Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА № 13
КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ)

ПЛАН:

1. Поняття колективного трудового спору (конфлікту), його сторони.

2. Вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

3. Національна служба посередництва і примирення.

4. Право на страйк і порядок його здійснення.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.

При викладенні першого запитання слід знати що, колективний трудовий спір – це розбіжність, що виникає між трудовим колективом підприємства , профспілковою організацією, з однієї сторони і власником або уповноваженим ним органом - з іншої, стосовно питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці і побуту, укладення, зміни або виконання колективного договору або інших угод. Ці питання займають важливе місце у сучасному суспільстві, та стають елементом системи колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Правове регулювання колективних трудових спорів визначається Законом України „ Про колективні трудові спори ( конфлікти)”. Розгляд колективного трудового спору органами, які на це уповноважені здійснюється в залежності від питань, передбачених ст.2 Закону України „Про колективні трудові спори ( конфлікти)” пунктами: - „а” і „б”– примірною комісією, а в разі неприйняття рішення у строки, встановлені статтею 9 вказаного Закону – трудовим арбітражем; - „в” і „г”– трудовим арбітражем.

При розгляді другого питання курсової роботи необхідно розкрити порядок формування примірної комісії, трудового арбітражу, строки і порядок вирішення ними колективного трудового спору (конфлікту). Примірна комісія – орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору, та який складається з представників сторін. Примірна комісія утворюється за ініціативи сторін на виробничому рівні – у триденний строк, на галузевому чи територіальному рівні – у п’ятиденний, на національному рівні – у десятинний строк з моменту виникнення колективного трудового спору. Порядок визначення представників до примірної комісії визначається кожною із сторін трудового спору самостійно. Рішення примирної комісії оформляється протоколом та має для сторін обов’язкову силу і виконується в порядку та строки, які встановлені цим рішенням.У вирішенні спорів можуть брати незалежні посередники. Вам необхідно дослідити поняття незалежного посередника, його правовий статус, об’єм повноважень тощо.

Трудовий арбітраж – орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору. Характеристику цієї процедури розгляду колективного трудового спору (конфлікту) необхідно давати за схемою характеристики примирної комісії.

Трете питання курсової роботи вимагає після вивчення Закону України „Про колективні трудові спори ( конфлікти)” звернути увагу на характеристику Національної служби посередництва та примирення (НСПП), яка на прохання сторін колективного трудового спору пропонує кандидатури незалежних посередників, членів трудового арбітражу, координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі в роботі примирних органів з метою надання допомоги сторонам у врегулюванні конфлікту. Потрібно усвідомити , як формується НСПП, основні задачі її діяльності та ії права.

Відповідь на четверте питання доцільно починати з того, що згідно ст.44 Конституції України працюючі мають право на страйк для захисту своїх трудових та соціально-економічних прав і законних інтересів. Страйк можна розпочати, якщо примирливі процедури не привели до вирішення колективного трудового спору, чи власник, уповноважена власником особа уникає від примирливих процедур, або не виконує угоду, яку досягли під час вирішення колективного трудового спору. Страйк застосовується як крайній засіб, якщо всі примирливі процедури вичерпані, та власник не бажає задовольнити вимоги працівників. Рішення про оголошення страйку на підприємстві приймається загальним збором найманих працівників шляхом голосування. Потрібно розкрити процедуру проведення страйків та визнання страйків незаконними, гарантії встановленні працівникам під час страйку, відповідальність за порушення законодавства про страйки. Одночасно необхідно уважно ознайомитися з судовою практикою розгляду трудових спорів і всі теоретичні та нормативні положення з даної теми проілюструвати матеріалами практики. Узагальнити порушення трудового законодавства, що мають місце, як ті, що призводять до виникнення трудових спорів, так і ті, що виникають при їх розгляді.

Дослідження кожного питання плану курсової роботи необхідно завершувати пісумковими висновками, що прямо витікають із дослідження.

О С Н О В Н А Л І Т Е Р А Т У Р А:

· Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.

· Кодекс законів про працю України: за станом на 10 сіерпня 2006 р./ Верх.Рада України.- Офіц.вид.- К.: Парламент. вид-во, 2006.- 112 с.

· Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / авт.: Б.С. Стичинський, І. В. Зуб, В.Г. Ротань. - 4-те вид., доп.та перероб. - К.: "А.С.К.", 2003. - 1024 с

· Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. Ч.1-2 / Укладачі: В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 608 с

· Трудовое законодательство : нормативная база/ сост.: О. Примакова, Я. Кавторева. - 3-е изд., перераб.и доп. - Х.: Изд."Фактор", 2004. - 404 с.

· Про колективні договори і угоди. Закон України від 1 липня 1993 року № 3356-12.- Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 36.- Ст.361.

· Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Закон України від 3 березня 1998 року. – Відомості Верховної Ради України. - 1998.- №34. – Ст.227

· Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV.// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №45. – Ст.397.

· Про організації роботодавців. Закон України від 24 травня 2001 року. – Відомості Верховної Ради України.- 2001. - №32. – Ст.171

· Про міліцію. Закон України від 20. 12. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №4. – Ст..20.

· Положення про державну службу зайнятості. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 р. № 47 //ЗП УРСР. -1991.- № 6; Праця і зарплата. -1998.- № 19.

· Положення про Національну службу посередництва та примирення: Затверджене Указом Президента України від 17 листопада 1998 року // Законодавство України про працю: Збірник нормативних актів.-Х.:Одіссей.-2004.- С.456.

