Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Середовище передавання даних

Структура ІТМ та режими її функціонування

Автоматизована система управління повсякденною діяльністю «Дніпро» поділяється за ієрархічною ознакою на підсистеми, секторні; зональні; регіональні; видів Збройних Сил; Озброєння, Тилу Міністерства оборони; підсистеми Центрального апарату Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних Сил України.

Секторні підсистеми створюються із локальних обчислювальних

мереж і засобів передачі даних з'єднань, а також частин і установ, які мають

своєму складі віддалені підрозділи. До їх складу входять 2-10 локальних

«ереж Секторні підсистеми можуть утворюватися із частин центрального

підпорядкування за напрямками.

Зональні підсистеми - це підсистеми оператлвно-тактичних цнань видів Збройних Сил Зональні підсистеми охоппюють 2-20 секторних підсистем.

які Репональні підсистеми АСУ ПД «Дніпро»- створюються з підсистем, oneDa 1ЛЮють зональні підсистеми і на території Північного, Західного Напів ивних.команДУвань, а також Південного оперативного командування.

рові Крим створюється окрема зональна інформаційна мережа
36ройни гскладУ видових підсистем входять підсистеми об'єднань видів
и та частин. з'єднань безпосереднього підпсрядкування та

увань цих видів Збройних Сил.

з'Ідсистеми Озброєння і Тилу Міністерства оборони складаються із АНаНЬ частин ' установ безпосереднього підпорядкування за


 
Підсистема Центрального апарату Міністерства обороНи Генерального штабу Збройних Сил України об'єднує мережі управл Центрального апарату МО ( окрім управлінь Озброєння, Тилу ц\£ Генерального штабу Збройних Сил України.

Склад засобів загального та спеціального забезпечення, АСУ «Дніпро»

1. Загальне забезпечення

• Загальне математичне забезпечення АСУВ -сукупність описів та
алгоритмів

- Взаємодія оперативного складу органів управління з засобами
автоматизації

- Розробка та налогодження СПЗ

• Загальне програмне забезпечення АСУВ - сукупність програмних
засобів

2. Спеціальне забезпечення

• Спеціальне математичне забезпечення АСУВ - сукупність
описів та алгоритмів, що необхідні у процесі управління військами• Спеціальне програмне забезпечення - описів та алгоритмів, що
необхідні для реалізації СМЗ

Загальна характеристика сучасних інформаційних та мережевих

технологій.

Мережева технологія Х.25.Мережі Х.25 - для побудови базових мереж ПД. Стандарт 1974 року.

Розраховані на використання ненадійних дискретних каналів зв'язку Структура включає центри комутації (ЦКП), з'єднані між собою каналами Г на основі виділених каналів первинної мережі зв'язку Швидкість в KaHaJ ПД- 1,2-9,6 Кбгг/с. Довжина пакету даних - 16-1024 байт Доступ до мереж через вбудовані в ЦКП, або віддалені пристрої збірки - розбірки пакеті Розгорнуті в Укоаїні.

Мережева технологія Frame Relay.Мережі FR - мережі з комутацією пакетів з віртуальним з'єднанням і призначені для побудови базових мере> ПД. Швидкість в каналах ПД - до 2 Мбіт/с.

Довжина пакету даних - до 4096 байт. Забезпечується обслуговування. Доступ до мережі - через пристрої доступу FRAD використанням надійних каналів зв'язку. Розгорнуті в Україні.

Загальна характеристика організації баз даннихБази даних бувають автономні.файл-серверні.клієнт-сервер.Автономні зберігають сеюї дані у локальній файлофій системі, не багатокористуватського доступу,користувачу не потрібно мати досг даних іншого користувача. Файл-серверні БД-можуть бути доступним А£ багатьх користувачів.для кожного користувача при роботі створю!


ія БД.сама БД лежить на окремому сервері БД кліент-сервер оКрема к таких бд здійснюєтьсячерез комп'ютер -серЕіер.цей сервер доступ A^ операції які задає йому користувач, така організація роботи виконує ефЄКТИВНість виконаня додатків.Існують активні та пасивні сервера підвищу ^ naCkiBHj тільки виконують функції зберігання даних та організації 33 Д v до них а аісгивні ~ додатково до цих функцій містять винесену на Др£вєр логіку функціонування програм.

