом.

Однак повернемося до суті фінансового циклу. Фінансовий цикл, чи цикл обороту готівки, являє собою час, протягом якого грошові кошти вилучені з обороту. Основні етапи обороту грошових коштів у ході виробничої діяльності можна представити такою схемою:

 

 

 

 

 

Розміщення   Надходження   Продаж   Отримання
замовлення   сировини і   готової   плати від
на сировину   виробничих   продукції   покупця
    документів        
      А     Ε    
     
      в ..... W   Γ  
            д   -------- ►


А — виробничий процес;

Б — період обороту дебіторської заборгованості;

В — період обороту кредиторської заборгованості;

Γ — фінансовий цикл;

Д — операційний цикл.


Фінанси підприємств

Тобто операційний цикл характеризує загальний час, протягом якого фінансові ресурси перебувають в запасах і дебіторській за­боргованості. Оскільки підприємство оплачує рахунки постачаль­ників з проміжком часу, протягом якого грошові кошти вилучені з обороту, то фінансовий цикл менший від операційного на період обороту кредиторської заборгованості.І операційний, і фінансовий цикли повинні скорочуватися за рахунок:

прискорення виробничого процесу; прискорення оборотності дебіторської заборгованості. Фінансовий цикл може бути скорочений за рахунок:

- прискорення виробничого циклу;

- прискорення оборотності дебіторської заборгованості;

- певного сповільнення оборотності кредиторської заборго­
ваності.

Тенденція до скорочення є позитивною.

Тривалість фінансового циклу ФЦ) можна виразити таким чи­ном:

де Тоц— тривалість операційного циклу;

іобуз — термін обороту кредиторської заборгованості;

ύο6Β, — термін обороту виробничих запасів;

Іобд — термін обороту дебіторської заборгованості.

Тепер визначимо терміни обороту окремих груп активів:

де *0бвз — час обороту виробничих запасів; —середні виробничі запаси; С — собівартість.

де їобд т 3 — час обороту дебіторської заборгованості; Д_т~3 — середня дебіторська заборгованість;Р.А. Слав'юк

ВР — виручка від реалізації

де іовю — час обороту кредиторської заборгованості

КЗ — середня кредиторська заборгованість С — собівартість

Аналіз грошових коштів проводиться за даними звітного періоду і тому ретроспективний аналіз не є надзвичайно цінним. Однак без цього аналізу дуже часто при наявності прибутку немож­ливо пояснити причини відсутності коштів. Тому в світовій прак­тиці використовують прямий метод (обчислення надходжень коштів) і опосередкований, який базується на ідентифікації і обміну інформації, пов'язаних з рухом грошових коштів і коректуванням чистого прибутку.

При прямому методі виділяють:

I. Поточну діяльність, де аналізують:

- надходження коштів від виручки;

зменшення чи збільшення дебіторської заборгованості;

- витрати коштів на виробництво;

- збільшення чи зменшення запасів;

- збільшення чи зменшення розрахунків з кредиторами;

- збільшення чи зменшення короткострокових кредитів і по­
зик;

- платежі в бюджет.

II. Інвестиційну діяльність, де аналізують:

- надходження коштів від реалізації основних засобів;

- виручку від реалізації матеріальних активів і довгостроко­
вих фінансових вкладень;

- придбання основних засобів і нематеріальних активів:

- довгострокові фінансові вкладення.
III. Фінансову діяльність, де аналізують:

- суми виручки від реалізації акцій підприємства;
отримані довгострокові кредити;

- кошти на погашення позик.
IY. Інші операції:

- цільові надходження коштів;
безоплатно отримані цінності.


Фінанси підприємств

Цей метод дозволяє оцінювати ліквідність підприємства, спос­терігати за рухом грошових коштів, але не показує взаємозв'язку отриманого фінансового результату і зміни величини грошових коштів.

Тому використовують опосередкований метод аналізу, який дозволяє пояснити причину розбіжності між прибутком і, напри­клад, скороченням грошових коштів.

У сучасних умовах зростає роль оптимізації рівня грошових коштів. Саме тому йдеться про те, що потрібно оцінити:

- загальний обсяг грошових коштів і їх еквівалентів;

- яку їх частку потрібно тримати на поточному рахунку,
а яку — в швидкореалізованих цінних паперах;

- коли і в якому обсязі здійснювати взаємну трансформацію
грошових коштів і швидкореалізованих активів.

На Заході найбільшого поширення отримали моделі Баумола (1952) і Міллера-Орра (1966).

Модель Баумола.

Передбачається, що підприємство почне працювати, маючи максимальний і доцільний для нього рівень грошових коштів. Всі кошти, які надходять від реалізації, підприємство вкладає в корот­котермінові цінні папери стрЦП). Якщо грошових коштів стає ма­ло (або є небезпека погіршення фінансового стану), то підприємст­во продає частішу ЦП. Графічно це можна зобразити як зигзаго­подібну криву (див. рис. 13).

Рис. 13. Графік зміни залишку коштів на поточному рахунку Сума поповнення (0 визначається за формулою


Р.А. Слав'юк

де V — прогнозована потреба в грошових коштах;

S — витрати з конвертації грошових коштів у ЦП;R — прийнятний для підприємства процентний дохід з ЦП.

Таким чином, середній запас грошових коштів складає Q/R, а кількість угод з конвертації ЦП в грошові кошти (ГК) складає:

ГК= VI Q.

Загальні витрати (ЗВ) з реалізації такої політики управління грошовими коштами складуть:

де Sx/TC—прямі витрати;

RxQ/2 — втрачена вигода зі зберігання коштів на р/р замість

купівлі ЦП.

Модель Міллера-Орра (див, рис. 14).

Вона досить проста, але доступна підприємствам зі стійким фінансовим станом. Вчені використовують у цій моделі стохастич-ний процес Бернулі, тобто коли надходження і використання коштів від періоду до періоду відбувається через стихійні і випад­кові події.

Рис. 14. Модель Міллера-Орра

Реалізація моделі здійснюється кількома етапами:

• Встановлюється мінімальна величина грошових коштів.

• Визначається варіація щоденного надходження коштів.

• Визначаються витрати зі збереження коштів на поточному
рахунку.

• Розраховується розмір варіації.

• Розраховується верхня межа грошових коштів на поточно­
му рахунку, при підвищенні якої треба купувати ЦП.


Фінанси підприємств

Визначають точку повернення — величину залишку грошо­вих коштів на поточному рахунку, до якої необхідно повер­нутись, якщо фактичний залишок коштів виходить за межі інтервалу.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 665; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.037 сек.