Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розділ 4. «Стимулювання охорони праці»
Розділ 3. «Організація охорони праці».

Розділ 2. «Гарантії прав на охорону праці».

Розділ 1. «Загальні положення».

Форма проведення іспиту, структура завдань

30 питань з розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» складаються усно за білетами.

 

5.ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ, ЩО МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ СТУДЕНТИ НА ЕКЗАМЕНІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ТА ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ

 

1. Законодавчі та нормативні документи з охорони праці та цивільного захисту.

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ

1. Законодавча та нормативна документація з охорони праці в закладах освіти

План.

1. Законодавча база охорони праці.

2. Основні нормативні акти про охорону праці в закладах освіти.

 

1. Законодавча база охорони праці

Основою правової бази з охорони праці є Конституція України (1996 р.), яка проголошує про пріоритет життя, здоров’я, честі та гідності людини (ст. 2), права на охорону здоров’я (ст. 36), безпечні умови праці (ст. 43), відшкодування заподіяної шкоди (ст. 50).

Декларовані права закріплюються законодавством з охорони праці, яке складається з «Кодексу законів про працю України» (1997 р.), Закону «Про охорону праці» (1992 р.) в редакції 2002 року, Закону «Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (1999 р.) та інші законах, підзаконних та нормативних актів.

Закон України «Про охорону праці» був прийнятий 14 жовтня 1992 року. Це один з перших законів незалежної України. Розглянемо структуру закону після змін внесених в 2002 році. Закон складається восьми розділів та прикінцевих положень.

В цьому розділі вивчається поняття «Охорони праці», сфера дії закону та основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

В розділі розглянуті права працівників на охорону праці при укладенні трудового договору, під час роботи, права на пільги і компенсації за важкі умови праці, право на відшкодування шкоди, пов’язаної з виконанням трудових обов’язків.Цей розділ містить вимоги до управління охороною праці на виробництві, створення служби охорони праці та інших структур з контролю та управління охороною праці. Розглянути питання фінансування охорони праці, вимоги до основних напрямків роботи з охорони праці: навчання, організація медичних оглядів для певних категорій працівників, розслідування та облік нещасних випадків, інформація та звітність про стан охорони праці, питання додержання вимог охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств.

Розділ присвячений питанням економічного стимулювання охорони праці, яке здійснюється за рахунок:

– відшкодування шкоди заподіяної як працівникам, так і іншими підприємствами громадянам. державі;

– застосування штрафних санкцій до підприємств, організацій та установ.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 856; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. V. Взаємини відділу організації праці і заробітної плати з іншими підрозділами підприємства
 2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
 3. В органах охорони державного кордону
 4. В ПІДРОЗДІЛІ.
 5. ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ в ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ КРЕДИТНОГО МОНІТОРИНГУ
 6. Вибір форм організації підрозділів за показниками серійності та продуктивності.
 7. Вибір форми організації підрозділів за показником широти номенклатури виробів.
 8. Види інструктажів з питань охорони праці
 9. Види кримінально-процесуальної діяльності органів охорони державного кордону
 10. Визначити зміну тривалості цих циклів, якщо другу операцію розділити на дві операції з нормами часу 3 та 4 хв., кожну з яких виконують на одному верстаті.
 11. ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ВОД
 12. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.