організації баз даних використовують модель даних До числа

відносяться наступні моделі: ієрархічна, мережева, оеляційна. іграр модель. В ієрархічній моделі зв'язки між даними можна описати за "допомогою упорядкованого графа (чи дерева). Для опису структури ієрархічної бази даних використовується тип даних «дерево». Він містить у •обі підтипи (піддерева).Поля записів зберігають власні числові чи символьні значення, що складають основний зміст БД. Мережева модель. Мережева модель даних дозволяє відображати різноманітні взаємозвязки елементів даних у виді довільного графа. Для опису схеми мережевих БД використовується дві групи типів: «запис» і «зв'язок» Мережева БД складається з набору записів і набору відповідних звязків.Реляційна модель. Реляційна модель даних ґрунтується на понятті відношення (relation). Відношення являє собою безліч елементів, названих кортежами. Наочною формою представлення відносини є звична двовимірна таблиця. Таблиця має рядки (запису) і стовпці (стовпчика). Кожен рядок таблиці має однакову структуру і складається з полів

Характеристика технології „Клієнт/сервер".

Для реалізації 2-х рівневої "клієнт - серверної" моделі необхідно використання технічних засобів (засобів автоматизації):

"Серверний" сегмент технічно та організаційно входить до складу

«формаційно-телекомунікаційних вузлів (ІТВ) та передбачав використання

ступних технічних засобів, серверів; маршрутизаторів; мережевих

знцентраторів; мостів (репітерів); модемних стійок; джерел безперебійного

живлення

мно ЄР ~ багаточ'Ільова система, яка призначена для обслуговування ни користувачів (посадових осіб). За функціональним призначенням задіяні для забезпечення документообігу з використанням f0HH01 пошти розподіляються на: поштові сервери, файл-сервери

Агентів), сервери баз даних.

ВІДправкТ°ВИЙ Сервер ~ КОМП°нент мережі, який виконує функції виборки та розподіл* елеІаронН01 пошти Електронна пошта, що потрапила може приоритеТИСЬ М'Ж кл'ентами автоматично, враховуючи при цьому Доцільне НІСТЬ ^ в'дпРаві-'' термінової. Використання поштового сервера ин При наявності в органі управління кількості користувачів нноі пошти більше п'яти.


Файл-сервер (сервер документів) - компонент мережі, який ви функції зберігання файлів (змісту документів). Документи, що зберігаї на файл-сервезі можуть складатись як з одного так і з декількох фа Файл-сервер функціонує під керівництвом мережевої операційної систГ (ОС) (Microsoft Windows NT, Novell NetWare, UNIX та ін.)

Сервер ба; даних (бібліотек) - компонент мережі, який виконує фуНКІ зберігання реєстраційно-контрольних карток В якості сервера баз jj може використовуватись довільна реляційна СУБД - Oracle, Microsoft s Server, SYBASE SQL Server, Sybase SQL Anywhere. Сервер баз дани функціонує під керівництвом мережевої ОС Windows NT Server або UNIX

Основні протоколи роботи сервісів АСУ „ДНІПРО"

Структура стека TCP/IP:

Для транспортування даних в АСУ ПД «Дніпро» використовуються протоколи TCP/IP (протокол-правила, які регламенують порядок роботи Інтернету).

TCP/IP (transport control protocol) - промисловий стандартний набір протоколів, який забезпечує зв'язок в неоднорідному середовищі (забезпечує сумісність між комп'ютерами різних типів). Крім забезпечення сумісності протокол TCP/IP надає доступ до ресурсів Інтернету, а також маршрутизуєтьоя для локальних обчислювальних мереж. Так як TCP/IP підтримує маршрутизацію, то він використовується як міжмережевий протокол і є стандартом для міжмережевої взаємодії.

До протоколу TCP/IP відносяться :

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) - простий протокол передачі пошти прикладного рівня. Використовується для здійснення передачі пошти від хоста відправника до хоста одержувача;

FTP (File Transfer Protocol) - обмін файлами між комп'ютерами, що підримують TCP/IP;

SNMP(Simple Network Management Protocol) - управління мережею;

Крім протоколів TCP/IP в ІТМ для здійснення електроного документові використовуються:

UUCP (Unix-Unix-Copy Protocol) - протокол використовується сумісі SMTP, якщо використовуються лінії зв"язку низької якості (телефонних ті

МІМЕ (Multipurpose Internet Mail Extension) - багатоцільове розширен пошти Internet.

