Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Management and Managers

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Persons acting in managerial capacities are easily found as far back as we have historical records. But the term “manager” itself is of rather recent origin. It gained acceptance in the United States in the middle 1800s. In prior centuries historical, political, and religious writings made frequent references to “leaders”, such as kings, generals, shoguns, holy men, and explorers. These writings often highlighted the leadership qualities and actions of important historical figures.

Though management has been present for millennia, its definition is not as easy as one might think. The phrase “management is what managers do” widely occurs, suggesting the difficulty of defining management.

In simple termsmanagement is the act of getting people together to accomplish desired goals. English speakers may also use the term “management” or “the management” as a collective word describing the managers of an organization, for example of a corporation.

An individual manager is a person who directly supervises people in a business; he is responsible for making and carrying out decisions within the system.

Management is a necessary component of such activities as con­structing a high-rise building, operating a supermarket, running a parking garage, or, as far as that goes, holding church services or offering health care through a community clinic. Every organization must manage its work, people, processes, technology, etc. in order to maximize its effectiveness.

Management does not occur only as a purely business phenomenon. We can think of examples of people that we have met who fill the management niche in non-business organizations.

Management operates through various functions, often classified as planning, organizing, leading / motivating, and controlling. Any managerial system, at all managerial levels, is characterized in terms of these general functions.

· Planning: deciding what needs to happen in the future (today, next week, next month, next year, over the next 5 years, etc.) and generating plans for action.· Organizing / Implementation: making optimum use of the resources required to enable the successful carrying out of plans.

· Staffing: job analyzing, recruitment, and hiring individuals for appropriate jobs.

· Leading / Motivating: exhibiting leadership and motivational skills in order to encourage others to play an effective part in achieving plans and ensure willing participation in the organization on the parts of workers.

· Controlling: monitoring, checking progress against plans, which may need modification based on feedback.

Vocabulary Notes:

1. managerial capacities [ֽmænə`Gıəriəl kə`pæsətiz] – управлінські функції, повноваження; керівна роль (посада);

2. historical records [hı`stOrıkəl `rekO:dz] – архівні записи; дані за минулі роки;

3. rather recent origin [`rα:ðə `ri:sənt `OrıGın] – досить-таки нещодавнє походження;

4. to gain acceptance [geın ək`septənts] – завоювати (здобути) визнання; отримати прийняте значення (про слово, термін);

5. prior (centuries) [`praıə] / [`praıər] – колишні (попередні) (століття);

6. to make(frequent)references [`fri:kwənt `refərəntsız] – часто згадувати; часто посилатися (на щось); робити часті посилання (на);

7. shogun [`∫əugAn] / [`∫ougAn] – сьогут (титул військових правителів Японії до 1868 р.);

8. holy man [ֽhəuli mæn] – праведник; святий;

9. explorer [ık`splO:rə] / [ık`splO:rər] – дослідник (країни, географічного району);

10. to highlight [`haılaıt] – підкреслювати; виділяти; висувати на перший план;

11. leadership quality [`li:də∫ıp `kwOləti] – лідерська якість;

12. historical figure [hı`stOrıkəl `fıgə] – історична постать; історична особистість;

13. millennia (pl. from millennium) [mı`leniə] – тисячоліття;

14. to occur [ə`kə:] – траплятися; відбуватися;

15. to suggest [sə`Gest] / [səg`Gest] – передбачати; вселяти; навівати, викликати; підказувати (думку); натякати; наводити на думку; говорити про; означати;

16. in simple terms – простими словами; простою мовою;

17. to accomplish [ə`kAmplı∫] / [ə`kα:mplı∫] – завершувати; виконувати; досягати; доводити до кінця; робити досконалим; вдосконалювати;

18. collective word [kə`lektıv wə:d] – збірне слово; збірний термін;

19. to supervise directly [`su:pəvaız daıə`rektli] – наглядати (здійснювати нагляд; інспектувати; контролювати) безпосередньо;

20. responsible (for) [rı`spOntsəbəl] / [rı`spα:ntsəbəl] – відповідальний (за);

21. to make decisions [ֽmeık dı`sıჳənz] – приймати рішення;

22. to carry out decisions [`keri aut dı`sıჳənz] – виконувати (здійснювати, реалізовувати) рішення;

23. high-rise building [`haıraız `bıldıŋ] – висотна будівля; багатоповерховий будинок;

24. parking garage [`pα:kıŋ `gærα:ჳ] / [`pα:kıŋ gə`rα:ჳ] – (крита, багатоповерхова) автостоянка; гараж;

25. as far as that goes – якщо вже на те пішло;

26. to hold church services [ֽt∫ə:t∫ `sə:vısız] – проводити богослужіння (церковні служби);

27. to offer health care [`helθ keə] – пропонувати послуги з охорони здоров’я;

28. community clinic [kə`mju:nəti `klınık] – місцева клініка;

29. purely (business phenomenon) [`pjuəli] / [`pjurli] – суто (винятково, цілком, цілковито, повністю) (діловий феномен);

30. to fill (the management niche) – заповнити (управлінську нішу);

