Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

АРХІТЕКТУРА: ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ВСТУП

Навчальний посібник «Основи та методи архітектурного проектування» призначено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Зміст цього посібника відповідає програмі базової підготовки фахівців за напрямом 6.060102 «Архітектура».

Навчальна дисципліна «Основи та методи архітектурного проектування» займає особливе місце у професійній підготовці архітекторів. У процесі її вивчення студенти мають не лише засвоїти теоретичні основи архітектурного проектування, відомості про архітектурні об’єкти і закономірності їх створення, але й здобути знання про методику проектування та практичні рекомендації щодо її застосування на різних етапах виконання проекту. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

– знати основні завдання архітектурного проектування, значення його нормативної бази, порядок розроблення архітектурних проектів, послідовність процесу архітектурного проектування, основні фактори, що впливають на формоутворення архітектурних об’єктів, принципи функціональної організації внутрішнього простору, принципи тектонічної організації архітектурної форми, основні методи та прийоми розв’язання архітектурних завдань на різних етапах проектування;

– уміти складати план послідовних дій на проектування, проводити аналіз проектної ситуації, застосовувати знання методів роботи при виконанні архітектурних завдань, приймати обґрунтовані проектні рішення, складати й оформляти реферат і пояснювальну записку.

Відповідно до цих завдань побудована структура навчального курсу і, відповідно, навчального посібника. Його можна умовно поділити на два блоки: перший присвячено викладенню теоретичних основ архітектури (розділи перший, другий, третій), а другий – методиці та найпоширенішим сучасним прийомам архітектурного проектування (розділи четвертий та п’ятий).

У першому розділі висвітлено системне поняття архітектури – як штучно створеного середовища та як діяльності з його формування, – її суспільне значення, властивості архітектурних систем й основні принципи їх формування. Розуміння принципів організації складних архітектурних систем необхідне як для вивчення існуючих архітектурних об’єктів, так і для проектування нових.У другому розділі розкривається зміст основних вимог до архітектурних об’єктів (на ієрархічному рівні будівель, споруд і їх комплексів) та визначаються основні фактори, що впливають на їх проектне вирішення. До цих факторів віднесено: природно-кліматичні та містобудівні умови; функціональне призначення об’єкта; економічні умови; конструктивно-технологічні можливості; психофізіологічні особливості сприйняття людиною архітектурного середовища; естетичні цінності й ідейний зміст архітектури. Стисло викладено характер впливу кожного з факторів на проектне рішення архітектурних об’єктів.

Третій розділ містить питання нормативного регулювання архітектурної діяльності. Крім відомостей про організацію системи стандартизації та нормування в архітектурі й будівництві, уніфікацію, типізацію і модульну координацію розмірів, розкривається зміст архітектурного проектування як одного з етапів інвестиційно-будівельного процесу. Наводяться відомості про склад, порядок розроблення, погодження і затвердження проектної документації, проведення передпроектних досліджень та авторського нагляду.

У четвертому розділі розкриваються мета, завдання та зміст основних етапів архітектурного проектування (стосовно виконання як навчальних, так і реальних проектів).

П’ятий розділ містить опис найбільш характерних містобудівних, функціонально-планувальних, конструктивних та образних прийомів, що використовуються у сучасній архітектурно-будівельній практиці. Відомі прийоми вирішення архітектурних задач розкриваються на прикладі об’єктів, що створені протягом ХХ століття та належать до різноманітних стильових напрямів і течій – від органічної архітектури і модернізму до постмодернізму й хай-теку.

Текстова частина навчального посібника ілюструється графічними таблицями, кресленнями й фотографіями з натури, що більш наочно розкриває його зміст і полегшує засвоєння навчальної дисципліни.

Незважаючи на те, що в навчальному посібнику наведено відомості з різних нормативних документів, передбачається активне використання студентами відповідних державних будівельних норм і правил та іншої спеціальної літератури. Розміщені в кінці кожного підрозділу питання й завдання дозволять забезпечити ефективніше опрацювання студентами навчального матеріалу в процесі самостійної роботи. Цьому ж сприяє і розміщений укінці алфавітно-предметний покажчик.

Виходячи з того, що при вивченні курсу студенти стикаються з великою кількістю нових понять і специфічних термінів, в одному з додатків наведено основні терміни та визначення. В іншому додатку в стислій формі викладено основні відомості про горизонтальні й вертикальні комунікації, які не лише є функціональним каркасом будь-якого архітектурного об’єкта, але й значною мірою впливають на їх типологічну класифікацію та об’ємно-планувальне вирішення.

Характерною рисою посібника є орієнтованість на засвоєння студентами теоретичних знань і практичних умінь, необхідних для успішного оволодіння профілюючою, найважливішою для архітектора дисципліною – «Архітектурне проектування». Передбачається, що він стане у пригоді студентам-архітекторам протягом не лише другого курсу, але й усього періоду навчання.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1617; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.