РОРЗ (Post Office Protocol) - поштовий протокол на стороні клк Призначений дпя розбору пошти з поштових скриньок користувачів н робочі місця за допомогою програм-клієнтів, що забезпечує спрошв операцій з електронною поштою в автономному режимі.

ІМАР (Internet Message Access Protocol) - протокол доступу^ повідомлень Internet. Є серверно-орієнтованим поштовим протоколом можливістю вибіркового вилучення пошти.


 

 

 

T-o- FTP SNMP DNS DM3 iMUli 1 СчлнояиО
ТО»   UOP V Тріиспоряший
________ ■ршргтизіціі ЮМР IGMP   > Мервинуип
Протею»*""   IP ARP RARP
Токм Ring FOO» ATM PPP SLIP І Каншпі,»ий 1 Фізичний

IP - протокол відповідає за адресацію, тобто гарантує,що маршрутизатор взнає куди поступають наші дані. Інтернет адреса складається з 4 чисел, які не перевищують 256. Інформація, що пересилається по Інтернету, розбивається на порції, що називаються пакетами. Маршрутизатори -системи комп'ютерів, які об'єднують мережі. За їх допомогою об'єднуються різні частини Інтернет.

TCP - створений для вирішення таких проблем, як помилки в послідовності передачі пакетів, на які розбивається інформація через великий об'єм Отже, інформація розбивається на порції, які нумеруються, а на місці призначення ТСРпозташовує їх у правільній послідовності. Якщо пакетів не вистачає, то х просять повторно надіслати. Потім дані надсилаються тій програмі, що використовує послуги TCP.

UDP - простіший за TCP оскільки він не дбає про пакети, що не дійшли та інше Він використовується для програм, які використовують лише

откі повідомлення та можуть повторно надіслати дані у разі їх недоходження. Протокол TCP краще не використовувати без потреби через надмірні витрати.

_ТР - розміщує потрібні файли в локальній скринці для роботи з копією. boh* ПроУокол призначений для переміщення файлів незалежно від того, як ,а ПІА єднані та в якій операційній системі працюють. Тобто він реалізує

альну мову колективного використання.

Інсталя на

Порядок інсталяції програмних продуктів.

^ТОсовно програмного забезпечення - додавання файлів і папок Й ДИСК ' відпов'дних Даних в системний реєстр для забезпечення

0' Р°^оти програмного забезпечення. Інсталяція програмних

включає наступні етапи:

В'РКа сУад'Сност' програмного продукту з операційною системою та зстан°вленим прикладним програмним забезпеченням; вірка наявного дискового простору;


 
 
 


• запуск та виконання програми інсталяції;

• конфігурування встановленого програмного продукту;

• реєстрація встановленого програмного продукту (при необхідності

Основні документи, які регламентують процес розробки та впровадження програмних засобів

В Україні керуються (програмісти) головним стандартом союза ССР :

- ГОСТ - 19.402 - 78 "Єдиная система программной документации", введений
в дію з 1 січня 1980 року.

А також.

- ГОСТ - 34601 - 90 "Автономньїе систему в стадии создания", щОд

програмістів "Захист інформації, технічний захист інформації, терміни та визначення".

- ДСТУ - 28.44 - 94 "Програмні засоби ЕОМ, забезпечення якості, терміни та

визначення".

ДСТУ - 2938 - 94 "Системи обробки інформації, основні поняття,

терміни та визначення".

ГОСТ 24.207 - 80 - описання контрольного прикладу; ГОСТ 19.£02-78 - описання застосування; ГОСТ 19.201 - 79 - програма і методика випробувань; ГОСТ 34.602 от 1.01.92г. - технічне завдання; - ГОСТ 19.505 - 79 - керівництво оператора.

Порядок приймання, обміну, збереження та експлуатації засобів

програмного забезпечення в АСУ„Дніпро" Програмне забезпечення в автоматизованій системі .Дніпро" наступні.

- Програмні засоби повинні бути прийняті з достовірних органів чи установ які забезпечують коректну роботу даного виду програмно» забезпечення на робочих станціях, серверах та в мережі, а такси повинно надходити з повним описом та документацією на програмний продукт з зказанням терміну тестування.

- Програмне забезпечення повинно бути ліцензійне а також відповідаї
загальним вимогам, директивам про програмне забезпечення в ACV

„Дніпро"

- Одним з найважливіших критеріїв програмного забезпечення і
забезпечення конфіденційності інформації яка обробляється і
допомозі даного програмного продукту

- Програмне забезпечення повинно експлуатуватися тільки
призначених для нього місцях.

