Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фінансовий аналіз оборотності активів підприємства

Фінансовий стан підприємства залежить від того, наскільки су­ма власних оборотних засобів перевищує розмір заборгованості.

Якісна оцінка стану активів і платоспроможності вимагає кіль­кісного виміру. Для цього дуже часто використовують коефіцієнт покриття:

де ІІР А — другий розділ активу у балансі підприємства підприємства; IVр Π— четвертий розділ пасиву у балансі підприємства.

При цьому до активів не включають витрат майбутніх періодів: Критичне значення Кп дорівнює 1. При Кп< 1 формується неліквід­ний баланс. Коефіцієнт покриття від 1 до 1,5 свідчить про своєчас­ність погашення боргів.

Крім цієї формули, ще використовують таку:

де МР — матеріальні ресурси; Д_Т3 — дебіторська заборгованість; КапрЗ — короткострокова заборгованість.

Цей показник називають ще загальним коефіцієнтом покриття.

Поряд з цими показниками швидкість обігу оборотних засобів є однією з якісних характеристик фінансової політики підприємства. Чим більша швидкість обігу, тим ефективніше працює підприємство.

Коефіцєінт обіговості оборотних засобів ООб3) — це відношен­ня виручки (валового доходу) від реалізації продукції без врахуван­ня ПДВ та акцизного збору до суми оборотних засобів.


Фінанси підприємств

Термін обороту визначається відношенням кількості календар­них днів звітного періоду до коефіцієнта оборотності:

де КОбА — коефіцієнт оборотності активів; ВР — виручка від реалізації; А — середня величина активів;

де КОб ПА — коефіцієнт оборотності поточних активів; ВР — виручка від реалізації; ПА — середня величина поточних активів; 


Де t06 — тривалість обороту; Об А — оборотність активів.

Розрахунок оборотності проводять за таблицею 9:

Таблиця 9

Динаміка показників оборотності активів у порівнянні з попереднім роком

 

Показник Минулий період Звітний період Відхи­лення
Виручка від реалізації (тис. грн.) 5482.2 -39.2
Середня величина поточних активів (тис. грн.) +69
Оборотність поточних активів (р.1/р.2) 2,612 2,509 -0,103
Тривалість обороту поточних активів (360/р.З) 143,5 +6,5

До чого ж приведе така зміна в оборотності поточних активів? Проведемо розрахунок за такою формулою:
P.А. Слав'юк

де Хзк— сума залучення коштів в оборот; ВРЗП — виручка від реалізації в звітний період; Тобзп — період обороту у звітному періоді; ТОбш] — період обороту у минулому періоді.

Таким чином, сповільнення обороту поточних активів на 6,5 дня вимагає залучення додаткових коштів в оборот на 98,28 тис. грн. А оскільки оборотність поточних активів у звітному році склала 2,509 раза, то сума додаткових залучень за весь рік коштів складе: 98,28 χ 2,508 = 246,49 тис. грн.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 340; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.