31. non-business organization – некомерційна организація (організація, що не ставить основною метою отримання прибутку);

32. in terms of – з точки зору; виходячи з; на основі;

33. implementation [ֽımplımen`teı∫ən] – здійснення, виконання; імплементація;

34. staffing [`stα:fıŋ] – кадрове забезпечення; комплектація персоналом; підбір і розстановка кадрів (персоналу);

35. job analyzing [ֽGOb `ænəlaızıŋ] – аналіз виробничих операцій шляхом їх розбиття на елементи; аналіз змісту роботи; вивчення особливостей роботи; вивчення трудових операцій; аналіз професійної діяльності;

36. recruitment [rı`kru:tmənt] – набір, вербування, комплектування особовим складом;

37. to encourage [ın`kArıG] – заохочувати, сприяти; підбурювати;

38. to ensure [ın`∫O:] / [ın`∫uər] – забезпечувати, гарантувати, (по)ручатися; страхувати;

39. willing participation [`wılıŋ pα:ֽtısı`peı∫ən] – добровільна участь;

40. feedback [`fi:dbæk] – зворотний зв’язок; відгук; зворотна реакція.

 

Task 12.Complete the sentences with the most appropriate items.

 

1. Persons acting in managerial capacities has been present

A.throughout the history;

B.since the middle of the 19th century;

C.since the beginning of the millennium;

 

2. The term “manager” gained acceptance in … in the 19th century.

A.the European Union;

B.the United Kingdom;

C.the the United States;

 

3. In prior centuries historical, political, and religious writings made frequent references to … highlighting their leadership qualities and actions.

A.nobility;

B.monarchs;

C.all the above;

 

4. The definition of management is a(n) … task.

A.unachievable;

B.challenging;

C.easy;

 

5. The widespread phrase “management is what managers do” suggests the … of defining management.

A.nonsense;

B.hopelessness;

C.difficulty;

 

6. English speakers use the term … as a collective word describing the managers of an organization.

A.“management”;

B.“leadership”;

C.“chiefs”;

 

7. An individual manager is a person who is responsible for … decisions within the system.

A.making;

B.carrying out;

C.all the above;

 

8. Management is a necessary component of

A.profit-seeking activities;

B.a variety of activities;

C.non-profit activities;

 

9. Every organization must manage its work, people, processes, technology, etc. in order to … its effectiveness.

A.stabilize;

B.minimize;

C.maximize;

 

10. Management operates through various functions, often classified as

A.product, price, placement, and promotion;

B.planning, organizing, leading, and controlling;

C.asssets, liabilities, owner’s equity, revenues, and expenditures;

Task 13.Odd man out.” In each line cross out a word (word combination) that in its meaning differs from the others. Explain your choice.

 

1. manager – prior centuries – leader;

2. recruitment – staffing – participation;

3. leader – collective word – management;

4. generating plans – organizing – carrying out of plans;

5. historical figures – leadership qualities – management niche.

 

Task 14.In the text “Management amd Managers” (Task 11) find paronymous nouns.

 

1.to act; 4.to define; 7.to decide; 10.to organize;
2.to refer; 5.to recruit; 8.to modify; 11.to originate;
3.to write; 6.to accept; 9.to explore; 12.to implement.

Task 15.In the text “Management amd Managers” (Task 11) find the words and word combinations similar in meaning.

 

1.to control; 5.allusion; mention;
2.in charge of; 6.to reach; to realize;
3.to emphasize; 7.approval; aprobation;
4.former; previous; 8.role; functions; position; office.

 

Task 16.In the text “Management amd Managers” (Task 11) find two English equivalents of the following Ukrainian words and word combinations.

 

· історичні документи;

· траплятися, мати місце;

· керування (чимось / кимось);

· управлінські функції (обов’язки);

· реалізація, виконання, здійснення.

 

Task 17. a)Use the stems below for word-formation.

 

out feed   back non
         
-rise -business super
         
through light   high market

 

b)Find the derived words in the text “Management amd Managers” (Task 11).

Task 18. a)Translate the following phrases paying attention to the use of the preposition in.

 

1. in simple terms;

2. in prior centuries;

3. in the United States;

4. to happen in the future;

5. to act in managerial capacities;

6. to supervise people in a business;

7. in order to maximize effectiveness;

8. to gain acceptance in the middle 1800s;

9. willing participation in the organization;

10. characterized in terms of the general functions;

11. management niche in non-business organizations;

b)Use the prepositions in the box to fill in the blanks in the phrases below.

 

at out on × 2 for× 3
to of × 2 within through× 2

 

2. … a system;

3. carrying … decisions;

4. to be based … feedback;

5. … all managerial levels;

6. to be present … millennia;

7. to operate … various functions;

8. to think … examples … people;

9. to make references … “leaders”;

10. responsible … making decisions;

11. participation … the parts of workers;

12. hiring individuals … appropriate jobs;

13. to offer health care … a community clinic.

 

Task 19.Define the functions of non-finite forms of the verb (Participle / Gerund) in the following phrases.