- Збереження програмного забезпечення здійснюється не менш я
трьох копіях на різних видах постійной памяті.


Загальна харакретистика типів ОС.

аченням розрізняють операційні системи загального та спеціального

призначе загального призначення застосовуються в КС загального чення тобто розрахованих на інтерактивну роботу одного або "пночасно кількох користувачів (у режимі поділу часу) із завчасно од значеним набором прикладних програм. Характерні не дуже сильні моги до часу реакції. Приклади: ОС сімейств UNIX та MS Windows. ОС спеціального призначення: . ОС реального часу; . крос-системи.

ОС реального часу забезпечують гарантований час реакції КС на зовнішні події (головним чином, за рахунок завчасного визначення набору задач) Застосовуються в системах управління різноманітним некомп'ютерним обладнанням ("вбудованих системах"). Приклад: QNX.

Крос-системи призначені для підтримки процесу розробки програм у двохмашинній конфігурації (коли розробка програми здійснюється на одній машині (інструментальній), а виконання - в іншій (цільовій)). Як правило, включають систему програмування (функціонує на інструментальній машині), засоби завантаження та налагодження програм (монітор). Найчастіше використовуються при розробці програм, що пізніше "прошиваються" в ПЗП Приклади: Atmel, РІС, Windows СЕ, Palm OS.

Функціональні можливості пакета "Microsoft Office"

До складу пакету "Microsoft Office" входять наступні продукти.

Microsoft Office 2000 (набір продуктів для автоматизації роботи офісу. У цей набір входять такі популярні продукти як MS Word (текстовий редактор), MS Excel (застосування електронних таблиць), MS Powerpoint (засіб для створення презентацій), MS Outlook (поштовий

клієнт та органайзер));

Microsoft Publisher 2000 (дає змогу швидко створювати маркетингові та

бізнесові публікації);

Microsoft Visio Professional 2002 (засіб для створення діаграм),

Microsoft Point 2002 (засіб для роботи з картографічною інформацією,

'інтегрований з іншими офісними продуктами),

Microsoft Access 2000 (персональні СУБД),

Microsoft FrontPage 2000 (засіб для створення та редагування вже

•псуючих web-сторінок)

д0 Осн Характеристика програмних засобів E-mail.

пРогпа°вИИ* пР°гРамних засобів E-mail АСУ .ДНІПРО" належать наступні ми Роботи з електронною поштою:Microsoft Internet Mail- програма обміну електронною поштою, яка вх до складу Microsoft Outlook Express 97, підтримує стандарти SMTP/Pop МІМЕ, надає користувачеві слідуючі можливості:

. виконання всіх операцій з головного вікна;

. збереження адрес електронної пошти в адресній книзі

вставка а повідомлення;

. шві/їдкий пошук повідомлень;

. створення власних папок користувача та розподіл повідомлен

між папками;

• сортування списка повідомлень

. додаток особистого підпису в повідомлення.

Outlook Express- забезпечує всі необхідні засоби для роботи і електронноою поштою та групами новин, входить до стандартних програмних пакетів Windows 98/2000/XP. Має такі можливості:

- можливість використання багатьох облікових записів електронної пошти

та груп новин;

- простий користувальницький інтерфейс;

- зберігання поштових повідомлень на сервері - дає можливість
працювали з ними з різних місць;

- використання адресної книги для зберігання та отримання адрес

електронної пошти;

- додання електронного підпису та використання бланків при передачі

повідомлень;

- відправка та отримання безпечних повідомлень;

- завантаження новин у автоматичному режимі;

TheBat - спеціалізована програма для відправлення поштових повідомлень, до основних переваг належать :

- безпечність отримання та відправлення повідомлень;

- простий користувальницький інтерфейс;

- швидкість та надійність роботи,

- додання електронного підпису та використання шифрувані

повідомлень.

Exchange Server5.5 - система електронних комунікацій, ' вирішує завдання організації електронної пошти, маршрутизації повідомлеї підтримки різних типів нестандартних додатків, реалізує всі відкриті пошто протоколи: SMTP, МІМЕ, РОРЗ, ІМАР. LDAP. -а працює тільки під

керівництвом Windows NT.