· Положення про Національну Раду соціального партнерства. Затверджене Указом Президента України від 23 травня 1993 року // Голос України.-15 грудня 1993 року.Законодавство України про працю: Збірник нормативних актів.-Х.:Одіссей.-2004.- С.456.

· Посередництво і примирення: Законодавчі і норм.-прав.акти з питань діяльності Нац.служби посередництва і примиреня та здійснення примир.процедур/ Нац.служба посередництва і примирення; [ Упоряд.Руденко В.М.].- К.: Основа, 2003.- 504 с

· Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: зб. законодавч. норм. актів станом на 10.04.2004 р./ред.кол. Гончаренко В.Г. (голова) та ін./.- К: Юрінком Інтер, 2004.- 400 с.

· Колективні трудові спори: загл. питання ; норм.акти Нац.служби посередництва і примирення ; судова практика : [ тексти чин. норм. актів станом на 1 лютого 2006 р. ]/ Нац.служба посередництва і примирення; за загал.ред. Руденка В.М.- К.: Юрінком Інтер, 2006.-384 с

· Постанова Верховного Суду України від 6.11.92 р. №91 із змінами, внесеними постановами Пленуму Верховного Суду України від 1.04.1994 р. № 4, від 26.10.1995 р. № 18 «Про практику розглядання судами трудових спорів». Бюлетень законодавства юридичної практики України №2, 1993.

· Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1992 р. № 14 «Про судову практику в справах повернення збитків, завданих підприемствам, організаціям, їх працівниками»/ Бюлетень законодавства і юридичноі практики України.- 1993.-№2.

· Постанова Верховною Суду України від 1.11.96 р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійснені правосуддя». // Право Украіни № 1, 1997

· Постанова Верховного Суду України від 24.12. 1999 р. « Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» // Право України.-2000.-№ 6.

· Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3. 03 . 2000 р. № 4 « Про внесення змін до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 10.10. 1982 р. № 6 «Про практику застосування судами України законодавства у справах, пов язаних з порушеннями вимог законодавства про охорону праці» ( Зі змінами, внесеними постановами ПВСУ від 3.10.1986р. №9, від 12.10.1989р. № 10. від 4.06.1993р. № 3, від 3.12.1997р. № 12) // Право України.- №8.- 2000р.

· Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. №7 / Відповідно до ч.2 ст.23 КЗпП України / // Право України № 9, 2004

· Ухвала Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 4 лютого 2004 р. (витяг) /ст. 54 З.У."Про господарські товариства"/ // Право України №10, 2004

· Постанови Пленуму Верховного суду України із загальних питань судової діяльності та в цивільних справах: зб. норм. Актів. / під ред. Гончаренко В.Г. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 352 с.

· Посередництво і примирення: Законодавчі і норм.-прав.акти з питань діяльності Нац.служби посередництва і примиреня та здійснення примир.процедур / Нац.служба посередництва і примирення.- К.: Основа, 2003.- 504 с

· Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: зб. законодавч. норм. актів станом на 10.04.2004 р. / під ред.Гончаренко В.Г. - К: Юрінком Інтер, 2004. - 400 с.

· Колективні трудові спори: загальні питання; норм.акти Нац.служби посередництва і примирення; судова практика. / Нац.служба посередництва і примирення; за загал.ред. Руденка В.М.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 384 с

· Болотіна Н.Б. Трудове право України: підручник.- 2-ге вид., стереотип.- К.: Вікар, 2004.- 725 с.

· Основи трудового права України: навчальний посібник / За ред. Пилипенка П.Д., та інш.- Львів.: „Новий Світ”. - 2004. – 534с.

· Трудовое право Украины в вопросах и ответах: учеб.-справ.пособие/ Г.С.Гончарова, В.В.Жернаков, С.Н.Прилипко.- 4-е изд., перераб.и доп.- Х.: Одиссей, 2005.- 592 с

Р Е К О М Е Н Д О В А Н А Л І Т Е Р А Т У Р А:

· Константінова Н. Поняття заходів захисту у трудовому праві // Підприємство, господарство і право. - 2005. - №4. - С.45-48

· Коссак С. Особливості участі третіх осіб у трудових справах // Право України.- 1997.-№11. – С.126-128.

· Лаврінчук І. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні // Право України. - 2001. - №1.

· Маврин С.П. Трудовое право в решениях Конституционного Суда РФ // Правоведение. - 2006. - № 4. - С.40-50

· Нестерова Т. Прокуратура и защита трудовых прав // Законность. - 2004. - № 5. - С.13-17

· Чанишева Г. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин в сучасних умовах // Право України. - 2000. - №8.

· Чанишева Г. Право на страйк: міжнародні стандарти та законодавство України // Право України. - 2000. - №12.

· Черноус С.М. Особливості конкретизації оціночних понять у постанові Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 6 листопада 1992 р. №9 // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006. - № 3. - С.102-106

· Чернишова Г., Фадєєнко А. Розгляд судами справ по суперечках що виникають з трудових правовідносин. Окремі питання // Право України. -1998.- №8.- С.58-63.

· Шевченко М. Судове рішення про негайне поновлення на роботі незаконно звільненого працівника: яким йому бути ?// Право України.- 1997.- №12. – С.99.

· Юшко А. Розгляд судами спорів, викликаних реорганізацією підприємства // Право України.- 1998.- №9. – С.18-22;33.

· Яресько А. Розгляд колективних трудових спорів (конфліктів) // Право України. - 1998. - №8.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 261; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.