Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пояснювальна записка. навчальної дисципліни

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

"Педагогічна майстерність"

(за кредитно-модульною системою)

 

Напрям: 0101"Педагогічна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Спеціальність: 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Історія

Курс – IV, семестр – VII, форма навчання – денна

Загальна кількість годин – 108, кредитів – 3

Змістових модулів – 6

Лекцій – 24

Практичних занять – 24

Самостійна робота – 60

Вид контролю – залік (конкурс педагогічної майстерності)

В умовах становлення нової національної системи освіти в Україні зростає роль учителя – майстра педагогічної праці, громадянина, носія загальнокультурних і національних цінностей, основою професіоналізму якого є постійне самовдосконалення. Одним з важливих складових психолого-педагогічної підготовки вчителя є інтегрований курс "Педагогічна майстерність".

Основна мета курсу – формування в майбутніх учителів потреби професійно займатися самовихованням, адаптуватися до педагогічної професії, самовдосконалюватися, реалізувати індивідуальний творчий потенціал у процесі навчально-виховної діяльності.

Основними завданнями курсу "Педагогічна майстерність" виступають:

1. Сформувати в студентів поняття про педагогічну майстерність і творчість, їх ролі та функції в процесі постійного професійного самовдосконалення особистості вчителя.

2. Створити умови для опанування студентами механізмів розвитку особистісного потенціалу для розв’язання навчально-виховних проблем і оволодіння елементами педагогічної техніки.

3. Ознайомити з основними напрямами педагогічної творчості, системою роботи педагогів-новаторів, передовим педагогічним досвідом вчителів.

4. Передати студентам досвід участі в групових та індивідуальних формах організації педагогічної діяльності, навчити їх вести в навчально-виховний діалог та дискусію; проводити рольові та ділові ігри, педагогічне моделювання, організовувати самовиховання та індивідуальну роботу.

5. Узагальнювати, розширяти знання, вміння, навички студентів з психолого-педагогічних основ професійної діяльності, формувати професійну культуру, вчити створювати особисту програму неперервної самоосвіти й вдосконалення.

Дисципліна "Педагогічна майстерність" має тісний зв’язок з філософією, психологією, етикою, естетикою, педагогікою, теорією виховання, основами педагогічної творчості, театральною педагогікою тощо.

2. Зміст навчального (змістового) модуля

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 245; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.