Сервєрний сегмент Exchange Server 5.5складається з осної

компонент:

- каталога;

- інформаційного сховища (1C);

- агента передачі повідомлень (АПП);


системного спостерігача (СС). "Клієнтський" сегмент Exchange Server 5.5складається з основних

клієнт Exchange - відправка, отримання повідомлень та вся робота з ними;

Schedule* - для складання розкладів, планування та ведення контактної інформації;

клієнт Outlook - дозволяє організовувати дані на ПЕОМ, представляти їх для спільного використання та надає користувачеві слідуючі можливості: управління повідомленнями електронної пошти особистого та службозого характеру, організації колективного використання даних а межах робочої групи за допомогою електронної пошти, використання даних спільно з іншими додатками Office (Word, Excel та т.ін.), під"єднання до служби Web та користування її послугами; конструктори форм Microsoft Exchange та Outlook - надання можливості посадовим особам (користувачам) створювати форми, які використовуються в багатьох задачах (в тому числі для збору даних) та можуть містити списки, текстові поля, кнопки та інші управляючі елементи;

форми Microsoft Exchange та Outlook - можна зберегти на сервері та надати доступ до них всім або деяким користувачам (посадовим особам в межах відведених повноважень); інші клієнтські додатки.

Характеристика програмних засобів Web-сервісу.

WWW сервер - зто такая часть глобальной или внутрикорпоративнои сети, которая дает возможность пользователям сети получать доступ к гипертекстовьім документам, расположенньїм на данном сервере. Для взаимодействия с WWW сервером пользователь сети долмен использовать специализированное программное обеспечение - броузер.

запрос

запрос

ф Тич

еские данньїе - уже готовьіе, записанньїе в виде файлов, текст или ЄНТЬІ HTML "Гакие данньїе удобно использовать если на большом страниц повторяется один и тот-же фрагмент.


           
   
 
 
     
 

Динамически генерируемьіе данньїе - зто результат работьі какого-скрипта или комманд операционной системьі, на которой работает Vj сервер.

Характеристика програмних засобів FTP-сервісу

FTP (File Transfer Protocol) - протокол призначений для переміщення незалежно від того, як вони під'єднані та в якій операційній працюють, тобто забезпечує сервіс передавання файлів.

Існують такі програмні засоби, що реалізують функції FTP-сервісу FAR 1.65; Windows comander 4.51, FTP Commander 4.01; FTP Navigator 4.40; F Control 4.4; Internet Neighborhood 3.11; FTP Voyager 7.2; AutoFTP PRO 2.4. Особливі характеристики клієнтів.

• FAR: має всі функції властиві Windows: Drag-and-drop технологія
довгі імена, видалення в смітник, запуск асоціативних з документами
додатків, перегляд та редагування файлів на сервері;

• Windows Comander 4.51: до десятка одночасних закачек не тільки
з сервера або на сервер, але й напряму між серверами, процедура з'єднання

з сервером дуже спрощена;

• 3 FTP-comander'a можна запускати додатки розташовані на

локальному комп'ютері;

• Internet Neighborhood 3.11: сумісність з ftpNetDrive (дозволяє
зробити FTP-сайт мережним диском), підтримка SOCKS 4, обмін файлами

навпростець м ж серверами,

• FTP Voyager 7.2: обмін файлами між двома серверами,
синхронізацію директорій на локальному й віддаленому комп'ютерах, наб
ключів й опцій для контролю роботи Voyager'a з командної строки, підтримка
dial-up'a, докачка файлів, можливість створення розкладу закачек,

• AutoFTP PRO 2.4: можна задати нижній рубіж швидкості закачек

Загальна характеристика основних програмних засобів розподілені баз данних АСУ .ДНІПРО".

Всі документи, що циркулюють в СЕДО крім змісту мають обовязкс атрибути, які зберігаються на реєстраційно-контрольних картках Атрибутами документів є: назва, автор документу, час створення 1 Атрибути документів зберігаються в реляційній системі управління б даних (СУБД). Найбільш розповсюдженими СУБД, що використовуються дя

зберігання атрибутів є: •Oracle, •Sybase;

•Microsoft SQL Server; •Informix.