 

1. such activities as con­structing a high-rise building, operating a supermarket, running a parking garage, holding church services or offering health care;

2. English speakers use the term as a collective word describing the managers of he is responsible for making and carrying out decisions;

3. Management functions are: planning, organizing, leading / motivating, and controlling;

4. planning is deciding what needs to happen in the future and generating plans for action;

5. this phrase widely occurs, suggesting the difficulty of defining management;

6. staffing includes job analyzing, and hiring individuals for appropriate jobs;

7. to ensure willing participation in the organization on the parts of workers;

8. leading or motivating is exhibiting leadership and motivational skills;

9. controlling is monitoring, checking progress against plans;

10. religious writings made frequent references to “leaders”;

11. organizing is making optimum use of the resources;

12. to enable the successful carrying out of plans;

13. to play an effective part in achieving plans;

14. persons acting in managerial capacities;

15. the act of getting people together;

Task 20.Make the difference between the following terms.

 

Chiefvs.chef [t∫i:f] [∫ef]
WHICH WORD?

  · Chef [∫ef] is a professional cook, typically the chief cook in a restaurant or hotel: шеф-кухар. · Chief[t∫i:f] is a leader or ruler of a people or clan; the head of an organization; Chief is used in the job titles of the most senior worker or workers of a particular kind in an organization; the person with the highest rank in an organization: лідер; голова; начальник; шеф; керівник.

Task 21.Translate into English.

 

1.Упродовж всієї історії завжди існували люди, які діяли як менеджери. Про це свідчать історичні записи. 2.Термін “менеджер” американського походження. Його датують серединою 19 століття. 3.Історичні записи минулих століть містять згадки про надзвичайні лідерські якості та дії окремих історичних постатей. 4.Дати визначення поняттю “менеджмент” не так легко, як декому здається. 5.У спрощеному вигляді менеджмент визначають як “те, чим займаються менеджери”. 6.Завданням менеджменту є об’єднання людей для досягнення бажаних цілей. 7.Англійці часто вживають слово “менеджмент” у збірному значенні для позначення усієї сукупності керівників даної організації. 8.Окремий менеджер безпосередньо керує людьми в компанії.9.Менеджери несуть відповідальність за прийняття та виконання рішень у межах організації. 10.Менеджмент є необхідною складовою багатьох видів діяльності, наприклад будівництва висотної будівлі, керівництва роботою супермаркету тощо. 11.Без менеджменту не можна обійтися на виробництві та у сфері послуг, та навіть під час проведення церковних служб. 12.Завдяки управлінню своїми ресурсами – людьми, процесами, технологіями і т.д. – компанії прагнуть досягнути максимуму ефективності. 13.Менеджмент не є суто діловим феноменом: менеджери потрібні й у неприбуткових (некомерційних) організаціях. 14.Основними функціями менеджменту є планування, організація, кадрове забезпечення, спрямування (мотивування) та контроль. 15. Будь-яка управлінська система на всіх управлінських рівнях характеризується з точки зору цих загальних функцій. 16.Планування – це вирішення, що має статися в майбутньому, і розробка плану дій. 17.Організація (також відома як імплементація) – це оптимальне використання ресурсів, які є необхідними, щоб успішно реалізувати плани. 18.Виявлення лідерських та мотивуючих навичок для стимулювання інших з метою досягнення їх ефективної участі в досягненні планів є однією з ключових управлінських функцій.19.Забезпечення добровільної участі працівників у роботі організації становить сутність мотивуючої функції менеджменту. 20.Контроль – це аналіз успішності виконання планів, що також передбачає внесення до них доцільних змін на підставі зворотного зв’язку.

Task 22. Answer the questions.

 

1. What is the origin of the term “manager”?

2. When did the term “manager” gain acceptance?

3. What leaders of the past do historical, political and religious writings make frequent references to?

4. What do these writings often highlight?

5. Which phrase suggests the difficulty of defining management?

6. What is management in simple terms?

7. Which word is used collectively for managers of an organization?

8. What are the tasks of an individual manager?

9. Why is management a necessary component of many activities?

10. Is management a purely business phenomenon?

11. Through what functions does management operate?

12. What does planning involve?

13. What term is used to denote making optimum use of the resources required to enable the successful carrying out of plans?

14. What is staffing?

15. Why is controlling important in management?

Task 23.Say what you know about

 

1. Predecessors of present-day managers.

2. The essence of management and its definitions.

3. Areas of application of management principles.

4. Major management functions.

Task 24.Read and translate the following sayings. Choose one of them to comment on.

 

1. “Most discussions of decision making assume that only senior executives make decisions or that only senior executives’ decisions matter. This is a dangerous mistake.” (Peter Drucker)

2. “Management is nothing more than motivating other people.” (Lee Iacocca)

3. “Today, a skilled manager makes more than the owner. And owners fight each other to get the skilled managers.” (Mikhail Khodorkovsky)

4. “You can’t build a strong corporation with a lot of committees and a board that has to be consulted every turn. You have to be able to make decisions on your own.” (Rupert Murdoch)

5. “Good management consists in showing average people how to do the work of superior people.” (John D. Rockefeller)

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 567; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.088 сек.