ReniraH№1 безпосередньо змісту документу використовуються ДЛЯ * які використовують операційні системи:

•Net Ware; .Banyan VINES;

програмних засобів в розподілених

""MySQL____

-Загальнаха

MS SQL Server

Особливості"розробки додатків

Візуальні засоби проектування

Багатомовна підтримка

Можливості розробки

Підтримка операційних систем________________ jTinux (х86, libc6,S/390,IA64, Alpha, Sparc),

web-додатків _ Гіідтримка JAVA Вбудована мова програмування _Date Mining

Windows NT.2000 (Intel і Alpha)
ОС

Linux (x86, libc6,S/390,IA64, Alpha, Spa І Windows 95/98/NT/2000/XP, Solaris 2.9 I (Sparc, 64-bit, 32-bit), FreeBSD 4.x ELF (x86), Mac OS X v10.2, HP-UX 10.20 (RISC 1.0), HP-UX 11.11 (PA-RISC 1.1 чи2.0;, АІХ5.1 (RS6000), QNX 6.2.0 (x86), Novell NetWare 6 (x86), SCO OpenUnix 8.0 (x86), м SGI Irix 6.5, Dec OSF 51J (Alpha)

Мінімальні вимоги до сервера

Pentium II 350 MHz , ОЗУ - 128 Мбайт, HDD - 250 Мбайт

Pentium 100 Mbz ,

Конфігурація

ОЗУ - 64 Мбайт (мінімум),

100 Мбайт вільного місця на диску

і ivioam _j_______________ --------------------------

ініпро' також вико_зи_^в^єт_»ся_СУБД,І_піегВа8Є та Oracle

Загальна характеристика програмних засобів інформаційного захисту

Програмними засобами інформаційного захисту називають засоби захисту '"Формації, що функціонують у складі програмного забезпечення засобів ^хисту інформації. Вони виконують функції захисту інформації самостійно 00 в комплексі з іншими засобами захисту. Ja призначенням програмні засоби інформаційного захисту годіляються на.


• засоби зовнішнього захисту (включають програмне забезпе
фізичних засобів захисту території, приміщень, каналів зв'язку
окремих пристроїв інформаційно-обчислювальної системи);

• засоби внутрішнього захисту (забезпечують контроль використа
ресурсів інформаційно-обчислювальної системи в суворій відповів
зі встановленими правами доступу);

• засоби управління захистом;

• засоби забезпечення захисту (дозволяють вирішувати запа
тестування системи захисту, збору інформації про її функціонувані
знищення залишкових даних, сигналізації про порушення).

Характеристика мови програмування С ++

Мова C++ була розроблена співробітником науково - дослідницького центра AT&T Bell Laboratories (Нью - Джерсі, США) Бьярном Страуструпом у 1979 році на основі мови С. її основною перевагою є підтримка основних положень Обзктно - орієнтованого програмування:

- інкапсуляція - механізм, що поєднує дані і код. що маніпулює з цими
даними, а також захищає і те, і інше від зовнішнього втручання
неправильного використання;

- спадкування - процес, за допомогою якого один об'єкт може здобувати
властивість іншого. За допомогою спадкування може бути створена
ієрархія родинних типів, що спільно використовє код і інтерфейс;

- поліморфізм - властивість, що дозволяє те саме ім'я використовувати для
рішення двох і більш складних, але технічно різних задач шляхом
одержання інструкцій від клієнта й інтерпретації її відповідно до його

побажань.

Крім тогс при програмуванні на цій мобі можна використовувати безліч шаблонів класіз мови С. Існування компіляторів під різні системи дозволяє на певному рівні приблизитися до міжплатформенних програм.

Для підтримки програм на мові С при розробці C++ у неї було вкладено максимальна підтримка бібліотек С, що дозволяє використовуючи сучас компілятори використовувати процедури мови С і більш старі програми розроблені на мові С

Характеристика середовища програмування Visual C++.

Visual C++ - потужний засіб для розроби 32-рзрядних додатків в операції системах Windows. Мова Visual C++ є об'єктно-орієнтована . Середовища програмування Visual C++ дозволяє вирішувати богато задач:

• Створити закінченні додатоки для Windows , таких як обчислювань!
логічні, графічні та мультимедійні.

• Швидко створити оконний інтерфейс для додатків написаних на інш
мовах програмування, який задовільняє усім вимогам Windows,


ористовує функції Windows API та багато власних функцій, ' процедур та бібліотек;

Створити додатки для роботи з базами даних ;

Створювати за дпомогою різних технологій розподілені додатки;

Створювати додатки, які управляють іншими додатками, такими

• програмами Microsoft Office, як Word, Excel тощо.

Створити додатки для роботи в мережах Интернет та интранет

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 2501; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.132 сек.